Реалізація політики і права політико-управлінською елітою України

Оксана Кукуруз

Анотація


Politics realization by the Ukrainian authority and role of law in this process are analyzed. The interaction between theoretical aspects politics and law, their examples in the Ukrainian practice of state building, their negative moments are studied. The ways of improvement role of the law in resolving the political issues by the Ukrainian authority are proposed.


Ключові слова


politics; law; legal politics; political appropriateness; political and administrative elite

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення / І.О. Кресіна // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Випуск 14.– К., 2003. – С. 467-472.
 2. Селіванов В. Предмет дослідження – державна політика / В. Селіванов // Віче. – 2005. – №1. – С. 8-13.
 3. Гришнова Е.Е. Политика и право: вектор взаимодействия / Е.Е. Гришнова // Теория и практика общественного развития. Электронный научный журнал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teoria-practica.ru/index.php/3-2010/228-politologia/540-1
 4. Карбонье Ж. Юридическая социология : пер. с фр. / пер. и вступ. ст. В.А. Туманова. / Ж. Карбонье – М. : Прогресс, 1986. – 352 с.
 5. О’Коннелл Д. Правопреемство государств / Д. О’Коннелл. – Москва: Изд. иностр. лит., 1957. – 589 с.
 6. Хайек Ф.А. Общество свободных. /Пер. с англ. Под ред. Ю. Колкера. / Ф.А. Хайек – Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd., 1990. – 309 c.
 7. Матузов Н.И. Право и политика: антиподы или союзники? / Н.И. Матузов // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. – 1. – С. 6-18.
 8. Інформація прес-служби Конституційного Суду України // Сайт УНІАН. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unian.net/ukr/news/news-371374.html.
 9. Новий тлумачний словник української мови (у чотирьох томах) / [Укл. В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Видавництво „АКОНІТ”, 1998. – Том 1. А-Є. – 2000. – 910 с.
 10. Шемшученко Ю.С. Що є право? / Ю.С. Шемшученко // Антологія української юридичної думки. В 10 т. / [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Вид. Дім „Юридична книга”.– 2005 – С. 30-46.
 11. Щербенко Е. Фундаментальні засади політики в дискурсі української політологічної літератури / Е. Щербенко // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2007. – С. 260265.
 12. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики): Монографія / О.В. Скрипнюк, М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – К.: Атіка-Н, 2010. – 92 с.
 13. Монтескье Ш. Избранные произведения: М., Госполитиздат, 1955. – 800 с.
 14. Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу: монографія / О.М. Костенко – К. : Атіка, 2008. – 352 с.
Copyright (c) 2012 Оксана Кукуруз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».