DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180582

КОМПОЗИТОРСЬКИЙ СТИЛЬ ОЛЕГА БЕЗБОРОДЬКА: ВІЗІЇ ПОСТМОДЕРНУ

Mykyta Pertsov

Анотація


Мета роботи. Окреслення характерних рис, притаманних композиторському стилю О. Безбородька і виділення тих домінантних тенденцій, що корелюють з настановами постмодернізму. Методологія досліджен- ня пов‘язана з використанням аналітичного підходу та компаративного методу. Зазначені методи сприяють виокремленню провідних ознак авторського стилю О. Безбородька. Наукова новизна. Здійснено спробу виділити характерні риси, які свідчать про наявність рис постмодернізму в творчості О. Безбородька. Визначе- но специфіку його художнього бачення світу, в результаті якого його твори виступають своєрідним містком між музичною практикою минулого та сьогоденням. Висновки. Розглянуто риси композиторського стилю українського композитора Олега Безбородька. Виокремлено такі особливості творчого підходу, як інтертексту- альність, прагнення до діалогу з музичною культурою минулого, значна роль програмності, акцент на візуаль- ному началі. Однією з провідних ознак композиторського стилю Безбородька є прагнення переосмислювати надбання класичної музики, активно використовувати новітні техніки композиції та розглядати творчість як простір для філософських роздумів.


Ключові слова


композитор; О. Безбородько; інструментальні твори; постмодернізм; інтертекстуальність.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Іванова І. Олег Безбородько: «В академічній музиці має бути наставник» // Музика. Український ін- тернет-журнал. URL: http://mus.art.co.ua/oleh-bezborodko-v-akademichnij-muzytsi-maje-buty-nastavnyk/?fbclid=IwAR0wvy8bmRK9sJZIXbiW1xz3TSO6Fb62QL2VaYIz8sa6CaUoCACa9QYQwbs (дата звернення 05.01.2019).

Коннов О. Ф. Історична динаміка художнього стилю. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 187 с.

Олег Безбородько, композитор і піаніст. URL: https://bezborodko.webs.com/bioukrainian.htm (дата звернення 15.01.2019).

Савчук І. «Міф про КОММОΣ» у дзеркалі сучасного музичного процесу // ART-КУРСИВ. Інфор- маційно-ілюстрований додаток до наукової теми «Мистецький рух України ХХ–ХХІ століть». Київ, 2010. Випуск 4. С.9-13.

Харченко Є.В. Інтертекстуальність в українській музиці двадцятого століття: інтонація, жанр, стиль. Автореф. дис.. канд. мистецтвознавства: 17.00.03 – музичне мистецтво. Київ, 2011. 18 с.

Albright D. Modernism and Music: An Anthology of Sources. University of Chicago Press, 2004. 428 p.

Bennett D., Reid A., Petocz P. Creative workers‘ views on cultural heritage and sustainability, Journal of Aesthetics & Culture, 2014. Vol. 6. 24476. DOI: 10.3402/jac.v6.24476.

Burkholder J. P., Palisca C. V., Grout D. J. A History of Western Music. Ninth Edition. W. W. Norton & Company, 2014. 1200 р.

Ivanova, I. (2018). Oleg Bezborodko: "In academic music there should be a mentor", Muzy`ka. Ukrayins`ky`j internet-zhurnal. Retrived from: http://mus.art.co.ua/oleh-bezborodko-v-akademichnij-muzytsi-maje- buty-nastavnyk/?fbclid=IwAR0wvy8bmRK9sJZIXbiW1xz3TSO6Fb62QL2VaYIz8sa6CaUoCACa9QYQwbs [in Ukrainian].

Konnov, O. F. (2015). Historical dynamics of artistic style. Kyiv: Vy`d-vo NPU imeni M. P. Dragomanova [in Ukrainian].

Oleg Bezborodko, composer and pianist. Retrived from: https://bezborodko.webs.com/bioukrainian.htm. [in Ukrainian].

Savchuk I. "Myth about KOMMO" in the mirror of the modern musical process, ART-KURSY`V. Infor- macijno-ilyustrovany`j dodatok do naukovoyi temy` «My`stecz`ky`j rux Ukrayiny` XX–XXI stolit`. Kyiv, 2010. (Issue 4), (рр.9-13) [in Ukrainian].

Kharchenko, E.V. (2011). Intertextuality in Ukrainian music of the twentieth century: intonation, genre, style. Extended abstract of candidate‘s thesis, Kyiv, [in Ukrainian].

Albright, D. (2004). Modernism and Music: An Anthology of Sources. University of Chicago Press.

Bennetta, D., Reid, A., Petocz, P. (2014). Creative workers‘ views on cultural heritage and sustainability, Journal of Aesthetics & Culture (Vol. 6). DOI: 10.3402/jac.v6.24476.

Burkholder, J. P., Palisca, C. V., Grout, D. J. (2014). A History of Western Music. Ninth Edition. W. W. Norton & Company.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018