DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41469

Роль та місце управління якістю освіти в системі загального менеджменту

Наталія Леонідівна Панасюк

Аннотация


Сьогодні управління якістю освіти в системі загального менеджменту має вирішальне значення для розвитку особистості, соціальних інститутів та суспільства в цілому. Офіційним визнанням цієї ролі стало законодавче проголошення сфери освіти як пріоритетне. Розвиток системи освіти сьогодні характеризується пошуком нових форм і методів функціонування системи, визначенням варіативності пріоритетних освітніх програм


Ключевые слова


управління якістю освіти; система; загальний менеджмент

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bordovskyy, G. A. (2004). Quality Management obrazovatelnoho process in vuze. Values sovremennoho education, region. aspect. NW app. Dep-tion RAO, PSU. Arkhangelsk, 178–180.

Law of Ukraine "On Higher Education" (2014). Supreme Council of Ukraine (BD), 37-38.

Laba, O., Kuznetsov, R. (2011). On the question of defining the essence of computer crimes in Ukraine. Computer-integrated technologies: education, science and industry, science, 5, 151–155.

Labe, O., Kuznetsov, R. (2012). The mechanism of providing information services by public authorities to citizens and legal persons. Computer-integrated technologies: education, science and industry, science, 10, 150–154.

Moiseev, L., Kovalchuk, V. (2008). Basic scientific research. 5th edition. Kiev: Professional, 240.

Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Y. (1999). Explanatory dictionary: 80000 words and frazeolohycheskyh vыrazhenyy. 4th edition. Moscow: Azbukovnyk, 907.

Panasyuk, N. (2014). Role of national policies to improve the quality of higher education in Ukraine. Computer-integrated technologies: education, science and industry, science, 15, 173–177.

Potashnyk, M. (Ed.) (2000). Quality Management Education: Praktykooryentyrovannaya monohrafyya and metodycheskoe posobye. AM, 448.

Subetto, A. (2003). Noosferyzm. SPb.: gentlemen, 537.

Tatour, A. (2012). Evaluation Quality of education and learning: trudnыy Way Formation. Narodnoe education, 4, 115–121.

Chernyshev, E. (2012). Formation of human resources education system graduate teacher education, scientific and practical bases. NAPS Ukraine, Univ messages. Education. Kiev: educational thought, 472.

Shishov, S. (2000). The professional competence of the teacher. Education and Management, 4 (2), 35–40.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Бордовский, Г. А. Управление качеством образовательного процесса в вузе [Текст] / Г. А. Бордовский. – Ценности современного образования: регион. аспект. Сев.-зап. отд-ние РАО, ПГУ. – Архангельск, 2004. – С. 178–180.

2. Закон України «Про вищу освіту» [Текст] / Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 37–38.

3. Лаба, О. В. До питання визначення сутності комп’ютерних злочинів в Україні [Текст] / О. В. Лаба, Р. М. Кузнєцов // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал – 2011. – Вип. 5. – С. 151–155.

4. Лаба, О. В. Механізм надання інформаційних послуг органами державної влади громадянам та юридичним особам [Текст] / О. В. Лаба, Р. М. Кузнєцов Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал. – 2012. – Вип. 10. – С. 150–154.

5. Моїсєєв, Л. М. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. пос. / Л. М. Моїсєєв, В. В. Ковальчук; 5-е вид. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с.

6. Ожегов, С. И. Толковый словарь: 80000 слов и фразеологических выражений [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; 4-е изд. доп. – M.: Азбуковник, 1999. – 907 с.

7. Панасюк, Н. Л. Роль національної політики підвищенні якості в системі вищої освіти України [Текст] / Н. Л. Панасюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал. – 2014. – Вип. 15. – С. 173–177.

8. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие [Текст] / под ред. М. М. Поташника. – М., 2000 – 448 с.

9. Субетто, А. И. Ноосферизм [Текст] / А. И. Субетто. – СПб.: ПАНИ, 2003. – 537 с.

10. Татур, А. О. Оценка качества обучения и воспитания: трудный путь становления [Текст] / А. О. Татур // Народное образование. – 2012. – № 4. – С. 115–121.

11. Чернишова, Є. Р. Формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи дипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи [Текст]: монографія / Є. Р. Чернишова. – НАПНУ України, Ун-т меседж. Освіти. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 472 с.

12. Шишов, С. Э. Професійна компетентність педагога [Текст] / С. Э. Шишов // Освіта і управління. – 2000. – Т. 4, № 2. – С. 35–40.Copyright (c) 2015 Наталія Леонідівна Панасюк

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)