АМАТОРСЬКІ КОЛЕКТИВИ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Andrii Pidlypskyi

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати основні аспекти створення аматорських колективів народно-сценічного танцю Тернопільщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття в контексті тенденцій розвитку народно-сценічної хореографії. Методологія. Застосування історико-хронологічного принципу при аналізі та систематизації фактів дозволили провести об’єктивне дослідження. Наукова новизна. Вперше проаналізовано стан народно-сценічного танцювального аматорства Тернопільщини другої половини ХХ – початку ХХІ століття в історичній ретроспективі в контексті загальних тенденцій розвитку народно-сценічної хореографії. Висновки. 50–80-ті рр. ХХ ст. стали періодом масового створення дитячих та дорослих аматорських колективів народно-сценічного танцю на Тернопільщині, що відповідало загальнодержавним тенденціям. Особливостями цього періоду було: не післявоєнне відродження, а створення нової системи "художньої самодіяльності", що пов’язано з приєднанням Тернопільщини до СРСР напередодні війни; відсутність до 1961 р. професійного ансамблю народно-сценічного танцю в області як творчого орієнтиру. 90-ті рр. ХХ ст. – період стагнації, пошуку нових форм та шляхів розвитку. Поч. ХХІ ст. – стабілізація та активний розвиток колективів, створених за ра-дянські часи; збереження дорослого аматорства ("Червона калина" м. Тернопіль, "Пролісок" м. Підволочиськ та ін.); створення нових аматорських колективів народно-сценічного танцю. В умовах загрози нівелювання особливостей народів, окремих територій, що є проявом глобалізації, особливої актуальності набуває діяльність по збереженню, відтворенню, інтерпретації власних мистецьких артефактів, зокрема нематеріальних, до яких від-носять народну хореографію. Аматорські колективи народно-сценічного танцю відіграють вагому роль у справі національно-патріотичного виховання, збереження та примноження вітчизняного художнього надбання.


Ключові слова


Народно-сценічний танець; аматорські танцювальні колективи; ансамбль танцю; та-нець; хореографія; Тернопільщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Благова Т. Дитяче хореографічне аматорство у розвитку художньої самодіяльності в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 7 (33). С. 213–223.

ГлоріяБай. URL: https://bsr1653.gov.ua/budinok-kulturi-s-bajkivci-11-22-35-06-04-2016.

Горбунова Л. Хореографічна Тернопільщина. URL: http://ternopil-omcnt.at.ua/index/ khoreografichnij_zhanr/0-40.

Жиров О. Історико-педагогічні основи становлення і розвитку народної хореографії в Україні другої половини ХХ століття // Проблеми розвитку сучасної хореографії та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. (Луганськ, 23–24 листопада 2006 р.). Луганськ : "Луганськ-Арт", 2006. С. 28–32.

Звітний концерт народного аматорського ансамблю танцю "Пролісок", присвячений 50-річниці з часу заснування колективу. URL: http://pidvolochyska-gromada.gov.ua/news/12-29-49-24-05-2017.

Зразковий дитячий ансамбль танцю "Первоцвіт" Копичинецького ЦКіД. URL: http://irp.te.ua/lr-93.

Зразковий хореографічний колектив "Водограй". URL: http://irp.te.ua/lr-27.

Інформація про стан хореографічного жанру на Тернопільщині у 2015 році / уклад. Л. Горбунова, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Тернопіль, 2015. 21 с.

Коник А. Роль Ю. І. Гуреєва в розвитку дитячої народно-сценічної хореографії на Поділлі // Дина-міка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. / упор. А. Підлипська, ред. Ю. Трач], м. Київ, 17–18 квітня 2015 р. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2015. С. 87–90.

Лиманська О. Творчість Р. О. Галенко в контексті дитячої народної хореографії Слобожанщини // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2017. № 2. С. 108–114.

Луговенко Т. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2012. 16 с.

