DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180556

МАРІЯ ФЕДОРІВНА БРОВЧЕНКО ЯК ФУНДАТОР НІЖИНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ (ДО СТОРІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Valentyna Malinievskaya

Анотація


Мета статті полягає у висвітленні основних мистецько-педагогічних принципів діяльності М. Бров- ченко як фундатора Ніжинської вокальної школи. Методологія дослідження базується на міждисциплінарному підходів, що дозволяє використовувати надбання таких наук як історія, мистецтвознавство, педагогіка та ін.. Було використано ряд наукових методів, а саме: біографічний метод дозволив розкрити творчий шлях М. Бров- ченко як вокаліста; за допомогою історичного методу розкрито соціально-культурні умови розвитку М. Бров- ченко та її вклад в розвиток вітчизняної музичного мистецтва; метод аналізу застосовано для виокремлення основних принципів вокальної школи М. Бровченко. Наукова новизна статті полягає в поглибленому аналізі основних принципів вокальної школи М. Бровченко та її діяльність в Ніжинському державному педагогічному інституті імені М. Гоголя. На підставі архівних матеріалів та сімейного архіву доньки М. Бровченко у науковий обіг вперше введено невідомі факти з біографії митця. Висновки. М. Бровченко – одна з найяскравіших поста- тей Ніжинської вокальної школи, яка втілювала в собі професійні виконавські якості та педагогічні засади ви- ховання майбутніх вокалістів. До основних принципів її вокальної педагогічної діяльності належать: відкритість та евристичний характер, індивідуалізм, системність та послідовність, фонетичний метод, принцип єдності вокально-технічного і музично-художнього розвитку студентів, кантиленний спів, вокальне дихання, метод навчання «з голосу».


Ключові слова


М.Ф. Бровченко; Ніжин; вокалістка; педагогіка; Ніжинська вокальна школа; методичні та педагогічні принципи і засади

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Васильківський Г. Вони працювали на перемогу // Під прапором Леніна. 1 жовт. 1983. С.4.

Двойнос В. Хіба так можна плакати ж хочеться! // Вісті. 1995. 7 травня. С.4.

Кавунник О.А. Ніжинська вокальна школа: віхи розвитку, представники // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць. К. 2014. Вип. ХХХІІ. С.185 – 190.

Малиневська В.М. Талант від Бога, діда і рідної землі. Світлій пам‘яті заслуженої артистки України М.Ф. Бровченко. URL: Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/doc/3_0173_11_2009.pdf (дата звернення 15.12.2018).

Матеріали Ніжинського державного українського драматичного театру імені М. Коцюбинського. Філія Держархіву Чернігівської області в м.Ніжин. Ф.1. Оп.1 Спр.1. Арк.18 – 19; Спр.3. Арк.39.

Слово про Вчителя. Ніжин. 2017. 206 с.

Vasylkivskyi G. (1983). They Worked for the Victory. Pid praporom Lenina, 1 October, 4 [in Ukrainian].

Dvoynos, V. (1995). Is It Possible, You Want to Cry!. Visti, 7 May, 4 [in Ukrainian].

Kavunnyk, О. А. (2014). Nizhyn Vocal School: Milestones of the Development, Representatives. Aktualni problem istorii, teorii ta praktyky hudozhnoi kultury, XXXIII, 185 – 190 [in Ukrainian].

Malinevskaya, V. М. (2009). Talent from God, Grandfather and Native Land. Bright memory of Honored Artist of Ukraine M. F. Brovchenko. Retrieved from http: //www.ndu.edu.ua/storage/doc/3_0173_11_2009.pdf [in Ukrainian].

Materials of the Nizhyn State Ukrainian Drama Theater named after M. Kotsiubynsky. Branch of the State Archives of Chernihiv region in the city of Nizhyn. F.1 Op.1 Spri.1. 18-18; Спр.3 Arch.39 [in Ukrainian].

The Word about the Teacher. (2017). Nizhyn [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018