Національна держава та її суверенність в умовах глобалізації

Володимир Горбатенко

Анотація


The main factors, key trends and prospects of the national state development and its sovereignty in the face of globalization are investigated. The global challenges for Ukraine as an independent, sovereign state has been studied out.


Ключові слова


national state; sovereignty; globalization

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Лафонтен О. Общество будущего. Политика реформ в изменившемся мире / О. Лафонтен ; [пер. с нем. Р. А. Крестьянинова]. – М. : Междунар. отношения, 1990. – 168 c.
 2. Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / [за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка]. – Харків : Право, 2010. – 272 c.
 3. Правове забезпечення державного суверенітету України : монографія / [Шемшученко Ю. С., Шаповал В. М., Кресіна І. Р. та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2011. – 300 c.
 4. Моисеев Н. Н. Информационное общество: возможности и реальность / Н. Н. Моисеев // Политические исследования. – 1993. – № 3. – С. 6–14.
 5. Картунов О. В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій : [монографія] / О. В. Картунов, О. О. Маруховський. – К. : Ун-т економіки та права «Крок», 2012. – 344 c.
 6. Beary B. Separatist movements: to should nations have a right self – determination / B. Beary // Global researcher. – 2007. – № 2. – Р. 85–114.
 7. Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству / Ф. А. фон Хайек ; [пер. с англ. ; предисл. Н. Я. Петракова]. – М. : Экономика, 1992. – 176 c.
 8. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть : [монографія] / Горбатенко В. П. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 c.
 9. Політична енциклопедія / [редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 808 с.
 10. Національний суверенітет України в умовах глобалізації : Національна доповідь. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 112 c.
 11. Шергін С. До справедливого міжнародного порядку: китайські політологи про багатополюсний світ / С. Шергін // Політика і час. – 2003. – № 5. – С. 56–60.
Copyright (c) 2013 Володимир Горбатенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».