Померла відома хореограф Тетяна Щуцька з Тернополя. URL: http://tgn.in.ua/2015/02/05/pomerla-vidoma-horeohraf-tetyana-schutska-z-ternopolya/ (дата звернення 15.03.2018).

Помпа О. Внесок національних меншин у формування хореографічної культури Житомирського краю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. 2012. № 1. С. 22–26.

Пролісок, народний аматорський ансамбль танцю Підволочиського районного будинку культури.

URL: http://irp.te.ua/2015-02-10-15-26-59.

Савчин Л. Хореографічне мистецтво в культурно-освітньому просторі України // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2014. Вип. 14. С. 296–303.

Blahova, T. (2013). Children's choreographic amateurism in the development of amateur art in Ukraine. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 7 (33), 213–223 [in Ukrainian].

HloriiaBai. Retrieved from https://bsr1653.gov.ua/budinok-kulturi-s-bajkivci-11-22-35-06-04-2016/ [in Ukrainian].

Horbunova, L. (2015). Choreographic Ternopil region. Retrieved from http://ternopil-omcnt.at.ua/index/khoreografichnij_zhanr/0-40 [in Ukrainian].

Zhyrov, O. (2006). Historical and pedagogical bases of the formation and development of folk choreography in Ukraine of the second half of the twentieth century. Save Materials of Allukr. practical sciences. Conf. (Lugansk, November 23–24’06 "Problems of development of modern choreography and ways of their solution" (pp. 28–32). Lugansk: "Luhansk-Art" [in Ukrainian].

Reporting concert of the folk amateur ensemble of dance "Prolisok" dedicated to the 50th anniversary since the founding of the collective. (2017). Retrieved from http://pidvolochyska-gromada.gov.ua/news/12-29-49-24-05-2017/ [in Ukrainian].

Exemplary Children's Dance Ensemble "Pervotsvit" of Kopychinets TsKiD. (2010). Retrieved from http://irp.te.ua/lr-93/ [in Ukrainian].

Exemplary choreographic team "Vodogray". (2009). Retrieved from http://irp.te.ua/lr-27/ [in Ukrainian].

Horbunova, L. (Ed.). (2015). Information on the state of the choreographic genre in Ternopil region in 2015. Ternopil [in Ukrainian].

Konyk, A. (2015). The role of Yu. I. Hureiv in the development of children's folk-stage choreography in Podillya. Trach, Yu. & Pidlypska, A. (Eds.). April 17–18’15. Collection of materials Allukr. practical sciences. conf. "Dynamics of the development of higher choreographic education as a component of artistic culture of Ukraine (to the 45th anniversary of the establishment of the Choreography Department of the Kyiv National University of Culture and Arts)". Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNUKiM, 87–90 [in Ukrainian].

Lymanska, O. (2017). Creativity of R.O. Galenko in the context of children's folk choreography of Slobozhanshchyna // Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts, 2, 108–114 [in Ukrainian].

Luhovenko, T. (2012). Children's amateur collectives of folk dance in the context of development of choreographic culture of Ukraine in the XXth – beginning of the XXI century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Famous choreographer Tatyana Shchutka died of Ternopil. (2015). Retrieved from http://tgn.in.ua/ 2015/02/05/pomerla-vidoma-horeohraf-tetyana-schutska-z-ternopolya/ [in Ukrainian].

Pompa, O. (2012). Contribution of national minorities to the formation of choreographic culture of Zhytomyr region. Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Art Studies, 1, 22–26 [in Ukrainian].

Prolisok, People's Amateur Dance Ensemble of Podvolochysky District House of Culture. (2015) Retrieved from http://irp.te.ua/2015-02-10-15-26-59/ [in Ukrainian].

Savchyn, L. (2014). Choreographic art in the cultural and educational space of Ukraine. Visnyk of the Lviv University. Series Art Studies, Is. 14, 296–303 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018