DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148190

ПАСІОНАРНІСТЬ ВИКОНАВСЬКОЇ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ: ПРОСТОРОВО-СЕМІОТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙ

Anastasia Kravchenko

Анотація


Метою статті є дослідження трансформаційного впливу режисерських ініціатив камерно-інструментальної творчості українських ансамблістів на процеси освоєння і окультурення простору художньо-мистецької комунікації кінця ХХ – початку ХХІ століть. Методологія дослідження. Застосовано метод цілісного аналізу, семіотичний, кінесико-проксемічний методологічні підходи. Наукова новизна. Дослідження камерно-інструментальної творчості українських ансамблістів дозволяє виокремити вектори трансформаційного впливу їх режисерсько-генеруючих ініціатив на перебіг процесів освоєння і окультурення сучасного простору художньо-мистецької комунікації, що спричинені виходом за нормативні межі традиційно-ансамблевих техніко-артистичних, інтерпретаційних та мізансценічних амплуа у ширші поліхудожні, комунікативно-рольові та акустично-просторові контексти внутрішньо- та зовнішньо-ансамблевої взаємодії. Висновки. В естетиці камерно-інструментального музикування пасіонарність та всеосяжність творчо-виконавських імпульсів учасників українських ансамблевих колективів сприяє закладанню естетико-семіотичної, культур-герменевтичної та просторово-мізансценічної підоснови формування нової системи художньо-мистецької комунікації в музичній культурі кінця ХХ – початку ХХІ століть.


Ключові слова


Камерно-інструментальний ансамбль; ансамблеве виконавство; ансамблева есте-тика; артистичне мовлення; універсальна семіотика; художньо-мистецька комунікація; зовнішньо-ансамблева та внутрішньо-ансамблева взаємодія; просторово-акустичні умови; мізансценічний комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Берегова О. М. Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав.: [спец]. 17.00.03 "Музичне мистецтво". Київ, 2007. 35 с.

Вовкун В. В. Сцена і сценічний комплекс // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2015. Вип. ІІ(5). С. 32–36.

Катрич О. Т. Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: 17.00.03 "Музичне мистецтво". Київ, 2000. 17 c.

Коган Г. Парадоксы об исполнительстве // Избранные статьи. 1985. Вып. 3. С. 29–54.

Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. Москва: Новое литера-турное обозрение, 2002. 592 с.

Повзун Л. Просторово-акустична естетика камерності в інструментально-ансамблевому виконавстві Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової. 2014. Вип. 20. С. 493–503.

Толпыгин Д. А. Пространство звука в эпоху высоких технологий // Звучащая философия : сб. мате-риалов научн. конф. (г. Санкт-Петербург, Санкт-петербургское философское общество, 2003 г.). Санкт-Петербург, 2003. С. 193–201.

Beregova, O. M. (2007). Communication Aspects of the Contemporary Development of the Musical Culture of Ukraine. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Vovkun, V. (2015). Scene and Stage Complex. Mizhnarodnyi visnyk: Culturologia, Philologia, Musicologia, ІІ(5), 32–36 [in Ukrainian].

Katrich, O. T. (2000). Individual Style of the Mmusician-Performer (Theoretical and Aesthetic Aspects). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kogan, G. (1985). Paradoxes about the Performance. Izbrannye statii, 3, 29–54 [in Russian].

Kreidlin, G. Ye. (2002). Non-verbal Semiotics: Body Language and Natural Language. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye [in Russian].

Povzun, L. (2014). Spatial and Acoustic Aesthetics of Chamberiness in Instrumental Ensemble Performance. Musical Art and Culture. Naukove zapysky of ONMA named after A. Nezhdanova, 3, 493–503 [in Ukrainian].

Tolpygin, D. A. (2003). The Space of Sound in the Era of High Technology. Proceedings from Scientific Conference. "Sounding Philosophy". (pp. 193–201.). St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018