Investigation of efficiency audit in the system of state financial control in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141143

Keywords:

efficiency audit, state financial control, audit standards, efficiency audit criteria

Abstract

The object of research is efficiency audit in the system of state financial control. The need to introduce performance audit in the system of state financial control is conditioned by the control and evaluation of public expenditures. One of the most problematic areas is the lack of systematic research to improve the organizational, methodological, regulatory and information support of the audit of the effectiveness of the use of budget funds and property.

In the course of research the following methods were used: analysis and synthesis, observations, comparative and analytical methods, methods of logical generalization, systematization, inductive and graphical presentation of results.

The work analyzes the approaches of scientists to determine the essence of performance audit and found that performance audit is a separate type of audit activity. The place of performance audit in the system of state financial control is determined, the directions of application and the performance audit function are considered. The comparative characteristic of efficiency audit and financial audit is carried out.

The study of the essence of performance audit allowed to determine the main purpose, to highlight the economic and social need for its implementation.

It is established that performance audit is a type of state audit. The main directions of performance audit are determined depending on the needs of users. Groups of unresolved issues are identified that do not allow the introduction of performance audit in the system of state financial control of Ukraine.

Based on the presented comparative characteristics of performance audit and financial audit, negative trends in the introduction of the activities of regulatory bodies into practice have been singled out. The dependence of losses of budgetary funds due to lack of norms of identification of inefficient and inexpedient use is established. The definition of these norms will reduce the violations and deficiencies in the use of budgetary funds and increase the level of efficiency of budget programs.

Due to the highlighted problem issue, the direction of improving the system for organizing the implementation of performance audit, methodological and information support has been obtained. On the basis of experimental research, the effectiveness of the implementation of the audit of the use of resources from an information source has been established.

Author Biographies

Dymytrii Grytsyshen, Zhytomyr State Technological University, 103, Chudnivska str., Zhytomyr, Ukraine, 10005

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

Department of Economic Security, Public Administration and Administration

Tatyana Nazarenko, Zhytomyr State Technological University, 103, Chudnivska str., Zhytomyr, Ukraine, 10005

