DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148792

МЕТОДИ РОБОТИ ОРЕСТА ОЛІЙНИКА ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ ХОРОМ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МУЗИЧНОГО УЧИЛИЩА

Ivan Chupashko

Анотація


Мета роботи. Дослідження присвячене висвітленню основних методів роботи відомого українського диригента і педагога Ореста Олійника зі студентським хором Уманського державного музичного училища. Керування хором як індивідуальний процес вимагає не тільки методично закріплених навичок під час навчання, а й інтуїтивних підходів під час спілкування з хористами та вміння їх цілеспрямувати. Методологія дослідження  полягає в застосуванні історико-спадкоємного методу як основи виявлення творчого набутку диригента як мистецької особистості. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити та піддати аналізу ті новації в роботі з хором, які використовуються диригентом на заняттях з хорового класу. Це дає можливість на особистісному рівні розкрити новаторські підходи в процесі керування хором. Наукова новизна роботи полягає в тому,  що в українській музичній педагогіці вперше розглядаються та аналізуються основні методи роботи Ореста Олійника зі студентським хором Уманського державного музичного училища. Звертається увага на комплексний підхід педагога-хормейстера до підготовки майбутніх висококваліфікованих диригентів. Окреслюється послідовність вироблення вмінь і навичок, які ефективно сприяють набуттю глибоких фахових знань майбутніх керівників хорів. Висновки. Диригентсько-хорова робота Ореста Михайловича Олійника зі студентським хором Уманського музичного училища стала прикладом умілого керування творчим колективом. Він зумів за короткий час виробити власну методику підготовки висококваліфікованих диригентів-хормейстерів, яка була ефективною й педагогічно вмотивованою. У цілому вона мала творче спрямування й спонукала учнів до творення як колективного, так і індивідуального. Система підготовки висококваліфікованих кадрів, розроблена Орестом Олійником, користувалася успіхом не лише серед учнів-випускників, а й багатьох колег-викладачів.Ключові слова


Орест Михайлович Олійник; робота з хором; диригентська діяльність; інтонування; аранжування; хоровий клас

Повний текст:

PDF

Посилання


Виннічик М. Олійник Орест Михайлович / М. Виннічик, Г. Кушнерик // Тернопільський енциклопедичний словник; [Ред.-вид. група: І. Дем’янова, Б. Мельничук, Х. Мельничук та ін.] – Тернопіль : ВАТ ТВПК Збруч, 2005. – Т. 2. К–О. – С. 670–671.

Гошовський Володимир. Українські пісні Закарпаття / Володимир Гошовський ; [Переклад з російської: Р. Мисько-Пасічник, В. Пасічник; Наукова редакція В. Пасічник]. – Львів : Львівська обласна книжкова друкарня, 2003. – 446 с.

Грица С. Українська фольклористика ХІХ – початку ХХ століття і музичний фольклор. Нарис / С. Грица. – Київ–Тернопіль : Астон, 2007. – 152 с.

Іваницький А. І. Українська народна музична творчість: Посібник для вищих та середніх навчальних закладів / А. І. Іваницький. – К. : Муз. Україна, 1990. – 334 с.

Колесса Філарет. Українська словесність / Філарет Колесса ; [Підготовка до друку: Богдан Луканюк, Олег Смоляк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1996. – 40 с.

Миськів В. Я. Олійник Орест Михайлович / В. Я. Миськів // Музична Тернопільщина: Бібліогр. Покажчик / [Упоряд. В. Я. Миськів, Вступ. стаття О. С. Смоляка]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – С. 105.

Смоляк О. Оліготонічні ладозвукорядні парадигми в гаївках Західного Поділля / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво- знавство / [Ред. колегія: Б. О. Водяний, С. Й. Грица, М. П. Загайкевич та ін]. – №1 (8). – 2002. – С. 68–75.

Сокальський П. Руська народна музика / П. Сокальський ; [Переклад М. Хомичевського]. – К. : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – 378 с.

Чупашко І. П. З долин до вершин / І. П. Чупашко. – Львів : Видавництво Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка, 2013. – 216 с.

Vynnichyk, M., Kushneryk, G. (2005). Oliynyk Orest M. Ternopil encyclopedic dictionary; [Red.-view. Group: I. Demyanova, B. Melnychuk, H. Melnychuk et al.], Ternopіl: OJSC TVPK Zbruch, Vol 2. K–O, 670–671 [in Ukrainian].

Goshovsky, Volodymyr (2003). Ukrainian Transcarpathian song [R. Mysko Pasichnyk, Volodymyr Pasichnyk, Trans.; Scientific editors V. Pasichnyk], Lviv: Lviv Oblast book printing [in Ukrainian].

Gritsa, S. (2007). Ukrainian folklore XIX – early XX century and folk music. Essay. Kyiv, Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Ivanitskiy, A. (1990). Ukrainian folk musical creativity: A handbook for universities and secondary schools. Kyiv: Musical Ukraine [in Ukrainian].

Kolessa, Filaret (1996). Ukrainian literature [Preparing to Print: Bogdan Lukanyuk and Oleg Smolyak]. Ternopil: Tutorials and handbooks [in Ukrainian].

Myskiv, V. Ya. (2008). Oliynyk Orest M. Musical Ternopil region: Ref. index [Compilation. V. Ya Myskiv, Introduction. Article O. Smolyak]. Ternopil: Tutorials and handbooks, 105 [in Ukrainian].

Smolyak, O. (2002). Olihotonic ladozvukoryad paradigmas in Hayivkas of Western Podillya. Naukovi zapysky Ternopil’skogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. Volodymyra Gnatjuka. Serija: Mystectvoznavstvo [Ed. Board: B. Vodyaniy, S. Gritsa, M. Zagaykevych etc.]. No.1 (8), 68–75. [in Ukrainian].

Sokalskiy, P. (1959). Russian folk music. (M. Homychevskiy, Trans.). Kyiv: State Publishing House of Fine Arts and Music Literature SSR [in Ukrainian].

Chupashko, I. P. (2013). From the valley to the peaks. Lviv: Publishing Lviv National Music Academy M. Lysenko [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018