DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179636

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІЗНЬОГО ІНДУСТРІАЛІЗМУ

Elena Kovalenko

Анотація


Мета роботи – теоретико-методологічний аналіз формування культури менеджменту пізнього інду- стріалізму. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, соціокуль- турний та історичний підходи, фундаментальні положення теорії й історії культури управління. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння, фор- малізація. Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні теоретичних положень щодо виник- нення, становлення і розвитку культури менеджменту пізнього індустріалізму, виявленні специфіки й закономірностей цих процесів. Висновки. Становлення культури менеджменту пізнього індустріалізму, в ос- нові якого кількісний, системний і ситуаційний підходи, належить до періоду славного 30-ліття в історії капіталізму й соціалізму, тобто до повоєнного періоду 1945–1975 рр., хоча зародження елементів теорії цього менеджменту відбулося набагато раніше. Об‘єктивними передумовами необхідності в названих підходах саме в цей період стали стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, ускладнення устрою і середовища ор- ганізацій та неспроможність тогочасної управлінської науки дати дієві рекомендації щодо їхнього функціонування. Початком поширення кількісного підходу слід вважати 50-ті рр. У рамках цього підходу управління розглядається як логічний процес, що піддається математичній формалізації. Його передумовою було винайдення електронно-обчислювальних машин, математичних методів дослідження операцій, моделю- вання та прогнозування. Це дало змогу швидко обробляти великі масиви інформації, створювати моделі управ- ління з великою кількістю змінних, умов та обмежень і знаходити оптимальні управлінські рішення. Посилення взаємозалежності привело до розповсюдження у 60-х рр. системного підходу, з точки зору якого будь-яка ор- ганізація розглядається як відкрита, динамічна система, а управління – як багатопланове явище, покликане за- безпечити цілісність і життєздатність системи-організації у мінливому зовнішньому оточенні. У 70-х рр. в умовах наростання невизначеності велике поширення здобував ситуаційний підхід, сутність якого полягає в ідентифікації ситуацій і визначенні та здійсненні адекватних управлінських дій, що дозволяє забезпечити виграшні позиції для організації.


Ключові слова


культура менеджменту; пізній індустріалізм суспільство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Богданов А. А. Тектология (всеобщая организационная наука). Москва : Директ-Медиа, 2014. Кн.

Гвишиани Д. М. Организация и управление. Москва : МГТУ, 1998. 536 с.

Государственное управление. Словарь-справочник (по материалам «International Encyclopedia of Public Policy and Administration»). Пер. с англ. Под ред. Л. Т. Волчковой. Санкт-Петербург : Петрополис, 2001. 632 с.

Дмитриев В. К. Экономические очерки. Москва : ГУ ВШЭ, 2001. 580 с.

Друкер П. Управление в обществе будущего. Пер. с англ. Москва : Вильямс, 2007. 320 с.

Канторович Л. В. Математические методы организации и планирования производства. Ленинград : ЛГУ, 1939. 67 с.

Лао-цзы. Дао дэ цзин. Пер. с древнекит. Москва : Центрполиграф, 2016. 224 с.

Мак‘явеллі Н. Державець. Флорентійські хроніки. Державець. Пер. з італ. Харків : Фоліо, 2007. С. 415–487.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Мистецтво управління й освітні технології підготовки мене- джерів соціокультурної діяльності. Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2018. 374 с.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Смисли в культурі управління. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. ғ 4. С. 26–31.

Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Формування сучасної системи управління життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 1. С. 7–24.

Мартинишин Я. М., Хлистун О. С. Феномен ідей в управлінні життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 2. С. 7–25.

Немчинов В. С. Экономико-математические методы и модели. Москва : Соцэкгиз, 1962. 410 с.

Слуцкий Е. Е. Экономические и статистические произведения. Москва : Эксмо, 2011. 1152 с.

Bertalanffy L. General System Theory. New York: George Braziller, 1969. 296 р.

Follett M. P. Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford: Martino Fine Books, 2014. 322 р.

Hamel G. The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press, 2007. 255 р.

Mockler R. J. Situational Theory of Management Situational Theory of Management. Harvard Business Review. 1971. ғ 3. Р. 146.

Pink D. A whole new mind why right-brainers will rule the future. New York: Riverhead Books, 2015. 329 p 268 s.

Smuts J. Holism and Evolution. London: MacMillan Press, 1927. 392 p.

Trentowski B. Stosunek filozofii do cybernetyki czyli sztuki rządzenia narodem. Poznań : Żupański, 1843.

Bogdanov, A. A. (2014). Tectology (universal organizational science). (Vol. 1). Moscow: Direkt-Media [in Russian].

Gvishiani, D. M. (1998). Organization and management. Moscow: MGTU [in Russian].

Volchkovа, L. T. (2001). Administration of the state. Dictionary (based on "International Encyclopedia of Public Policy and Administration"). (Trans. in Eng.). St. Petersburg: Petropolis [in Russian].

Dmitriev, V. K. (2001). Economic essays. Moscow: GU VShE [in Russian].

Druker, P. (2007). Managing in the society of the future. (Trans. in Eng.). Moscow: Vil'iams [in Russian].

Kantorovich, L. V. (1939). Mathematical methods of organizing and planning production. Leningrad: LGU [in Russian].

Lao-tszy. (2016). Dao de tszin. (Trans. in ancient China.). Moscow: Tsentrpoligraf [in Russian].

Mak'iavelli, N. (2007). The Prince. Florentijs'ki khroniky. Derzhavets' (Trans. in Ital.). Kharkiv: Folio, 415-487 [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018). Art of management and educational technologies of preparation of managers of social and cultural activity. Bila Tserkva: Vydavets O. V. Pshonkivskyj [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2017). The measures in culture of management. Visnyk Natsional'noi akademii kerivnykh kadriv kul'tury i mystetstv, 4, 26-31 [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y. M., & Kovalenko, Y. Y. (2018). Formation of the modern system management of life society. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi di- ial'nosti, 1, 7-24 [in Ukrainian].

Martynyshyn, Y. M., & Khlystun, Е. S. (2018). The phenomenon of ideas in the management activity of the society. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu kul'tury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokul'turnoi diial'nosti, 2, 7-25 [in Ukrainian].

Nemchinov, V. S. (1962). Economic-mathematical methods and models. Moscow: Sotsekgiz [in Russian].

Slutskii, E. E. (2011). Economic and statistical works. Moscow: Eksmo [in Russian].

Bertalanffy, L. (1969). General System Theory. New York: George Braziller.

Follett, M. P. (2014). Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett. Eastford: Martino Fine Books.

Hamel, G. (2007). The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press.

Mockler, R. J. (1971). Situational Theory of Management Situational Theory of Management. Harvard Business Review, 3, 146.

Pink, D. (2015). A whole new mind why right brainers will rule the future. New York: Riverhead Books.

Smuts, J. (1927). Holism and Evolution. London: MacMillan Press.

Trentowski, B. (1843). The Relationship of philosophy to Cybernetics it is the art to lead the people. Poznań: Żupański [in Poland].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018