PhD, Associate Professor

Department of Accounting and Audit

References

 1. Adams, R. (1995). Audit Framework. London: Certified Accountants Educational Projects, 639.
 2. Vashchenko, I. V. (2008). Zastosuvannia audytu efektyvnosti pry vykorystanni biudzhetnykh koshtiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 102, 47–50.
 3. Robertson, J. C., Louwers, T. J. (1999). Auditing. McGraw-Hill, 814.
 4. Mnykh, Ye. V. (Ed.) (2009). Derzhavnyi finansovyi audyt: metodolohiya i orhanizatsiya. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. in-t, 319.
 5. Ozeryakov, A. S. (2008). Finansoviy audit i audit effektivnosti v sisteme GFK. Finansy, 10, 79–80.
 6. Saunin, A. N. (2006). Audit effektivnosti ispol'zovaniya gosudarstvennyh sredstv. Moscow, 391.
 7. Slobodianyk, Yu. B. (2008). Sutnist i pryntsypy derzhavnoho finansovoho audytu. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohiyi, orhanizatsiyi, 2, 65–69.
 8. Ponomarenko, K. S. (2016). The value for money auditing of budget funds and other national resources. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 11, 77–79.
 9. Bogdanovich, I. S., Lukyanova, Y. S. (2017). Comparative characteristic of audit of effectiveness of use of budgetary funds in Russia and abroad. Vestnik Pskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 5, 91–100.
 10. Budnyk, L. A., Holyash, I. D. (2016). Classification of state audit. Ekonomika ta suspilstvo, 2, 661–665. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/118.pdf
 11. Shchyrba, M. T., Shchyrba, M. M. (2016). Metodychni aspekty audytu efektyvnosti. Elektronne naukove vydannia «Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky», 9, 844–849. Available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/172.pdf
 12. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia Derzhavnoiu audytorskoiu sluzhboiu, yii mizhrehionalnymy terytorialnymy orhanamy derzhavnoho finansovoho audytu vykonannia biudzhetnykh prohram. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 serpnia 2004 No. 1017. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-%D0%BF
 13. Shchyrba, I. M. (2012). Auditing of efficiency: theoretical aspect. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 2 (60), 155–160.
 14. Ivanova, E. I. (2009). Audit effektivnosti v rynochnoy ekonomike. Moscow: KNORUS, 328.
 15. Udachyna, I. (2004). Audyt efektyvnosti – nova forma kontroliu. Spravochnik Ekonomista, 9, 20–24.
 16. Gracheva, E. Yu. (2013). Pravovoe regulirovanie finansovogo kontrolya v Rossiyskoy Federacii: problemy i perspektivy. Мoscow, 99.
 17. Arykbaev, R. K. (2011). Modernizaciya upravleniya finansovymi potokami sistemy gosudarstvennyh zakazov. Moscow, 42.
 18. Natrus, O. P. (2004). Vnedrenie mezhdunarodnyh standartov audita v deyatel'nost' Schetnoy palaty Ukrainy – shag k sovershenstvovaniyu vzaimodeystviya s VOFK SNG. Finansy i kontrol', IV. Available at: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/ru/publish/article/53837;jsessionid=06D9C65D4B6717E6EF96C0998ABF9873
 19. Petrenko, P. (2012). Audit effectiveness: problems of theory and regulation. Ekonomichnyi analiz, 11, 196–199.
 20. Katrosha, L. V. (2013). Audyt efektyvnosti yak perspektyvnyi metod derzhavnoho finansovoho kontroliu u systemi derzhavnykh zakupivel v Ukraini. Innovatsiyna ekonomika, 8, 327–331. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_73
 21. Karepina, O. I. (2009). Teoretiko-metodologicheskie podhody k vnedreniyu audita effektivnosti gosudarstvennyh raskhodov. Finansovye issledovaniya, 1, 36–44.
 22. Ruban, N. I. (2006). Kontseptualni zasady kontroliu za vykonanniam biudzhetnoi prohramy. Finansy Ukrainy, 8, 7–11.
 23. Buriak, P. Yu. (2009). Kontseptualni ta metodychni osnovy audytu efektyvnosti. Visnyk Lvivskoi derzhavnoi finansovoi akademiyi, 16.
 24. Stefaniuk, Y. B. (2003). Do novoi yakosti biudzhetnoho kontroliu cherez audyt efektyvnosti. Finansovyi kontrol, 2, 9–14.
 25. Prokopyshyn, O., Romaniv, O. (2014). Osnovni aspekty audytu efektyvnosti, yoho vprovadzhennia ta vykorystannia v Ukraini. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, 2, 206–209.
 26. Ryabuhin, S. N. (2004). Audit effektivnosti ispol'zovaniya gosudarstvennyh resursov – sovremennaya forma finansovogo kontrolya. Byullyuten' Schetnoy palaty Rossiyskoy Federacii, 11, 3–9.
 27. Fillipova, V. V. (2005). Audit effektivnost' v sisteme gosudarstvennogo finansovogo kontrolya. Moscow, 175.
 28. Dolbnieva, D. V. (2015). Neobkhidnist ta perspektyvy utverdzhennia audytu efektyvnosti yak formy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini. Finansovyi prostir, 4 (20), 108–112.
 29. Sukhareva, L. O., Fedchenko, T. V. (2006). Audyt efektyvnosti vykorystannia biudzhetnykh koshtiv: protyrichchia formuvannia poniatiynoho aparatu. Finansy Ukrainy, 8, 125–131.
 30. Konovalov, L. S. Organization-legal support for audit of budgetary programs efficiency in Ukraine. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/03.pdf
 31. Drozd, I. K. (2004). Kontrol ekonomichnykh system. Kyiv: Imeks LTD, 312.
 32. Abasov, V. A. (2017). Evoliutsiya kontseptualnykh zasad audytu efektyvnosti. Іnnovatіve solutіons іn modern scіence, 4 (13). Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/145611714.pdf
 33. Pro Rakhunkovu palatu. Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 No. 576-VIII. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/576-19
 34. Zvit Rakhunkovoi palaty za 2017 rik (2018). Kyiv, 316. Available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16755497/Zv%D1%96t_RP_2017.pdf?subportal=ma%D1%96n
 35. Petruk, О. M., Miziakina, N. O. (2015). Audit of financial statements of enterprises in terms of analyzing the efficient use of resources. Efektyvna ekonomika, 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_36

Published

2018-04-24

How to Cite

Grytsyshen, D., & Nazarenko, T. (2018). Investigation of efficiency audit in the system of state financial control in Ukraine. Technology Audit and Production Reserves, 4(4(42), 25–30. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141143

Issue

Section

Economics and Enterprise Management: Original Research