Роль еліти в реформуванні політичних систем України і Польщі в контексті теоретичної спадщини В. Липинського

Оксана Кукуруз

Анотація


Influence of Ukrainian and Polish political elites to transform political systems of these countries are analyzed in the article. Main factors of the activity of the elite are taken as the basis. According to V. Lypynski, they are very important for developing a successful state.


Ключові слова


political elite; trust; opposition; active civil society

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Липинський В. Листи до братів-хліборобів (про ідею і організацію українського монархізму) / В. Липинський // Повне зібрання творів, архів, студії : у 6 т. – Київ-Філадельфія : Вид-ва: Ін-т східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В. К. Липинського, 1995. – Т. 6: Політологічна секція. – Кн. 1 / [за заг. ред. Я. Пеленського]. – 1995. – 470 с.
 2. Якубовський О. Г. Еліта політична / О. Г. Якубовський // Політологічний словник / [упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – К. : Генеза, 2004. – С. 182–183.
 3. Новак А. Роль еліт у функціонуванні суспільства [Електронний ресурс] / А. Новак // У пошуках втрачених еліт. Незалежний культорологічний часопис „Ї”. – Львів, 2006. – № 45. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n45texts/nowak.htm.
 4. Кукуруз О. В. Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз : [монографія] / Кукуруз О. В. – К. : Наукова думка, 2010. – 200 c.
 5. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення : [монографія] / О. І. Крюков ; [за наук. ред. Е. А. Афоніна]. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.
 6. Мартинюк І. Криза довіри до владних структур як перманентний стан суспільної свідомості / І. Мартинюк // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін / [за ред. В. Ворони, М. Шульги]. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2004. – 705 с.
 7. Opinie o dzialałności Prezydenta, Parlamentu, ZUS, OFE NFZ [Електронний ресурс] // Raporty z badan (luty 2010). Centrum Badania Opinii Spolecznej. – Режим доступу : http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php.
 8. Панькув И. Существует ли в Польше “элита элит?” / Ирена Панькув // Социологические исследования. – 2004. – № 8. – С. 43–55.
 9. Кобильник В. В. Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В. В. Кобильник. – К., 2010. – 20 с.
 10. Foroohar Rana. Ranking Newsweeka: Najlepsze kraje do zycia. 27 sierpnia 2010 [Електронний ресурс] / Rana Foroohar – Режим доступу : http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/ spoleczenstwo/ranking-newsweeka--najlepsze-kraje-do-zycia,63689,1.
 11. Бондарук С. Д. Роль еліти як суб’єкта соціального поступу в історіософії В’ячеслава Липинського : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бондарук С. Д. – К., 1997. – 176 c.
 12. Балабан Р. Феноменальні риси сучасної політичної еліти України / Р. Балабан // Політичний менеджмент. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 54-61.
 13. Фесенко В. Вітчизняна політична еліта у контексті „проекту Україна” [Електронний ресурс] / В. Фесенко // У пошуках втрачених еліт. Незалежний культурологічний часопис „Ї”. – Львів, 2006. – № 45. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n45texts/fesenko.htm.
 14. Czy społeczeństwo demokratyczne potrzebuje elity? [Електронний ресурс] // Klasyczne teorie socjologiciczne. 2001. – Режим доступу: www.jezz.neostrada.pl/TALES/czyspoldempotrzebujeelity.htm.
 15. Wladyka W. Stół na okrągło / W. Wladyka // Polityka. – 2009. – № 6 (2691). – S. 22–24.
 16. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть : [монографія] / В. Горбатенко. – К. : Видавничий центр „Академія”, 1999. – 240 с.
 17. Кононенко Н. Польща і Росія: сучасні пошуки ідентичності / Н. Кононенко // Політичний менеджмент. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 136–150.
 18. Якименко Ю. Україна у ХХІ столітті: виклики для політичної еліти [Електронний ресурс] / Ю. Якименко, І. Жданов // Дзеркало тижня. – 2003. – № 44 (469)б – 15–21 листопада. – Режим доступу : http://www.dt.ua/1000/1550/43795/.
Copyright (c) 2011 Оксана Кукуруз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».