Діяльність польських консульських установ у сфері культури в сучасній Україні

Irena Baładyńska

Анотація


The article is devoted to the work of Polish consular offices in the cultural sphere of the late XX–early XXI century. The basic principles and directions of this activity are highlighted, its significance as an important factor in strengthening the Ukrainian-Polish cooperation are justified.


Ключові слова


Ukrainian-Polish cooperation; Polish consular offices; cultural sphere

Повний текст:

PDF (Polski)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Глібов В. В. Українсько-польські відносини в пострадянський період. Деякі аспекти політичного й економічного співробітництва / В. В. Глібов, О. Д. Горун // Політика і час. – 1997. – № 5–6. – С. 15–21.
 2. Бабак О. Політичні відносини України та Польщі у 1980–2005 рр./ О. Бабак // Поляки на півдні України: Історія та сьогодення : у 2 т. – Жешов, Київ, Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 2. – С. 108–151.
 3. Моцок В. І. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В. І. Моцок. – Чернівці, 2002. – 20 с.
 4. Fedorowicz K. Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989–1999 / К. Fedorowicz. – Poznaс, 2004.
 5. Гайдай О. Українсько-польське стратегічне партнерство (кінець ХХ – поч. ХХІ століття): історико-політологічний аналіз / О. Гайдай // Поляки на півдні України: Історія та сьогодення у 2 т. – Жешов, Київ, Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – Т. 2. – C. 72–79.
 6. Гевко В. Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991–2004) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / В. Гевко. – Чернівці, 2005. – 321 с.
 7. Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ–першої половини ХХ століть / Б. Гудь. – Львів, 2006. – 448 с.
 8. Цепенда І. Українсько-польські відносини 40–50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз / І. Цепенда. – К. : Дельта, 2009. – 387 с.
 9. Skóra Wojciech. Działalność polskiej służby konsularnej na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939) / Ukrainie. Europe. World. The International Collection of Scientific Works Founded in 2008, Issue 1, Ternopil, 2008. – S. 199–213.
 10. Jubileusz KG RP w Charkowie [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.charkowkg.polemb.net/index.php?document=130.
 11. «Jak trudno być Polakiem» = «Як важко бути поляком» / [авт. концепції Є. Шалацький]. – К. : Головна спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України: Спілка поляків України, 1997. – 336 c.
 12. Woskowski W. Rocznica powstania Konsulatu polskiego we Lwowie [Електронний ресурс] / W. Woskowski // Gazeta Lwowska. – Режим доступу : http://www.lwow.com.pl/gazeta-lwowska/ konsulat/konsulat-jubileusz.html.
 13. Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.polonia.org/programrzadowy.htm.
 14. Raport Departamentu Konsularnego i Polonii za 2003 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.paiz.gov.pl/files/index.php?id_plik=161.
 15. Raporty roczne o działalności Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ptnz.org.ua/pl/archive.html.
 16. Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://www.msz.gov.pl Rzadowy, program,wspolpracy,z,Polonia,1818.html.
 17. Протокол про співробітництво між Міністерством культури і туризму України та Міністром культури і національної спадщини Республіки Польща на 2009–2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=616_140.
 18. Спільна декларація Президентів України та Республіки Польща щодо зміцнення співпраці між Україною та Республікою Польща у підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ content/ukrpol_dekl_euro2012.html.
Copyright (c) 2011 Irena Baładyńska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Розміщення журналу „Studia Politologica Ucraino-Polona” на платформі Open Journal Systems було можливим завдяки фінансовій підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці, в рамках здійснення проєкту «Розробка інтернет-версії політологічного журналу Studia Politologica Ucraino-Polona».