DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.119674

Investigation of strategic perspectives of development of river ports in Ukraine

Yevhen Krykavskyi, Olena Shandrivska, Maciej Wysocki

Abstract


The object of research is the process of transformation of river ports into the nodal objects of the country's logistics system. One of the most problematic places for the operation of river ports is the limited demand for river transport, which leads to their low investment attractiveness. It is substantiated that the elimination of these problems is possible due to the expansion of a complex of highly specialized logistics services that should be provided by river ports and fulfillment of standard functions of a typical logistics center. It seems that such decisions will determine the investment attractiveness of river ports and increase the demand for their services. Consideration of river ports from the positions of one of the main objects of the logistical system of the country at the national and regional level presupposes the following decisions:

1. Development of feeder container lines in the context of consistent development of various modes of transport.

2. Increase of volumes of cargo handling at container terminals in the context of ensuring the growth of the value added of goods in the territory of Ukraine.

3. Development of infrastructure maintenance of river ports as a necessary component of the future transformation of river ports into multifunctional logistics centers.

4. Innovative development of logistics systems/river clusters, based on the development of new river transport routes and the central location of river ports.

5. Realization of river ports of competitive advantages, activated by logistics of cluster formations.


Keywords


logistics services of river ports; evolution of river ports development; logistics technologies

References


Taslitskyi, H. (2015, September 16). Zakonodavcha nevyznachenist richkovykh portiv. Yurydychna hazeta. Available at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/morske-pravo/zakonodavcha-neviznachenist-richkovih-portiv.html

Krcum, M., Plazibat, V., Jelic Mrcelic, G. (2015). Integration Sea and River Ports – the Challenge of the Croatian Transport System for the 21st Century. Nase More, 62 (4), 247–255. doi:10.17818/nm/2015/4.2

Strulak-Wojcikiewicza, R., Kaupb, M. (2016). Role and significance of inland waterway transport in container logistic chains, based on example of river-sea port in Szczecin. World Scientific News, 48, 24–31. Available at: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2015/10/WSN-48-2016-24-31-1.pdf

Mel'nik, O. V. (2013). Formuvannya logіstichnoi strategіi rozvitku rіchkovikh portіv Ukraini. Kyiv, 20.

Evsiukov, Yu. V. (2011). Perspektyvi razvytyia konteinernikh perevozok v Ukrayne. Visnyk SNU im. Volodymyra Dalia, 6 (160), 38–42.

Cherednychenko, V. V. (2013). Osnovni chynnyky konkurentospromozhnosti ukrainskykh portiv v umovakh hlobalizatsii. Efektyvna ekonomika, 10. Available at: www/URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2427/

Miller, C. R. (2017). The evolving role of rural river ports as strategic economic development actors. Water Resources and Rural Development, 9, 28–38. doi:10.1016/j.wrr.2017.02.001

Veenstra, A., Notteboom, T. (2011). The development of the Yangtze River container port system. Journal of Transport Geography, 19 (4), 772–781. doi:10.1016/j.jtrangeo.2010.09.006

Wisnicki, B. (2016). Determinants of River Ports Development Into Logistics Trimodal Nodes, Illustrated by the Ports of the Lower Vistula River. Transportation Research Procedia, 16, 576–586. doi:10.1016/j.trpro.2016.11.054

The Evolution of ports in a competitive world. (2007). The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Available at: https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/02_TOOLKIT_Module2.pdf

Krykavskyi, Ye. V., Pokhylchenko, O. A., Fertch, M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok. Lviv꞉ Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivskoi politekhniky», 804.

Transport i zviazok Ukrainy – 2016. (2017). Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Konsultant», 185. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm

Zhuk, I. M. (Ed.) (2016). Ukraina v tsyfrakh. Kyiv, 239. Available at: http://istmat.info/files/uploads/53010/ukraina_v_cifrah_2015.pdf

Pererobka vantazhiv u morskykh (richkovykh) portakh (prychalakh) Ukrainy u 2014 rotsi. (2015). Kyiv, 70. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm

Transport wodny srodladowy w Polsce w 2016 r. (2017, August 25). Available at: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/4/7/1/transport_wodny_srodladowy_w_polsce_w_2016_roku.pdf

Pererobka vantazhiv u morskykh (richkovykh) portakh (prychalakh) Ukrainy I pivrichchia 2015 roku. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm

Po Dnipru, po Buhu: problemy i perspektyvy rozvytku vodnoho transport. Agravery. Available at: http://agravery.com/uk/posts/show/po-dnipru-po-bugu-problemi-i-perspektivi-rozvitku-vodnogo-transportu

Samye bol'shie porty v SSHA. Vse o SSHA. Available at: http://usa-info.com.ua/ports-usa/symbol/ports

Borysova, I. D. (2013). Kontseptualnyi pidkhid do rozvytku lohistychnoho tsentru. Naukoiemni tekhnolohii, 4 (20), 436–440. Available at: http://www.icit.nau.edu.ua/files/sbt/20/15.pdf


