АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА"(освітній рівень "бакалавр")

Maxim Bevz

Анотація


Мета роботи - проаналізувати професійні компетентності, яких набувають студенти спеціальності бальної хореографії під час вивчення курсу "мистецтво балетмейстера". Методологія дослідження полягає у застосуванні методів аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, конкретизації та класифікації. Наукова новизна. Крізь призму розкритих професійних компетентностей формується погляд на балетмейстера як на суб’єкта хореографічної творчості та композиціонування, генератора та організатора методики планування органі­заційно-творчої, концертної, репетиторської, постановочної та педагогічної роботи з колективом. Висновки. Професійні компетентності передбачають уміння продукувати, створювати якісний хореографічний твір і ори­гінальні сценічні постановки, формуючи у студентів-хореографів не лише аналітико-синтетичні та художньо- конструктивні здібності щодо хореографічного тексту, а й педагогічну майстерність, яка вирізняється специфі­кою творчого почерку, стилістики та постановочних методів.


Ключові слова


компетентнісний підхід; мистецтво балетмейстера; професійна та художня компетент¬ність; хореографічний твір і постановка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурцева Г. В. Качество образования педагога-хореографа / Г. В. Бурцева // Искусство и образова¬ние. - 2012. - № 4. - С. 92-98.

Климов Е. А. Пути в профессионализм (Психологический анализ): Учебное пособие / Е. А. Кли¬мов. - М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 2003. - 320 с.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного під¬ходу: Колективна монографія; [За заг. ред. О. В. Мартиненко]. - Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. - 337 с.

Мартиненко О. В. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкі¬льного віку / О. В. Мартиненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педа¬гогічні науки. - 2016. - Вип. 135. - С. 108-112.

Мелехов А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: Учеб. пособие / А. В. Меле¬хов; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2015. - 128 с.

Національний освітній глосарій: Вища освіта; [Авт.-уклад.: І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гар¬маш та ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя]. - К.: ТОВ "Вид. дім "Плеяди", 2011. - 100 с.

Никитин В. Ю. Профессионально-педагогическая подготовка балетмейстера в учебных заведениях культуры и искусств: автореф. ... дисс. док. пед. наук: 13.00.08 / В. Ю. Никитин; МГУКИ. - М., 2007. - 57 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100000 слів; [За заг. ред. В. В. Дубічинського]. - Х.: Школа, 2009. - 1008 с.

Филановская Т. А. Структура компетентностей модели будущего педагога-хореографа / Т. А. Фила- новская // Высшее образование в России. - 2010. - № 11. - С. 144-149.

Bourdieu P. Distinction: a social critique of the judgement of taste / P. Bourdieu [Transl. by R. Nice]. - Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984. - 613 p.

Descriptors of Key Competences in the National Qualification Framework// Competences of Personal Development [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cpd.yolasite.com/key-competences.php.

Burtseva, G. (2012). Quality of education of the teacher-choreographer. - Art and education. - Vol. 4. (92-98). - [In Russian].

Klimov, E. (2003) Path to Professionalism (Psychological analysis): Textbook. - M.: Moscow Psychological and Social Institute; Flint. - [In English].

Development of artistic and aesthetic vision of the future teachers of choreography based on an integrative approach: collective monograph; [The society. ed. O. Martynenko]. - Berdyansk: Publisher Tkachuk O. 2015. - [In Ukrainian].

Martynenko, O. (2016). The problem of training of future teachers of choreography to work with preschool children. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. - Vol. 135. (108-112). [In Ukrainian].

Melekhov, A. (2015). Art of a ballet-master. Composition and choreography: Manual. Urals. state. ped.. institute. Yekaterinburg. - [In Russian].

National Education Glossary, Higher Education; [Аvt.-way .: I. Babin, J. J. Bolyubash, A. Garmash, etc.; Ed. D. Tabachnyk and V. Kremen]. K., 2011. - [In Ukrainian].

Nikitin, V. (2007). Professional-pedagogical traininina of a choreographer in educational institutions of culture and arts: synopsis diss. doc. ped. sciences: 13.00.08; Moscow State University of Culture and Arts. - M., 2007. [In Russian].

Modern Ukrainian Dictionary: 100000 words; [Ed. V. Dubichynskoho]. - H., 2009. - [In Ukrainian].

Filanovskaya, T. (2010) The structure of the competences of the model of future teacher-choreographer. Higher education in Russia. - Vol.11. (144-149). - [In Russian].

Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. [^ansl. by R. Nice]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. - [In English].

Descriptors of Key Competences in the National Qualification Framework. Competences of Personal Development. - Retrieved from http://cpd.yolasite.com/key-competences.php. - [In English].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018