DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2019.174303

Стан згортуючої, антикоагулянтної та фібринолітичної активності крові у хворих на гостру ішемічну хворобу серця та особливості змін при поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (когортне проспективне дослідження)

Olena Karpenko

Анотація


Мета. Оцінити згортуючу, антикоагулянтну та фібринолітичну активність крові у хворих на гостру ішемічну хворобу серця (ГІХС) та встановити особливості змін при поєднанні ГІХС та ЦД2.

Матеріали і методи. Обстежено 60 осіб, які мали діагноз ГКС з елевацією сегмента ST, ГКС без елевації сегмента ST, нестабільна стенокардія. Серед них: 30 хворих на ГІХС (І група), 30 хворих на ГІХС у поєднанні з ЦД2 (ІІ група) та 15 практично здорових осіб (контрольна група). Середній вік хворих – 64,2±10,01 років, кількість чоловіків - 30 (50 %), жінок – 30 (50 %). Хворим визначали гемостатичні параметри у венозній крові.

Результати. При загальній подібності змін антикоагулянтної системи в обох групах звертало на себе увагу значне виснаження антитромбінової активності у хворих групи ІІ, які супроводжувалися пригніченням системи ПрС. Так вміст АТІІІ у цій групі був нижчим за групу контролю на 27,8 % (65,5 [54,0; 76,0], р<0,001), а ПрС знижувався на 37,2 % (0,66 [0,6; 0,7], р<0,001), натомість у пацієнтів групи І зменшення антикоагулянтної активності відбувалось лише за рахунок АТІІІ – 78,0 [74,0; 82,0] проти 90,0 [80,0; 110,0], р<0,01), тоді як рівень ПрС суттєвих змін не зазнавав. Вказані зрушення відбувалися на тлі пригнічення фібринолітичної активності в обох досліджуваних групах. При цьому ХІІа ЗФ виявився найбільш подовженим в групі ІІ, а саме в 1,6 рази у порівнянні з аналогічним показником у групі І (20,4 [18,5; 23,7] проти 13,05 [12,6; 13,7]; р<0,001) та в 2,6 рази відрізнявся від контролю (8,0 [7,0; 11,0]; р<0,001).

Висновки. Зміни, виявлені в результаті вивчення коагуляційної ланки гемостазу в досліджуваних групах, свідчать про прискорення процесів згортання крові на всіх етапах коагуляції. Наявність ЦД2 характеризується цілим рядом змін з боку системи гемостазу, що обумовлюють підвищений ризик тромботичних ускладнень


Ключові слова


цукровий діабет; плазмовий гемостаз; гостра ішемічна хвороба серця; тромбоутворення

Повний текст:

PDF

Посилання


IDF Diabetes Atlas (2018). Available at: https://www.diabetesatlas.org/

King, R. J., Grant, P. J. (2016). Diabetes and cardiovascular disease: pathophysiology of a life-threatening epidemic. Herz, 41 (3), 184–192. doi: http://doi.org/10.1007/s00059-016-4414-8

Dedov, I. I., Shestakova, M. V. (Eds.) (2016). Sakharnyi diabet 2-go tipa: ot teorii k praktike. Moscow: MIA, 571.

BirhanYilmaz, M., Guray, U., Guray, Y., Altay, H., Demirkan, B., Caldir, V. et. al. (2005). Metabolic syndrome is associated with extension of coronary artery disease in patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes. Coronary Artery Disease, 16 (5), 287–292. doi: http://doi.org/10.1097/00019501-200508000-00005

Maschirow, L., Khalaf, K., Al-Aubaidy, H. A., Jelinek, H. F. (2015). Inflammation, coagulation, endothelial dysfunction and oxidative stress in prediabetes – Biomarkers as a possible tool for early disease detection for rural screening. Clinical Biochemistry, 48 (9), 581–585. doi: http://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2015.02.015

Dedov, I. I., Shestakova, M. V., Vikulova, O. K. (2015). National register of diabetes mellitus in Russian Federation. Diabetes Mellitus, 18 (3), 5–22. doi: http://doi.org/10.14341/dm201535-22

