DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.62607

Змістове ядро впровадження ощадливого виробництва у навчальний процес вищого технічного навчального закладу

Світлана Станіславівна Єрмакова

Аннотация


Актуальність дослідження полягає у вивченні лін-технологій професійної підготовки у ВТНЗ згідно ідеї безперервної освіти на засадах «ощадного виробництва знань», що спрямована на постійне виявлення та знешкодження освітніх втрат для розвитку професіоналізму й творчості за рахунок «витягуючого» виробництва знань та їхнього повсякчасного самовдосконалення


Ключевые слова


моніторинг; ощадливе виробництво; лін-освіта; лін-технологія; кайдзен

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


On higher education (2014). Supreme Council (VVR), 2014, number 37-38, Art. 2004; Law of Ukraine of 07.01.2014 p. Number 1556-VII. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Womak, J., Jones, D.; Adler, Y. (Ed.) (2004). Lean manufacturing: How to eliminate losses and to achieve prosperity of your company. Moscow: Alpina Business Books, 473.

Imai, M.; Adler, Y., Spehr, V. (Eds.) (2005). Gemba Kaizen: the Way to lower costs and improve quality. Moscow: Alpina Business Books, 346.

George, M.; Turko, S., Adler, J. (Eds.) (2005). Lean manufacturing + six Sigma: Combining six Sigma quality with lean production speed. Moscow: Alpina Business Books, 360.

Fidelman, G. N., Dedikov, S. V., Adler, Yu. P. (2005). Alternative management: the Path to global competitiveness. Moscow: Alpina Business Books, 186.

Ermakova, S. S. (2011). The theoretical and methodological bases of monitoring of professional preparation of future teachers of higher technical educational institutions. Odessa: "In Press", 358.

The national strategy of education development in Ukraine for 2012–2021. Available at: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Ermakova, S. S. (2013). The theoretical and methodological bases of monitoring of professional preparation of future teachers of higher technical educational institutions. Odessa: the state institution "South Ukrainian national. der. University ei. K. D. Ushinsky", 44.

Ermakova, S. S. (2011). The integration of monitoring technologies as a prerequisite for the development of higher technical education. Visnyk of Cherkasy University. A series of Pedagogical Sciences, 199, 29–37.

Ermakova, S. S. (2011). The introduction of monitoring innovations in the area of higher technical educational establishments. Scientific Bulletin of Odessa South Ukrainian state pedagogical University. K. D. Ushinsky, 7-8, 3–16.

Ermakova, S. S. (2011). The monitoring of professional training in a technical University: the specificity of modern strategy use in both domestic and foreign experience. Problems of education, 68, 207–212.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Про вищу освіту [Текст]. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004; Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII, 2014. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2. Вумек, Дж. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании [Текст] / Дж. Вумек, Д. Джонс; ред. Ю. Адлер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 473 с.

3. Имаи, М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества [Текст] / М. Имаи; Научн. ред. Ю. Адлер, В. Шпер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 346 с.

4. Джордж, М. Бережливое производство + шесть сигм: Комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства [Текст] / М. Джордж; ред. С. Турко, Ю. Адлер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 360 с.

5. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конкурентоспособности [Текст] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адле. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 186 с.

6. Єрмакова, С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів [Текст]: монографія / С. С. Єрмакова. – Одеса: "In Press", 2011. – 358 с.

7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

8. Єрмакова, С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / С. С. Єрмакова. – Одеса: ДЗ "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 2013. – 44 с.

9. Єрмакова, С. С. Інтеграція моніторингових технологій як передумова розвитку вищої технічної освіти [Текст] / С. С. Єрмакова // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – № 199. – С. 29–37.

10. Єрмакова, С. С. Впровадження моніторингових інновацій у простір вищого технічного навчального закладу [Текст] / С. С. Єрмакова // Науковий вісник Півден­ноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 7-8. – С. 3–15.

11 Єрмакова, С. С. Моніторинг професійної підготовки у ВТНЗ: специфіка, су­часні стратегії застосування у вітчизняному та зарубіжному досвіді [Текст] / С. С. Єр­макова // Проблеми освіти. – 2011. – № 68. – С. 207–212.Copyright (c) 2016 Светлана Станиславовна Ермакова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)