Tamara Lozynska

Poltava State Agrarian University, Ukraine
Doctor of Public Administration, Professor, Head of Department
Department of Public Management and Administration

Researcher ID: DCS-8866-2022
Google Scholar profile: link
ORCID ID: 
http://orcid.org/0000-0002-1534-8427

Selected Publications:

  1. Lozynska T. M. (2007). Natsionalnyi prodovolchyi rynok v umovakh hlobalizatsii. Kh.: KharRI NADU “Mahistr”, 272.
  2. Lozynska, T. M. (2001). Osnovni zadachi zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krainy. Problemy efektyvnoho funktsionuvannia APK v umovakh novykh form vlasnosti ta hospodariuvannia, T. 1, 705–707.
  3. Lozynska, T. M. (2007). Methods of State Regulation of Ukrainian Food Market. Derzhavne budivnytstvo, № 1 (P. 1). Available: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/2/07.pdf
  4. Lozynska, T. M., Serdiuk, O. I., Fedirets, O. V., Lieshchyna, O. H. (2013). Zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv poltavskoi oblasti kerivnykamy, profesionalamy, fakhivtsiamy. Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, № 1, 134-138.
  5. Lozynska, T. (2011). Strategic directions of development of animal industries of Ukraine in the context of food safety. Technology Audit And Production Reserves, 2(2(2)), 28-31.
  6. Lozynska, T. M. (2009). Ekspertna otsinka naslidkiv vplyvu derzhavy na rozvytok prodovolchoho rynku. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 1, 217-225.
  7. Lozynska, T. M., Serdiuk, O. I., Fedirets, O. V., Lieshchyna, O. H. (2013). Obgruntuvannia metodychnykh pidkhodiv do vyznachennia shtatnoi chyselnosti upravlinskykh kadriv silskohospodarskykh pidpryiemstv. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 1, 444-453.