КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЕСТЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОЛЬОРУ В РЕКЛАМНІЙ ГРАФІЦІ

Svitlana Pryshchenko, Yevgen Rulchev

Анотація


Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні використання кваліметричних методів есте­тичної оцінки кольору в рекламі, оскільки візуальні рекламні комунікації є одними з найважливіших елементів ідентифікації товарів, послуг та їхніх виробників у міському середовищі й віртуальному інформаційному прос­торі. Методологія дослідження представлена компаративним та кваліметричним методами оцінки естетичних параметрів кольору в рекламній графіці. Наукова новизна. Вперше в Україні обґрунтовано і застосовано ква­ліметрію для естетичної оцінки рекламної продукції. Висновки. Кваліметричний метод необхідно застосовува­ти для оцінки естетичного рівня кольору в рекламній графіці, що дасть змогу в цілому оптимізувати процес проектування. Колористичне тестування фокус-груп методом анкетування повинно відбуватися на початковому етапі візуалізації рекламної ідеї і мати практичне втілення при виведенні нових торгових марок на ринок.


Ключові слова


рекламна графіка; еклектика; естетичні параметри; гармонія кольору; кваліметричний метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Боумен У. Графическое представление информации / У.Боумен. - М.: Мир, 1971. - 225 с.

Владимирська Г. Реклама / Г.Владимирська, П.Владимирський. - К.: Кондор, 2006. - 334 с.

Глазычев В. Проблема "массовой культуры" / В.Глазычев // Вопросы философии. - 1970. - № 12. - Режим доступа: http://www.glazychev. ru/publications/articles/1970_problema_mass_cult.htm.

Костина А. Эстетика рекламы / А.Костина. - М.: Вершина, 2003. - 296 с.

Назайкин А. Иллюстрирование рекламы / А.Назайкин. - М.: Эксмо, 2004.- 320 с.

Оленіна О. Реклама як явище художньої культури: автореф. дис... канд. мист.: спец. 17.00.01 "Тео¬рія та історія культури" / О.Оленіна. - К., 1999. - 19 с.

Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT / Е.Павловская. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 320 с.

Прищенко С. Естетичні параметри кольору у рекламній графіці / С.Прищенко // Актуальные науч¬ные исследования. От теории к практике / Aktualne naukowe badania. Od teorii do praktyki (Польща) / РІНЦ SCIENCE INDEX. Белосток, 2014. - С. 75-79.

Расселл Дж. Главные принципы создания успешного рекламного дизайна / Интернет-проект "Эн¬циклопедия маркетинга". - Режим доступа: www.marketing.spb.ru.

Ромат Е. Реклама / Е.Ромат. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

Сальникова Е. Эстетика рекламы. Культурные формы и лейтмотивы / Е.Сальникова; Гос. инс-т ис-кусствознания Мин-ва культуры РФ. - СПб.: Алетейя, 2001. - 287 с.

Сапенько Р. Искусство рекламы в современной культуре: монографія / Р.Сапенько. - К.: Типогра¬фия "Клякса", 2005. - 295 с.

Ученова В. История рекламы / В.Ученова, Н.Старых. - СПб.: Питер, 2002. - 304 с.

Феофанов О. Реклама: новые технологии в России / О.Феофанов. - СПб.: Питер, 2000. - 225 с.

Шевченко І. Колір як естетичний феномен: автореф. дис. канд. філософ. наук: спец. 09.00.08 "Ес¬тетика" / І.І.Шевченко. - К., 2000. - 18 с.

Boumen, U. (1971). Graphical representation of information. Moskva: Myr. [in Russian].

Vladymyrska, H. (2006). Reklama. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Glazychev, V. (1970). The problems of "mass culture". Voprosy fylosofyi, 12, Retrieved from www.glazychev.ru/publications/articles/1970_problema_mass_cult.htm [in Russian].

Kostyna, A. (2003). Estetyka reklamy. Moskva: Vershyna [in Russian].

Nazajkyn, A. (2004). Illyustryrovanye reklamy. Moskva: Eksmo [in Russian].

Olenina, O. (1999). Reklama, yak yavyshhe hudozhn’oyi kul’tury. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Pavlovskaya, E. (2003). Advertising Design: Generation NEXT. St. Petersburg: Pyter. [in Russian].

Pryshchenko, S. (2014). Estetychni parametry kol’oru u reklamnij grafici. Aktualnyie nauchnyie issledovaniya. Ot teorii k praktike. Byalostok, 75-79 [in Ukrainian].

Rassell, J. (2005). The main principles of creating a successful advertising design. Retrieved from www.marketing.spb.ru [in Russian].

Romat, E. (2002). Reklama. St. Petersburg: Pyter [in Russian].

Salnykova, E. (2001). Estetyka reklamy. Kul’turnye formy i lejtmotyvy. St. Petersburg: Aletejya [in Russian].

Sapenko, R. (2005). The art of advertising in modern culture. Kyiv: Typohrafiya "Klyaksa" [in Russian].

Uchenova, V. (2002). Istoriya reklamy. St. Petersburg: Pyter [in Russian].

Feofanov, O. (2000). Reklama: novye tehnolohyy v Rossyy. St. Petersburg: Pyter [in Russian].

Shevchenko, I. (2000). Colour as an aesthetic phenomenon. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018