DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179633

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА АРХІЄПИСКОПА ЧЕРНІГІВСЬКОГО І НІЖИНСЬКОГО ВАРЛААМА (ДЕНИСОВА, 1804–1873 РР.)

Dmytro Viedienieiev

Анотація


Мета роботи. Наукова реконструкція архіпастирської діяльності та внеску в розвиток богословської науки та духовно-культурного життя України відомого діяча Православної церкви, архієпископа Чернігівського і Ніжинського (у 1866–1871 рр.) Варлаама (Денисова, 1804–1873 рр.). Методологія. Методологічну основу дослідження становить комплексне застосування сукупності методів наукового пізнання: загальнонаукових (філософських) методів; спеціальних наукових методів; галузевих методів історичної науки, інструментарію інших соціогуманітарних наук. Зокрема, застосування історико-системного методу дало змогу дослідити куль- турно-інтелектуальну біографію священнослужителя (архієрея) як важливого структурно-функціонального елементу буття Церкви, виявити провідні чинники впливу духовного, державного й суспільного життя конкре- тної епохи на визначення змісту духовно-культурної діяльності знаного церковного діяча в Україні. Наукова новизна роботи визначається спробою уперше розкрити формування духовно-культурної та науково- педагогічної спадщини владики Варлаама як відображення трансформаційних процесів у вітчизняних держав- но-церковних відносинах й соціокультурній сфері у 60-70-х рр. ХІХ ст. Висновки. Творча спадщина архієпис- копа Варлаама як церковного письменника, автора літургических текстов й проповідника, археографа та богослова демонструє широту його богословської ерудиції, освіченості та аскетичного досвіду. Високо може бути оцінена діяльність архієпископа Варлаама як систематизатора та дослідника (публікатора) давніх монас- тирських рукописів, а також як одного із засновників жанру єпархіальної хроніки, що мало неабияке значення для формування емпіричної бази подальших історико-церковних досліджень. Архієпископ Варлаам (Денисов), який служив і спочив на українській землі, і нині слугує одним із взірців архіпастирського самовідданого слу- жіння, виступає яскравим прикладом плеяди масштабних фігур єпископату Православної Церкви ХVІІІ–ХІХ століть, котрі гармонійно поєднували церковно-адміністративну, науково-педагогічну, місіонерську, благодійну діяльність, людяність та прозорливість, талант несення слова Божого.


Ключові слова


духовне життя; православ'я; культура; богослов'я; історія української культури; історія Православної Церкви; архієпископ Варлаам (Денисов)

Посилання


Архиепископ Варлаам Черниговский. Жизнеописание отечественных подвижников благочестия ХVIII–XIX веков.

Ноябрь. М.: Издание Афонского Русского Пантелеимонового монастыря, 1910. С. 482–507.

Архиепископ Неофит (Соснин) // Попов Е. Великопермская и Пермская епархия (1379–1879): пя- тисотлетие проповеди Св. Стефана Пермского, почти столетие Перми и почти трехсотлетие покорения Сибири. Пермь. 1879. С. 262–269.

Богданова Т.А. Варлаам // Православная Энциклопедия. М., 2003. Т. VI. C. 601–603.

Варлаам (Денисов), архиепископ. О почитании святых икон // Духовные Беседы. 1872. ғ 43. С. 1–

Варлаам (Денисов), архиепископ. Источники Боговедения // Духовные Беседы 1872. ғ 43. С. 209–

Варлаам (Денисов), архиепископ. О поминовении усопших // Духовные Беседы 1872. ғ 43. С. 77–

Воспоминание о преосвященном Варлааме, архиепископе Черниговском и Нежинском // Оренбур-

гские Епархиальные Ведомости. 1873. ғ20. 806 с.

Карманов Ю. Архиепископ Черниговский Варлаам Денисов – Подвижник благочестия. Чернигов: Деснянська правда, 2008. 55 с.

Карманов Ю. Здесь вселюсь на вечный мой покой // Воскресение (издание Новгород-Северского Спасо-Преображенского монастыря Черниговской епархии). 2004. Декабрь (ғ5). С.3–4.

Карманов Ю. Уклін праведності // Сіверський край. 2002. 26 жовтня. С.3

Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Том 2. Електронний ресурс. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/ocherki-po-istorii-russkoj-tserkvi-tom-2/

Лисовский Н. Черниговское епархиальное управление 1866–1871 гг. // Черниговские губернские ведомости.1894. ғ 220. С. 2–3.

Мангилѐв Петр, прот., Рункевич А.С. Новые материалы к биографии преосвященного Варлаама (Денисова), архиепископа Черниговского и Нежинского // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. Вып. 3(11). С. 57–83.

Никольский Н.М. История русской церкви. М.: Политиздат, 1983. 448 с.

Подвижник благочестия, архиепископ Черниговский Варлаам (Денисов). История одной жизни. Чернигов: Издательство Свято-Преображенского Новгород-Северского мужского монастыря, 2008. 62 с.

Распоряжения Епархиальнаго Начальства // ЧЕИ. 1871. ғ 15. Часть официальная. 588 с.

