DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2015.146967

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ У КУЛЬТУРІ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ ХVІІ-ХІХ ст.

Alyona Poplavsjka

Анотація


Стаття розкриває етнонаціональні традиції у культурі харчування українського народу, які спираються на виготовлення і споживання національних страв і напоїв, систему пов’язаних із цим звичаїв та обрядів. Підкреслюється, що традиційна культура харчування нашого народу у ХVІІ-ХІХ століттях є важливим етапом її становлення як певної ментальної структури, яка детермінує сферу повсякденного харчування українця.


Ключові слова


харчувальна культура; етнонаціональна традиція; ментальність; звичай; обряд; страва; напій

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюх Л. Традиційна українська кухня в народному календарі / Л. Артюх. – К.: Балтія-друк, 2006.- 224 с.

Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие / С. А. Арутюнов. – М. : Наука, 1989. – 247 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В.В. Жайворонок. — К.: Довіра, 2006. — 703 c.

Скляренко В. Все об Украине / В.Скляренко, Я. Батий, М. Панкова; Предисловие Ю. Макарова. – Харьков: Фолио, 2008. – 476 с.

С. 63-66.

Толок Г. А. Гастрономічна культура та її соціально-культурне призначення / Г. А. Толок // Культура і мистецтво у сучасному світі [Текст] : наук. зап. КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; [редкол. : По-

плавський М. М. (голова) та ін.]. – К. : КНУКіМ. – Вип. 14. – 2013. – С .94-101.

Artyukh, L. (2006). The traditional Ukrainian cooking in the national calendar. Kyiv: Baltiya-druk [in Ukrainian].

Arutyunov, S. A. (1989). Peoples and Cultures. Development and cooperation. Kyiv: Nauka [in Russian].

Zhajvoronok, V. V. (2006). The signs of the Ukrainian ethnic culture. Kuiv: Dovira [in Ukrainian].

Sklarenko, V., Batyj, Ya., Pankova, M. (2008). All about the Ukraine. Kharkov: Folio [in Russian].

Smolar, V. I. (2008). The formation and flowering of the Ukrainian cooking. Problemy harchuvannya, 12, 63-66 [in Ukrainian].

Tolok, G. A. (2013). The gastronomic culture and its social and cultural prescription. Kul’tura I mystectbo u cuchasnomu sviti. Naukovi zapysky Kuyvs’kogo nacional’nogo universytetu kul’tury i mystectv, 14, 94-101 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2018 Альманах "Культура і Сучасність"

Mike&Max ©2018