GOST Style Citations


Taslitskyi, H. Zakonodavcha nevyznachenist richkovykh portiv [Electronic resource] / H. Taslitskyi // Yurydychna hazeta. – September 16, 2015. – Available at: \www/URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/morske-pravo/zakonodavcha-neviznachenist-richkovih-portiv.html

Krcum, M. Integration Sea and River Ports – the Challenge of the Croatian Transport System for the 21st Century [Text] / M. Krcum, V. Plazibat, G. Jelic Mrcelic // Nase More. – 2015. – Vol. 62, No. 4. – P. 247–255. doi:10.17818/nm/2015/4.2 

Strulak-Wojcikiewicza, R. Role and significance of inland waterway transport in container logistic chains, based on example of river-sea port in Szczecin [Text] / R. Strulak-Wojcikiewicza, M. Kaupb // World Scientific News. – 2016. – Vol. 48. – P. 24–31. – Available at: \www/URL: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2015/10/WSN-48-2016-24-31-1.pdf

Mel'nik, O. V. Formuvannya logіstichnoi strategіi rozvitku rіchkovikh portіv Ukraini [Text]: Abstract's Thesis of the Doctor of Economic Sciences / O. V. Mel'nik. – Kyiv, 2013. – 20 p.

Evsiukov, Yu. V. Perspektyvi razvytyia konteinernikh perevozok v Ukrayne [Text] / Yu. V. Evsiukov // Visnyk SNU im. Volodymyra Dalia. – 2011. – No. 6 (160). – P. 38–42.

Cherednychenko, V. V. Osnovni chynnyky konkurentospromozhnosti ukrainskykh portiv v umovakh hlobalizatsii [Electronic resource] / V. V. Cherednychenko // Efektyvna ekonomika. – 2013. – No. 10. – Available at: \www/URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2427/

Miller, C. R. The evolving role of rural river ports as strategic economic development actors [Text] / C. R. Miller // Water Resources and Rural Development. – 2017. – Vol. 9. – P. 28–38. doi:10.1016/j.wrr.2017.02.001 

Veenstra, A. The development of the Yangtze River container port system [Text] / A. Veenstra, T. Notteboom // Journal of Transport Geography. – 2011. – Vol. 19, No. 4. – P. 772–781. doi:10.1016/j.jtrangeo.2010.09.006 

Wisnicki, B. Determinants of River Ports Development Into Logistics Trimodal Nodes, Illustrated by the Ports of the Lower Vistula River [Text] / B. Wisnicki // Transportation Research Procedia. – 2016. – Vol. 16. – P. 576–586. doi:10.1016/j.trpro.2016.11.054 

The Evolution of ports in a competitive world [Electronic resource] // The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. – 2007. – Available at: \www/URL: https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/02_TOOLKIT_Module2.pdf

Krykavskyi, Ye. V. Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Text]: Handbook / Ye. V. Krykavskyi, O. A. Pokhylchenko, M. Fertch. – Lviv꞉ Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivskoi politekhniky», 2017. – 804 p.

Transport i zviazok Ukrainy – 2016 [Text]. – Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Konsultant», 2017. – 185 p. – Available at: \www/URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm

Zhuk, I. M. Ukraina v tsyfrakh [Text] / ed. by I. M. Zhuk. – Kyiv, 2016. – 239 p. – Available at: \www/URL: http://istmat.info/files/uploads/53010/ukraina_v_cifrah_2015.pdf

Pererobka vantazhiv u morskykh (richkovykh) portakh (prychalakh) Ukrainy u 2014 rotsi [Text]. – Kyiv, 2015. – 70 p. – Available at: \www/URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm

Transport wodny srodladowy w Polsce w 2016 r. [Electronic resource]. – August 25, 2017. – Available at: \www/URL: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/4/7/1/transport_wodny_srodladowy_w_polsce_w_2016_roku.pdf

Pererobka vantazhiv u morskykh (richkovykh) portakh (prychalakh) Ukrainy I pivrichchia 2015 roku [Electronic resource]. – Available at: \www/URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm

Po Dnipru, po Buhu: problemy i perspektyvy rozvytku vodnoho transportu [Electronic resource] // Agravery. – Available at: \www/URL: http://agravery.com/uk/posts/show/po-dnipru-po-bugu-problemi-i-perspektivi-rozvitku-vodnogo-transportu

Samye bol'shie porty v SSHA [Electronic resource] // Vse o SSHA. – Available at: \www/URL: http://usa-info.com.ua/ports-usa/symbol/ports

Borysova, I. D. Kontseptualnyi pidkhid do rozvytku lohistychnoho tsentru [Text] / I. D. Borysova // Naukoiemni tekhnolohii. – 2013. – No. 4 (20). – P. 436–440. – Available at: \www/URL: http://www.icit.nau.edu.ua/files/sbt/20/15.pdfCopyright (c) 2017 Olena Shandrivska, Maciej Wysocki, Yevhen Krykavskyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448