DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190639

ХУДОЖНЯ ЕМАЛЬ У ХРОНОТОПІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Олег Наумов

Анотація


Мета дослідження полягає у висвітленні процесу становлення та розвою наукової школи дослідження
емальєрного мистецтва та його базової складової – техніки гарячої художньої емалі на тлі історичної генези
українського мистецтва. Методи. Розкриттю мети дослідження сприяло застосування загальнонаукових
принципів достовірності та всебічності у поєднанні з системним та комплексним підходами, а також
використання історико-хронологічного, мистецтвознавчого, техніко-технологічного, евристичного та
герменевтичного методів. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних
результатів. Аналіз наукових студій засвідчив початок наукового мистецтвознавчого дискурсу щодо місця і
ролі емальєрного мистецтва у художній творчості. Складність його наукового осмислення полягає у техніці
виготовлення твору мистецтва. Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці і розробці
актуальної, малодослідженої теми генези та еволюції українського емальєрного мистецтва. Результати
студіювання сутності емальєрного мистецтва можуть слугувати важливою складовою у дослідженні проблем
сучасного мистецтва та розвитку мистецтвознавчої науки. Висновки. Емальєрне мистецтво в Україні набуло
значення мистецького явища, яке має свою теоретичну основу, періодизацію, техніко-технологічну основу та
своїх послідовників. Діяльність митців розвинула художнє значення та цінність творів емальєрного мистецтва у
соціальному житті суспільства. У науковому осмисленні художня емаль постає як вид мистецтва та отримує
термінологічне визначення – емальєрне мистецтво. Історіографія емальєрного мистецтва відображає історію
розвитку техніки гарячої художньої емалі, проте недостатньо висвітлює питання технології і способів
виконання емальєрних творів, їх атрибутивні властивості, експертизу та оцінку, що є свідченням становлення
наукової школи мистецтвознавчого аналізу творів, виконаних у техніці гарячої емалі. Специфіка емальєрного
мистецтва, як виду образотворчого мистецтва, полягає у технології втілення художніх задумів, що надає творам
неповторність, новаційність, широту колірної палітри і різноманітність фактур, можливість створення об’єму.

Ключові слова


емальєрне мистецтво, художня емаль, гаряча емаль, техніка гарячої художньої емалі, образотворче мистецтво, Олександр Бородай.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барбалат О. Мистецтво народжене вогнем: старовинна техніка гарячої емалі на теренах сучасної України.

Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного

симпозіуму, 6 червня. 2019 р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2019. C.

-123.

Бородай Ю. О. Українська емаль / Альбом-каталог. К.: Український письменник, 2013. 264 с.

Довгань Ю.О. Мистецтво емалі в Україні: історичний досвід та сучасний стан. Автореферат на здоб. наук.

ступ. канд. мист. Харків: ХДАДіМ, 2009. 19 с.

Кравченко М. Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: європейський

контекст, художні особливості, персоналії. Автореферат на здоб. наук. ступ. канд. мист.. Львів: Львівська національна

академія мистецтв, 2017. 19 с.

Луць С. В. Художні гарячі емалі в мистецтві Класичного ювелірного Дому «Лобортас».

Мистецтвознавство’13. СКІМ. Львів: 2013. С. 173 – 182.

Луць С. В. Ювелірне мистецтво України на зламі ХХ–ХХІ ст.: генезис поступу. Деміург: ідеї, технології,

перспективи дизайну. 2019. Том 2. № 1. С. 93 – 111.

Пасічник Л.В. Ювелірне мистецтво України XX – початку XXI століття (історія, стилістика, персоналії).

Автореферат на здоб. наук. ступ. канд. мист. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.

Т. Рильського НАН України, 2015. 23 с.

Техника художественной эмали, чеканки и ковки: уч. пособие / А.В.Флеров и др. М.: Высшая школа, 1986. 191 с.

Шмагало Р. Ювелірне мистецтво України: авторський пошук і ринок. Образотворче мистецтво, 2012. № 3 –

С. 34 – 35.

Шмагало Р. Художній метал України ХХ – початок ХХІ століття. Енциклопедія художнього металу. Львів:

Апріорі. 2015. Т 2. С. 42.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018