ФЕСТИВАЛЬ АМАТОРСЬКИХ ТЕАТРІВ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Svitlana Sobolevska

Анотація


Мета роботи - дослідити діяльність провідних міжнародних фестивалів аматорських театрів, що проводи­лись в Україні у 1990-ті - 2000-і роки, як особливої структури, що привертає увагу громадськості до питань збере­ження і розвитку естетичних та гуманістичних цінностей на межі століть. Методологія дослідження включає аксіологічний метод у визначенні ціннісних критеріїв представників різних культур та верств суспільства в єдиному культурному просторі під час проведення міжнародних фестивалів аматорських театрів; культурологічний, діахроні­чний, компаративний метод та метод конкретизації у виявленні особливостей міжнародних фестивалів аматорських театрів в Україні у зв’язку з певними умовами історичного розвитку країни, соціальним станом суспільства, готовні­стю до мистецької комунікації представників різних культур. Наукова новизна полягає у дослідженні значення ор­ганізації та проведення фестивалів аматорського театрального мистецтва, особливо міжнародних, оскільки вони сприяють виникненню творчих зв’язків між самодіяльними колективами та міжкультурній комунікації. Висновки. В умовах глобалізації проведення міжнародних фестивалів аматорських театрів сприяє як збагаченню української ку­льтури і визначенню подальших перспектив її розвитку, так й інтенсифікації міжкультурного спілкування.


Ключові слова


культурний простір; ціннісні критерії; мистецька комунікація; фестиваль аматорських театрів

Повний текст:

PDF

Посилання


VII Міжнародний Інтеграційний Театральний Фестиваль "Сонячна хвиля" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://storinka-m.kiev.ua/art_news_1439.php.

Алієва Л. О. Мистецька комунікація як основа соціалізації дітей з особливими потребами / Л. О. Алієва // Мистецтво дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами: Зб. Матералів допові¬дей Міжнарод. наук.-метод. семінару з майстер-класами, Київ, 24 травня 2016 р. - К.: НАКККіМ, 2016. - 52 с.

Бандурка І. П. Орест Савка і його театр / І. П. Бандурка. - Тернопіль: Воля, 2009. - 284 с.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. М. Бахтин. - Москва: Художественная литература, 1975. - 502 с.

Веселовська Г. У пошуках книги вчень (Фестиваль "ТЮГ-2009") / Г. Веселовська // Просценіум. - 2009-2010. - №3 (25). - №1 (26). - С. 45-49: іл.

Горбань Я. В. Аматорський театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми визна¬чення соціокультурних показників) / Я. В. Горбань, І. І. Білоус // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - №34-36. - С. 72-77.

Дорогих Л. В. До питання про аматорське мистецтво як соціокультурний феномен / Л. В. Дорогих // Мис¬тецтво дарує майбутнє: забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами: Зб. Матералів доповідей Міжнарод. наук.-метод. семінару з майстер-класами, Київ, 24 травня 2016 р. - К.: НАКККіМ, 2016. - 52 с.

Міжнародна бліц-вистава "Над містом" від Харківського театру "На жуках" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://storinka-m.kiev.ua/art_news_2186.php.

Молодіжне театральне збіговисько ДРАБИНА - V Міжнародний молодіжний фестиваль аматорського теат-рального мистецтва [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://storinka-m.kiev.ua/art_news_462.php.

О фестивале "Рампа" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rampa.dp.ua/m101/.

П’ять драбин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.drabyna.lviv.ua.

Україно-Польський проект "PoloniaConsulting" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://www.stypendyst.pl/login.php?pre_nid=1812.

Фестиваль особливих театрів "Шлях" у Львові [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.prostir.ua/event/festyval-osoblyvyh-teatriv-shlyah/.

Шейко В. М. Міжнародний культурно-комунікативний обмін: формування правового поля та дефі¬ніцій / В. М. Шейко // Культура України. Вип. 35: зб. наук. пр. / [Шейко В. М. (гол. ред.)]; М -во культури Укра¬їни, Харк. держ. акад. культури. - Харків: ХДАК, 2011. - С. 4-19.

Шляхи модернізації театрального фестивального руху в Україні [Електронний ресурс]. - Режим до¬ступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-224549.html.

VII International Integration Festival "Solar Wave" [In Ukrainian]. Retrieved from: http://storinka- m.kiev.ua/art_news_1439.php

Aliyeva, L. O. (2016). Art comunication as the basis of socialization of children with special needs. Art gives future: the right to a decent life for children with special needs: Proceedings of the reports of the International scientific-methodological seminar workshops, Kyiv, May 24, 2016, (p. 52). Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

Bandurka, I. P. (2009). Orest Savka and his theatre. Ternopil': Volya [in Ukrainian].

Bakhtyn, M. M. (1975). Questions of literature and aesthetics. Studies from different years. Moskow: Khudozhestvennaya lyteratura [in Russian].

Veselovska, H. (2009-2010). In search of the book of teachings (the Festival "TYUG-2009"). Prostsenium, 3(25)-1(26), 45-49 [in Ukrainian].

Horban', Ya. V., Bilous, I. I. (2013). Amateur theatre in the modern period of social transformations (the problem of determining socio-cultural indicators). Study Ukrainian language and literature, 34-34, 72-77 [in Ukrainian].

Dorohykh, L. V. (2016). On the question of Amateur art as a sociocultural phenomenon. Art gives future: the right to a decent life for children with special needs: Proceedings of the reports of the International scientific- methodological seminar workshops, Kyiv, May 24, 2016, (p. 52). Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

International speed-performance "Above the town" from the Kharkov theatre "Na zhukah" [in Ukrainian]. Retrieved from: http://storinka-m.kiev.ua/art_news_2186.php.

Youth theater gathering DRABYNA - V International youth festival of Amateur theatrical art [in Ukrainian]. Retrieved from: http://storinka-m.kiev.ua/art_news_462.php.

About the festival "Rampa" [in Russian]. Retrieved from: http://rampa.dp.ua/m101/

Five stairs [in Ukrainian]. Retrieved from: www.drabyna.lviv.ua.

Ukrainian-Polish project "Polonia Consulting" [in Ukrainian]. Retrieved from: http: //www.stypendyst.pl/login.php?pre_nid=1812.

The festival of special theatres "The Way" in Lviv [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.prostir.ua/event/festyval-osoblyvyh-teatriv-shlyah/.

Sheyko, V. M. (2011). International cultural and communicative exchange: the formation of legal framework and definitions. The Culture Of Ukraine, 35, 4-19 [in Ukrainian].

The ways of modernization of the theatre festival movement in Ukraine [in Ukrainian]. Retrieved from: http://ua.convdocs.org/docs/index-224549.html
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018