Сведение о последних днях жизни, погребении и поминовении архиеп. Варлаама, бывшего Черни- говского и Нежинского, скончавшегося на покое в Новгородсеверском Спасо-Преображенском мон-ре 18 янв. 1873 г. // Черниговские епарх. изв. Приб. 1873. ғ 4. Ч. неофиц. С. 57–68.

Страдомский А., прот. Архиепископ Варлаам Черниговский // Жизнеописания отечественных под- вижников благочестия 18 и 19 веков. 1894. Ноябрь. С. 536–548.

Федоров В. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период (1700 –1917) М.: Русская панорама, 2003. 479 с.

Царенок А. Варлаам Денисов – архієпископ Чернігівський. История одной жизни. Чернигов: Изда- тельство Свято-Преображенского Новгород-Северского мужского монастыря, 2008. 62 с.

Царенок А. Варлаам Денисов – архієпископ Чернігівський // Збірник наукових праць. Чернігівсь- кий історичний музей імені В.В. Тарновського, Чернігівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. Чернігів, 2006. Вип. 7. C. 119–125.

Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший перио- ды. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 816 с.

Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Вече, Лепта, 2010. 480 с.

Archbishop Varlaam of Chernihiv. (1910). Biography of Russian Devotees of Piety of the XVIII-XIX Centuries. Moscow: Izdanie Afonskogo Russkogo Panteleimonovskogo Monastery [in Russian].

Archbishop Neofit, (Sosnin). (1879). Popov E. The Great Perm and Perm Diocese (1379–1879): the five hundredth anniversary of the preaching of St. Stephen of Perm, almost one hundred anniversary of Perm, and almost the three hundredth anniversary of the conquest of Siberia. Perm [in Russian].

Bogdanova, T. A. (2003). Varlaam. Orthodox Encyclopedia. Volume VI. (pp. 601 – 603). Moscow [in Russian].

Archbishop Varlaam, (Denisov). (1872). On the Veneration of Holy Icons. Dukhovnye Besedy, 43, 1–11 [in Russian].

Archbishop Varlaam, (Denisov). (1872). Sources of Teos studies. Dukhovnye Besedy, 43, 209 –217 [in Russian].

Archbishop Varlaam, (Denisov). (1872). On the Commemoration of the Dead. Dukhovnye Besedy, 43, 77–84 [in Russian].

Memories of the Most Reverend Varlaam, Archbishop of Chernihiv and Nezhin. (1873). Orenburgskye eparkhiaknye Vedomosti, 20 [in Russian].

Karmanov, Y. (2008). Varlaam Denisov, Archbishop of Chernihiv. Ascetic of Piety. Chernihiv: Desnyanska Pravda [in Russian].

Karmanov, Y. (2004). Here I will Move for my Eternal Rest. Voskresenie (izdanie Novgorod-Severskogo Spaso-Preobrazhenskogo Monastyria Chernihivskoi Eparhii), December (ғ5), 3-4 [in Russian].

Karmanov, Y. (2002). Thankfulness of Righteousness. Siverskyi Krai, 26 October, 3 [in Ukrainian].

Kartashev, A. V. (n.d.). Essays on the History of the Russian Church. Volume 2. Retrieved from https://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/ocherki-po-istorii-russkoj-tserkvi-tom-2/ [in Russian].

Lisovskyi, N. (1894). Chernihiv Diocesan Administration 1866–1871. Chernihov Gubernskie Vedomosti, 220, 2–3 [in Russian].

Mangilev, P., Arch. Runkevich, A. (2015). New Materials for the Biography of the Most Reverend Varlaam (Denisov), Archbishop of Chernihiv and Nezhin // Vestnik Yekaterinburgskoi Dukhovnoi Seminarii, 3 (11), 57–83 [in Russian].

Nikolsky, N. M. (1983). History of the Russian Church. Moscow : Politizdat [in Russian].

The Ascetic of Piety, Archbishop Varlaam of Chernihiv (Denisov). The Story of One Life. (2008). Chernigov [in Russian].

Orders of the Diocesan Heads. The official part. (1871).CHEI, 15 [in Russian].

Information about the Last Days of Life, Burial and Commemoration of Varlaam, a Former Archbishop Chernigiv and Nezhin, who died at rest in Novgorod-Seversky Transfiguration Monastery on January 18. (1873). Chernihiv Eparch. Izvestia, 4, 57–68 [in Russian].

Stradomsky, A. (1894). Archbishop Varlaam of Chernihiv. Biographies of Russian Devotees of Piety of the 18th and 19th centuries, November, 536–548 [in Russian].

Fedorov, V. (2003). Russian Orthodox Church and State. Synodal Period (1700 –1917). Moscow : Russian Panorama [in Russian].

Tsarenok, A. (2008). Varlaam Denisov – an Archbishop of Chernihiv. Story of One Life. Chernihiv: Izdatelstvo Sviato-Preobrazhenkogo Novgorod-Seversky Monastery [in Russian].

Tsarenok, A. (2006). Varlaam Denisov – an Archbishop of Chernigivsky. Zbіrnyk naukovyh prats, 7, 119

– 125 [in Russian].

Tsypin, V. (2010). History of the Russian Orthodox Church: Synodal and Recent Periods. Moscow : Izdatelstvo Sretenskogo Monastery [in Russian].

Shkarovskyi, M. V. (2010). Russian Orthodox Church in the XX century. Moscow : Veche, Lepta [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018