ВІД КОЛЬОРОВОЇ СИМВОЛІКИ ДО ДРАМАТУРГІЇ КОЛЬОРУ В ЕКРАННИХ МИСТЕЦТВАХ

Yuri Garmash, Aleksandr Pryadko

Анотація


Мета роботи - аналіз історичних та культурних факторів зародження, формування і еволюції кольоро­вої символіки та її впливу на процеси становлення та розробки драматургії кольоросимволів у екранних мисте­цтвах. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, культурологічного, структурно-функціонального та аналітичного методів у аналізі теоретичних праць мисте­цького напряму та творів екранного мистецтва (фільмів), предметне поле яких стосується кольоросимволів. Наукова новизна полягає в комплексному підході до понять кольорової символіки та драматургії кольору як об’єктів гуманітарних досліджень та культурологічного осмислення цих феноменів у контексті тенденцій роз­витку екранних мистецтв. Висновки. Навіть незважаючи на те, що кольори екранного зображення фактично несуть тільки додаткову інформацію, яка допомагає глибше проникнути в драматургію телевізійних або кіне­матографічних творів, кольорова символіка і драматургія кольору є для глядачів надзвичайно важливими ком­понентами зображувального ряду в екранних мистецтвах.


Ключові слова


Символіка; драматургія; колір; культура; мистецтво; екран; кадр; фільм

Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / С.Д. Безклубенко. - К. : Альтерп- рес, 2004. - 328 с.

Горпенко В. Г. Колір. Ч. ІІІ, IV / В. Г. Горпенко. - К. : ДІТМ, 1995. - 202 с.

Ейзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6-ти т. / С. М. Ейзенштейн. - М. : Искусство, 1964. - Т.3. - 672 с.

Ейзенштейн С. М. Естетика кіномистецтва: Дослідження. Статті. Лекції / С. М. Ейзенштейн. - К. : Мистецтво. - 1978. - 310 с.

Іллєнко В. Опыт работы над цветовой драматургией кинофильма "Вечер на Ивана Купала" / В. Илье¬нко // Телерадиокурьер. - 2001. - №1. - С. 51-55.

Кандинский В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. - Л.: Фонд „Ленинградская галерея”, 1989. - 68 с.

Месяц С. В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете / С. В. Месяц. - М.: Кругъ, 2012. - 464 с.

Павличко Д. В. Твори. В 3 т. / Д. В. Павличко. - К. : Дніпро, 1989. - Т.1. - 501 с.

Bezklubenko, S. (2004). Vіdeologіya. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].

Gorpenko, V. (1995). Соїог. Kyiv: DIтМ [in Ukrainian].

Eisenstein, S. (1964). Selected Works. T.3. Moskva: Iskusstvo [in Russian].

Eisenstein, S. (1978). The aesthetics of cinema: Research. Articles. Lectures. Kyiv: Misteztvo [in Ukrainian].

Illenko, V. (2001). Experience working on the color drama of the film "Evening at Ivan Kupala". TV and radio courier. 1. 51-55, [in Ukrainian].

Kandinsky, V. (1990). Concerning the Spiritual in Art. Leningrad: Foundation "Leningrad galleries" [in Russian].

Mesyats, S. (2012). Johann Wolfgang Goethe and his science about color. Moskva: Krug [in Russian].

Pavlichko, D. (1989). Works. T.1. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018