DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179681

ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ УКРАЇНИ В I ПОЛ. XX СТ.

Iryna Hayuk

Анотація


Мета роботи – цілісний розгляд і аналіз специфіки церковно-релігійного життя вірменських громад різних регіонів України в I пол. XX ст. Методологія дослідження включає використання методів компаратив- ного аналізу і синтезу, а також контекстуальності та історичності. Наукова новизна дослідження полягає у відтворенні загальної картини церковно-релігійного життя вірменських громад Україні з врахуванням специфі- ки історичного розвитку різних регіонів країни внаслідок перебування під владою різних держав. Висновки. Церковно-релігійне життя вірменських громад на українських землях, на відміну від інших форм суспільного життя, продовжувало зберігати специфічні риси, притаманні культурі вірменського народу. Решта форм діас- порних організацій (національні представництва, культурні центри) завжди була пов‘язана з церковними осере- дками вірмен, а там, де такі форми були відсутні, саме церква продовжувала виконувати функцію духовно- культурного етноконсолідуючого чинника в житті вірменських громад.


Ключові слова


вірмени; Вірменська Апостольська Церква; Вірмено-католицька Церква; діаспора; єпархія; культура; настоятель; парафія

Посилання


Азізян С. Ліквідація Львівської архієпархії Вірменської католицької церкви у 1945-1946 рр. // Зб.

«На межі між Сходом і Заходом:. Львів, 2018. 456 с. С. 213-228.

Давтян Д. История храма Св. Григория Просветителя Армянской апостольской церкви в Одессе. Одесса, 2004. 108 с.

Дашкевич Я. Ліквідація Вірмено-католицької церкви в Галичині 1945 р.//Вірмени в Україні: доро- гами тисячоліть. Львів: Логос, 2012. 1328 с. С. 1072-1074.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. 45, оп.1, спр. 2851, 5 арк.

ДАХО. Ф. Р-6452, оп.2, спр. 1136, 610 арк., т. 3, арк. 114-125.

ДАХО. Ф. Р-6452, оп.2, спр. 1136, 610 арк., т. 3, арк. 183-191.

Зарубин В.Г. Депортация из Крыма армян, болгар, греков и граждан других национальностей. (1944 г.) // зб. Историческое наследие Крыма. ғ5, Симферополь. 2004. 204 с. С. 24-28.

Івано-Франківський державний архів. Ф. 52, оп.1. спр. 6.

Кочарян С. Армянская община Харькова (1863-2010 гг.). Харьков, 2013. 244 с.

Кочарян С. Армянские религиозные общины Харькова (1900–1917) в контексте истории Армянс- кой церкви / Вісник Харківського національного університету. Харків, 2009. ғ 852, вип. 41. С. 126-133.

Пивоварська К. Вірменська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. історич. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». Харків, 2004. 17 с.

Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви. Исторический путь.

– М., 2013. 479 с.

Agopsowicz M. Kresowe Pokucie. Łomianki, 2014. 351 c.

Chrząszczewski J. Kościoły ormian polskich. Warszawa, 2001. 160 c.

Lechicki Czesław. Kościół Ormiański w Polsce. Lwów, 1928. 182 с.

Pełczyńskі G. Ormiane Polscy w XX wieku. Warszawa, 1997. 183 с.

Petrowicz G. La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi. Roma, 1988. 418 c.

Azizyan S. (2018). Liquidation of the Lviv Archeparchy of the Armenian Catholic Church in 1945-1946 // Collection «At the Border between East and West)». Lviv, 213-228 [in Ukrainian].

Davtyan D. (2004). History of the Church of St. Gregory the Illuminator of the Armenian Apostolic Church in Odessa. Odessa, 108 p. [in Russian].

Dashkevych Ya. (2012). Liquidation of the Armenian-Catholic Church in Galicia in 1945 // Armenians in Ukraine: roads for millennia. Lviv: Logos, 1072-1074 [in Ukrainian].

The State Archive of Kharkiv region (hereinafter - DAHO). F. 45, op.1, file ғ2851, 5 l. [in Russian].

DAHO. F. Р-6452, op 2, file ғ1136, 610 l., vol. 3, 114-125 [in Russian].

DAHO. F. Р-6452, op 2, file ғ1136, 610 l., vol. 3, 183-191[in Russian].

Zarubin V.G. (2004). Deportation from the Crimea Armenians, Bulgarians, Greeks and citizens of other nationalities. (1944) // Sob. Historical heritage of the Crimea. ғ5, Simferopol, 24-28 [in Russian].

Ivano-Frankivsk State Archive. F. 52, op.1. file ғ 6 [in Ukrainian].

Kocharyan S. (2013). The Armenian community of Kharkov (1863-2010). Kharkiv, 244 p. [in Russian].

Kocharyan S. (2009). Armenian religious communities of Kharkov (1900–1917) in the context of the history of the Armenian Church / Bulletin of Kharkiv National University. Kharkiv, No. 852, ed. 41, 126-133 [in Russian].

Pyvovarska K. (2004). Armenian national minority in Ukraine in the 20-30th years of the ХХth century: the author's abstract of dissertation for the degree of candidate of historical sciences: specialty 07.00.01 «History of Ukraine». Kharkiv, 17 p. [in Ukrainian].

Russian and Novo-Nakhichevan Diocese of the Armenian Apostolic Church. The historical road (2013). M., 479 p. [in Russian].

Agopsowych M. (2014). Borderline Pokucie. Łomianki, 351 p. [in Polish].

Hrzonchewski J. (2001). Churches of Polish Armenians. Warsaw, 160 p. [in Polish].

Lechicki Ch. (1928). The Armenian Church in Poland. Lviv, 182 p. [in Polish].

Pełczyńskі G. (1997). Ormiane Polish in the XXth century. Warsaw, 183 p. [in Polish].

Petrowicz G. (1988). The Armenian Cакыhurch in Poland and neighboring countries. Rome, 418 p. [in

Italian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018