DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180802

ЕСТЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ КОЛЬОРУ В ДИЗАЙНІ ВХІДНИХ ГРУП ВБУДОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Andrii Kulyk, Iryna Svets

Анотація


Мета статті – проаналізувати естетично-психологічну роль кольору в облаштуванні вхідних груп вбу- дованих підприємств торгівлі. Методологія дослідження. Використано загальнонаукові методи аналізу, синте- зу, описовості тощо. Крім того, низка методів інтегрована з психологічного, мистецтвознавчого підходів з використанням функціонального аналізу. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні важливості кольору і світла як компонентів вирішення організації міського простору та його забудови. Висновки. Світло і колір нероздільні в реакції людини на навколишній світ, адже вони впливають на візуальне сприйняття простору. У свою чергу, це позначається ще й на психічно-емоційному стані людей. Таку здатність кольору можна назвати своєрідною «кольоротерапією». Отже, розуміння ролі світла, кольорів, а також особливості їх взаємодії є осно- воположними для архітектури як мистецтва формування та організації простору, а також у плануванні забу- дови має стояти чи не на першому місці у сучасному місті. Вирішення проблеми колористики та освітлення повинно бути підпорядкованим всім завданням, які реалізуються у процесі облаштування вхідних груп вбудо- ваних підприємств торгівлі.


Ключові слова


колір; дизайн; вбудовані підприємства торгівлі; психоемоційні проблеми; естетично-художні потреби

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Абызов В.А. Перспективные направлення проектирования учреждений обслуживания,размещаемых в нижних зтажах жилых домов // Перспективные направления проектирования общественных зданий». Киев: КиевЗНИЭП, 1987. С. 15-19.

Алексеев С. С. Цвет и освещение. Общие проблемы / Очерки теории архитектурной композиции. Москва, 1960.

Гайдученя A.А., Абызов В.А., Комарова М.М., Малин В.В. Проектирование торговых предприятий. Київ: Будівельник, 1986. 135 с.

Олійник О. П. та ін. Основи дизайну інтер‘єру : навч. посіб. Київ: НАУ, 2011. 228 с.

Степанов Г. Композиционные проблемы синтеза искусств Л. : Художник РСФСР, 1984. 320 с.

Стригалев А. А. Архитектурная полихромия в условиях типизации и стандартизации строительства

// Вопросы теории архитектурной композиции. 1958. Вып. 3. С. 97-111.

Цветотерапия. Арт-терапия. URL: http://filyaeva.com/cvetotherapy.aspx (дата звернення: січень 2019)

Light & Colour Centre. URL: https://www.ntnu.edu/iat/lightandcolour (дата зверення: січень 2019)

Abyzov V.A. Perspective directions of designing the service institutions located in the lower floors of residential houses. Perspective directions for designing public buildings ‖. Kyiv: KyivZNIEP, 1987, 15-19. [in Russian]

Alekseev S.S. (1960). Color and lighting. Common problems. Essays on the theory of architectural composition. Moscow [in Russian]

Gaiduchenya, A.A., Abyzov, V.A., Komarova, M.M., Malin, V.V. (1986). Design of trade enterprises. Kyiv: Budivelnik [in Ukrainian]

Olin P. O. (2011). Basic to the design of the interior: forever. posib. Kyiv: NAU [in Ukrainian].

Stepanov G. (1984) Compositional problems of the synthesis of arts. L.: Artist of the RSFSR [in Russian]

Strigalev A.A. Architectural polychromy under conditions of typification and standardization of construction. Questions of the theory of architectural composition. 1958, 3, 97-111. [in Russian]

Color therapy. Art therapy. URL: http://filyaeva.com/cvetotherapy.aspx [in Russian]

Light & Color Center. URL: https://www.ntnu.edu/iat/lightandcolour. [in English]
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018