DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.147985

ЕТИКЕТНІ НОРМИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ: ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО

Irina Konyukova

Анотація


Метою роботи є дослідження етикетних норм управлінського спілкування, визначення інноваційних змін, які зумовлені трансформацією самої моделі управління, та взаємодії традиційних етикетних норм із нови-ми в умовах управлінської діяльності. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах дослідження – історичному, термінологічному, системному. Мета та завдання публікації обумовили застосу-вання таких методів дослідження, як аналіз, синтез, узагальнення, що дало можливість уточнити визначення поняття "етичні норми", дати власне тлумачення даної категорії. Системно-структурний метод дав змогу вияви-ти функціональність етикетних норм управлінського спілкування. Наукова новизна полягає у виявленні інно-ваційних етикетних норм управлінського спілкування та їх взаємодії з традиційними, встановлено вплив етикетних норм на організаційну (корпоративну) культуру. Висновки. Етикетні норми управлінського спілку-вання доцільно вивчати на стику теорії управління та культурології. Основними функціями, які виконує етикет та нетикет в управлінському спілкуванні, є регулятивна та інтеграційна. Традиційні етикетні норми управлінсь-кого спілкування доповнюються інноваційними, які виникли внаслідок впровадження в управлінську практику нових інформаційно-комунікаційних технологій. Впровадження механізмів етикету в управлінську діяльність має бути на постійній основі, оскільки нинішній рівень управлінської культури недостатньо високий.


Ключові слова


Публічне управління; методи публічного управління; управлінське спілкування; ети-кет, етикетні норми; етикетні принципи; організаційна культура; критика, нетикет

Повний текст:

PDF

Посилання


Босак О.З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf.

Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. Київ: К.І.С., 2016. 130 с.

Хожило І. І. Етикет у публічному адмініструванні: сутність, стан та особливості формування. Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik%20/2009-02/09hiisof.pdf.

Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: тео-ретичний аспект // Збірник наукових праць. 2015. Вип. 44 "Ефективність державного управління". Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_1/8.pdf.

Питерс С., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) / Пер.с англ. Общ. ред. и вступ. сл. Л. И. Евенко. М.: Прогресс, 1986. 418 с.

Основы культурологии: Учебное пособие / Отв. ред. И.М.Быковская. М.: Едиториал УРСС, 2005. 495 с.

Шома А.М. Управлінське спілкування як соціально-психологічний чинник формування стилю державно-управлінської діяльності. Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/shoma.pdf.

Оксентюк Р. Використання інтернет-браузерів як засіб комунікації в управлінні інформаційними зв’язками. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21170/2/SEIED_2017_Oksentyuk_R-Internet_ browser_as_a_method_58-60.pdf.

Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера. Київ: Знання, 2005. 442 c.

Bosak O.Z. Public administration as a new management model in the public sector. Retrieved from: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf [in Ukrainian].

Communications in Public Administration: Aspects of Organizational Culture and Business Communication: teach. manual (2016). Kyiv: K.I.S [in Ukrainian].

Hozhylo I. I. (2009). Etiquette in Public Administration: Essence, Condition and Features of Formation. Re-trieved from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik%20/2009-02/09hiisof.pdf [in Ukrainian].

Obushna N. (2015). Public administration as a new model of organization of public administration in

Ukraine: theoretical aspect. Efektyvnist derzhavnogo upravlinnia, 44. Retrieved from: http://www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/ edu_44/fail/ch_1/8.pdf [in Ukrainian].

Peters S., Waterman R. (1986). In search of effective management (experience of the best companies). Moscow: Progress [in Russian].

Fundamentals of Cultural Studies: textbook. (2005). I. M. Bykovskaya (ed.). Moscow: Editorial URSS [in Russian].

Shoma A.M. Management Communication as a Socio-Psychological Factor in the Formation of the Style of Public-Management Activity. Retrieved from: http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/shoma.pdf [in Ukrainian].

Oksentiuk R. (2017). Using Internet Browsers as a Means of Communication in the Management of Infor-mation Communications. Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21170/2/SEIED_2017_Oksentyuk_R-Internet_browser_as_a_method_58-60.pdf [in Ukrainian].

Chayka G.L. (2005). Culture of Business Communication Manager. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018