DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179685

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Anzhelika Savchenko

Анотація


Мета роботи полягає в дослідженні соціокультурних умов, характеру, шляхів, методів і напряму фор- мування правової культури, культурних норм і цінностей як соціокультурних механізмів формування правової культури. Методологія дослідження полягає у застосуванні методу культурологічного аналізу, комплексного  та системного підходів, що дозволило окреслити соціально-культурну проблематику правової культури в соціо- культурному просторі, виокремити у ній сутнісні виміри та аспекти. Наукова новизна роботи полягає в обґру- нтуванні культурних норм і цінностей як соціокультурних механізмів формування правової культури. Висновки. Правова культура є багатозначною характеристикою однієї з найважливіших сторін життя суспільс- тва, яка містить в собі як устояні цінності, зокрема в галузі права, так і різні правові інститути та поведінкові взаємовідносини в галузі державно-правових питань. Оскільки культура проявляється насамперед у діяльності людей в різноманітних сферах суспільства, саме вона несе в собі можливість позитивних змін та ціннісних тра- нсформацій. Отже, без впровадження домінуючих загальнолюдських культурних цінностей, цінностей самови- раження жодне суспільство не має перспективи стати суспільством розвиненої правової культури. Формування образу культурної людини, яка знає свої права та здатна їх використовувати та відстоювати власні інтереси, бути почутим в суспільстві та приймати активну участь в його соціокультурному житті є першочерговим завданням, вирішення якого змінить життя наступних поколінь на краще.


Ключові слова


правова культура; культура; право; цінності; соціокультурний розвиток суспільства; формування правової культури особистості

Посилання


Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. Т.5 Основы дефектологии / Под редакцией Т. А. Вла- совой. — Москва: Педагогика , 1983. 368 с.

Жигулин А. А. Правовая культура личности как форма правосознания / А. А. Жигулин // Террито- рия науки. 2012. ғ 3. С. 98-106.

Загальна теорія держави і права / за ред. акад. АПрН України, докт. юрид. наук, проф. В.В.Копєйчикова. К. : Юрінком, 1997. 320 с.

Коваленко І. П. Правова соціалізація особистості як процес формування правової культури / І. П. Коваленко// Культура України. Вип. 32, 2011. С.110-117.

Скакун О. Ф. Теoрія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун; пер. з рос. Х.:Консум, 2009. 656 с.

Херпфер Христиан О международной научно-исследовательской программе «Всемирное изучение ценностей» и Всемирной ассоциации по изучению цінностей / Христиан Херпфер // Социология : научно- теоретический журнал. Белорусский государственный университет. 2013. ғ 4. С. 33-41.

Grossfeld В. The Strength and Weakness of Comparative Law. Oxford. 1990. P. 41.

Hofstede G.Cultures and organizations: Software of the mind. Boston: McGraw-Hill. 2004. P.5.

Kohler N. Das Recht als Kulturerscheinung, Wurtzburg. 1885. S. 5.

1.Vygotskij L.S., Vlasova T.A. (Red.) (1983). Coll. of works. Fundamentals of defectology. Moscow, Pedagogy. Vol.5, p. 197. [in Russian].

Zhigulin A. A. (2012). Legal culture of the person as a form of legal awareness. Territory of Science, 3, 98-

[in Russian].

Kopejchikov V. V. (1997) (Eds.). Common theory of state and law. Kyiv, Yurinkom. [in Ukrainian].

Kovalenko І. P. (2011). Legal socialization of personality as a process of formation of legal culture. Culture of Ukraine, 32, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Skakun O. F. (2009). Theory of State and Law. Textbook. Kharkiv, Consum. [in Ukrainian].

Herpfer, Hristian (2013). About the international research program "World study of values" and the World Association for the Study of Values. Sociology. Belarusian State University, 4, 33-41. [in Belarusian].

Grossfeld, В (1990). The Strength and Weakness of Comparative Law. Oxford. p. 41.

Hofstede, G. (2004). Cultures and organizations: Software of the mind. Boston, McGraw-Hill, p.5.

Kohler, N. (1885). Das Recht als Kulturerscheinung, Wurtzburg. p. 5.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018