Buse, J. B., Ginsberg, H. N., Bakris, G. L., Clark, N. G., Costa, F., Eckel, R. et. al. (2007). Primary prevention of cardiovascular diseases in people with diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association and the American Diabetes Association. Circulation, 115 (1), 114–126. doi: http://doi.org/10.1161/circulationaha.106.179294

Shestakova, M. V., Chazova, I. E., Shestakova, E. A. (2016). Russian multicentre type 2 diabetes screening program in patients with cardiovascular disease. Diabetes Mellitus, 19 (1), 24–29. doi: http://doi.org/10.14341/dm7765

Kondrateva, E. I., Sukhanova, G. A., Litvinova, L. S., Kirienkova, E. V., Kretova, E. I., Zatolokin, P. A. (2011). Vliianie vozrasta i pola na pokazateli koaguliatsionnogo i sosudisto-trombotsitarnogo gemostaza u bolnykh sakharnogo diabeta 2 tipa. Klinicheskaia laboratornaia diagnostika, 8, 41–43.

Kuznik, B. I., Vitkovskiy, Y. A., Zakharova, M. Y., Klyuchereva, N. N., Rodnina, O. S., Solpov, A. V. (2012). Aggregation activity of blood formed elements in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Diabetes Mellitus, 15 (2), 49–53. doi: http://doi.org/10.14341/2072-0351-5518

Nelaeva, Iu. V. (2003). Gemostaticheskie izmeneniia u bolnykh sakharnym diabetom 1 tipa s diabeticheskoi nefropatiei. Vozmozhnosti korrektsii alfa-lipoevoi kislotoi. Tiumen.

Petina, M. M., Gorokhovskaia, G. N., Martynov, A. I. (2010). Osobennosti gemostaza u bolnykh sakharnym diabetom 2 tipa v sochetanii s ishemicheskoi bolezniu serdtsa. Meditsinskaia nauka i obrazovanie Urala, 11 (1), 30–36.

Severina, A. S., Shestakova, M. V. (2004). Narushenie sistemy gemostaza u bol'nykh sakharnym diabetom. Diabetes Mellitus, 7 (1), 62–67. doi: http://doi.org/10.14341/2072-0351-5905

Khasanova, Y. V., Nelaeva, A. A., Galkina, A. B., Medvedeva, I. V. (2012). The role of coagulation and inflammation in the development of diabetic nephropathy in patients withdiabetes mellitus type 2. Diabetes Mellitus, 15 (1), 31–34. doi: http://doi.org/10.14341/2072-0351-5976

Jaffa, A. A., Durazo-Arvizu, R., Zheng, D., Lackland, D. T., Srikanth, S., Garvey, W. T., Schmaier, A. H. (2003). Plasma Prekallikrein: A Risk Marker for Hypertension and Nephropathy in Type 1 Diabetes. Diabetes, 52 (5), 1215–1221. doi: http://doi.org/10.2337/diabetes.52.5.1215

Heidar, A., Bassam, R., Satish, K., Cohen, M. (2003). Platelets and Antiplatelet Therapy in Patients with Diabetes Mellitus. The Journal of invasive cardiology, 15 (5), 264–269.

Xiangyu, C. H., Fang, L., Hongbo, L. (2017). The Relationship between Type 2 Diabetes and Platelet Indicators. Iranian Journal of Public Health, 46 (9), 1211–1216.

Santilli, F., Simeone, P., Liani, R., Davì, G. (2015). Platelets and diabetes mellitus. Prostaglandins & Other Lipid Mediators, 120, 28–39. doi: http://doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2015.05.002


Пристатейна бібліографія ГОСТ


IDF Diabetes Atlas (2018). Available at: https://www.diabetesatlas.org/

King, R. J., Grant, P. J. (2016). Diabetes and cardiovascular disease: pathophysiology of a life-threatening epidemic. Herz, 41 (3), 184–192. doi: http://doi.org/10.1007/s00059-016-4414-8 

Дедов, И. И., Шестаковa, М. В. (Ред.) (2016). Сахарный диабет 2-го типа: от теории к практике. Москва: МИА, 571.

