Становлення української адміністративно-владної еліти в контексті ідейної спадщини В. Липинського

Валерій Бортніков

Анотація


The article is devoted to the role of the Ukrainian ruling elite in the process of nation-building and democratic transformation. The specific conditions of its formation in Ukraine, the characteristic features and peculiarities are pointed out. The dynamics of contemporary political regime in the context of the antinomies — democracy/ authoritarianism is investigated. Considerable attention is paid to the disclosure of shadow aspect of policy relations, the role of political and economic groups in determining the vector of social change.


Ключові слова


elite; state; democratic transformation; the political regime; neopatrymonial relationship

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Шульга Н. Этапы становления политической элиты в Украине в годы независимости /Н. Шульга // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24–37.
 2. Горбулін В. П. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від «суспільства ризику» до громадянського суспільства / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратегічна панорама. – 2005. – № 2. – С. 13–26.
 3. Ордешук П. Американская политическая система: поиск эффективной демократии / П. Ордешук // Свободная мысль. – 1991. – № 14. – С. 44–55.
 4. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть / Горбатенко В. П. – К. : Академія, 1999. – 240 с.
 5. Гончаренко О. М. Национальные интересы Украины и альтернативы стратегии безопасности развития / О. М. Гончаренко // Глобальные трансформации и стратегии развития : монография / [О. Г. Белорус, Д. Г. Лукьяненко и др.]. – К. : Орияне, 2000. – С. 142–155.
 6. Липинський В. Хам і Яфет / В’ячеслав Липинський // Сучасність. – 1992. – № 6. – С. 63–76.
 7. Липинський В. Листи до братів-хлеборобів. Про ідею і організацію українського монархізму / В’ячеслав Липинський // Повне зібрання творів, архів, студії / [ред. Я. Пеленський]. – Київ – Філадельфія : АТ «Книга», 1995. – Т. 6. – Кн. 1. – 470 c.
 8. Липинський В. Мораль і політична дія / В’ячеслав Липинський // Консерватизм : Антологія /[упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий]. – К. : Вид-во «Смолоскип», 1998. – С. 196–201.
 9. Фісун О. Пострадянські політичні режими: неопатримоніальна інтерпретація / Олександр Фісун // Агора. Україна – нові перспективи. – К. : Стилос, 2005. – Вип. 1. – С. 2–33.
 10. Карозерс Т. Конец парадигмы транзита / Томас Карозерс // Политическая наука. Политическое развитие и модернизация: современные исследования : сб. науч. трудов. – М. : ИНИОН РАН, 2003. – № 2. – С. 42–65.
 11. Колодій А. Від «Сірої зони» до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні / Антоніна Колодій // Агора. Україна – нові перспективи. – К. : Стилос, 2005. – Вип. 1. – С. 9–23.
 12. Мостова Ю. Збігнев Бжезінський: Європа від Карбо да Рока до Камчатки / Юлія Мостова // Дзеркало тижня. – 2005. – 3 груд.
 13. Полохало В. Неототалітарні трансформації посткомуністичної влади в Україні : матеріали дискусії відкритого засідання Київського міжнародного клубу «Політична думка» / Володимир Полохало // Політична думка. – 1994. – № 3. – С. 16–17.
 14. Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України / Галина Зеленько. – К. : Критика, 2003. – 215 с.
 15. Кремень В. Україна: проблеми самоорганізації : в 2 т. / Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. – К. : Промінь, Т. 1 – 2003. –Т. 2: Десятиріччя суспільної трансформації. –2003. – 464 с.
Copyright (c) 2011 Валерій Бортніков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».