BirhanYilmaz, M., Guray, U., Guray, Y., Altay, H., Demirkan, B., Caldir, V. et. al. (2005). Metabolic syndrome is associated with extension of coronary artery disease in patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes. Coronary Artery Disease, 16 (5), 287–292. doi: http://doi.org/10.1097/00019501-200508000-00005 

Maschirow, L., Khalaf, K., Al-Aubaidy, H. A., Jelinek, H. F. (2015). Inflammation, coagulation, endothelial dysfunction and oxidative stress in prediabetes – Biomarkers as a possible tool for early disease detection for rural screening. Clinical Biochemistry, 48 (9), 581–585. doi: http://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2015.02.015 

Дедов, И. И., Шестакова, М. В., Викулова, О. К. (2015). Государственный регистр сахарного диабета в Российской Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития. Сахарный диабет, 18 (3), 5–22. doi: http://doi.org/10.14341/dm201535-22 

Buse, J. B., Ginsberg, H. N., Bakris, G. L., Clark, N. G., Costa, F., Eckel, R. et. al. (2007). Primary prevention of cardiovascular diseases in people with diabetes mellitus: a scientific statement from the American Heart Association and the American Diabetes Association. Circulation, 115 (1), 114–126. doi: http://doi.org/10.1161/circulationaha.106.179294 

Шестакова, М. В., Чазова, И. Е., Шестакова, Е. А. (2016). Российское многоцентровое скрининговое исследование по выявлению недиагностированного сахарного диабета 2 типа у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Сахарный диабет, 19 (1), 24–29. doi: http://doi.org/10.14341/dm7765 

Кондратьева, Е. И., Суханова, Г. А., Литвинова, Л. С., Кириенкова, Е. В., Кретова, Е. И., Затолокин, П. А. (2011). Влияние возраста и пола на показатели коагуляционного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у больных сахарного диабета 2 типа. Клиническая лабораторная диагностика, 8, 41–43.

Кузник, Б. И., Витковский, Ю. А., Захарова, М. Ю., Ключерева, Н. Н., Роднина, О. С., Солпов, А. В. (2012). Агрегационная активность форменных элементов крови у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. Сахарный диабет, 15 (2), 49–53. doi: http://doi.org/10.14341/2072-0351-5518 

Нелаева, Ю. В. (2003). Гемостатические изменения у больных сахарным диабетом 1 типа с диабетической нефропатией. Возможности коррекции альфа-липоевой кислотой. Тюмень.

Петина, М. М., Гороховская, Г. Н., Мартынов, А. И. (2010). Особенности гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ишемической болезнью сердца. Медицинская наука и образование Урала, 11 (1), 30–36.

Северина, А. С., Шестакова, М. В. (2004). Нарушение системы гемостаза у больных сахарным диабетом. Сахарный диабет, 7 (1), 62–67. doi: http://doi.org/10.14341/2072-0351-5905 

Хасанова, Ю. В., Нелаева, А. А., Галкина, А. Б., Медведева, И. В. (2012). Роль коагуляции и воспаления в развитии диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 2 типа. Сахарный диабет, 15 (1), 31–34. doi: http://doi.org/10.14341/2072-0351-5976 

Jaffa, A. A., Durazo-Arvizu, R., Zheng, D., Lackland, D. T., Srikanth, S., Garvey, W. T., Schmaier, A. H. (2003). Plasma Prekallikrein: A Risk Marker for Hypertension and Nephropathy in Type 1 Diabetes. Diabetes, 52 (5), 1215–1221. doi: http://doi.org/10.2337/diabetes.52.5.1215 

Heidar, A., Bassam, R., Satish, K., Cohen, M. (2003). Platelets and Antiplatelet Therapy in Patients with Diabetes Mellitus. The Journal of invasive cardiology, 15 (5), 264–269.

Xiangyu, C. H., Fang, L., Hongbo, L. (2017). The Relationship between Type 2 Diabetes and Platelet Indicators. Iranian Journal of Public Health, 46 (9), 1211–1216.

Santilli, F., Simeone, P., Liani, R., Davì, G. (2015). Platelets and diabetes mellitus. Prostaglandins & Other Lipid Mediators, 120, 28–39. doi: http://doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2015.05.002 Copyright (c) 2019 Olena Karpenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)