DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463

Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program

Svitlana Onyshсhenko, Anna Leontieva

Abstract


The object of this research is the program of technical development of the enterprise. This research is devoted to the problem of forming the optimal composition of a technical development program within the framework of its scope management on the basis of the concept of a value approach, according to which the project’s value is its compliance with the development goals. The principle of forming the composition of a technical development program is based on ensuring the maximization of the program’s value in terms of a given set of technical development goals.

A method for assessing the value of technical development projects has been developed, based on the use of fuzzy sets, as a result of which two assessments of the project value are formed – the project's contribution to the achievement of each goal from a variety of goals and the degree of this contribution. Such approach allows one to take into account not only the fuzzy meaning of the results, but also to take into account in the processes of program formation the “uncertainty” degree of the overall result in terms of each goal.

Description of a quantitative assessment of the synergy effect is formalized in terms of the theory of fuzzy sets that arises from the joint implementation of projects within the program, which allows a greater confidence degree to evaluate the result of the program.

A model has been developed for the formation of the optimal composition of a technical development program taking into account the value of projects and the system effect (synergy) of their joint implementation within the program. The model provides for the ranking of goals, which is used when establishing minimum boundaries for the achievement degree of a particular goal, which corresponds to the actual process of selecting projects in practice.

Using the proposed approach to assessing the contribution of projects to achieving goals, as well as a model for optimizing the composition of the program, it is possible to form a program from a proposed set of projects. At the same time, the achievement of goals is ensured to the maximum extent, taking into account the uncertainty of both the conditions for the implementation of projects and their results.

The application of the proposed model can be extended to programs of various orientations.


Keywords


technical development program; fuzzy sets; project value; goals; scope management

References


Leont'eva, A. I. (2017). Otsenka tsennosti proektov tekhnicheskogo razvitiya predpriyatiy. Vіsnik ONMU, 4 (53), 239–250.

Strel'tsin, Ya. S. (2012). Spetsifika upravleniya portfelem i programmoy investitsionnykh proektov v zhilishhnom stroitel'stve. Vestnik TGU, 3 (107), 81–85.

Onyshchenko, S. P., Arabadzhy, E. S. (2011). Formation of the optimal enterprise development program. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (3 (54)), 60–66.

Onyshchenko , S. P., Leont'eva, A. I. (2018). Struktura i tseli programm tekhnicheskogo razvitiya konteynernykh terminalov morskikh torgovykh portov. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, 1 (1277), 39–43.

Onyshchenko , S. P., Arabadzhi, E. S. (2011). Struktura, tsel', produkt i tsennost' programm razvitiya predpriyatiy. Vіsnik Odes'kogo natsіonal'nogo mors'kogo unіversitetu, 33, 175–186.

Arranz, N., Arroyabe, J. (2009). Technological cooperation: a new type of relations in the Progress of national innovation systems. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journa, 14 (2), 1–11.

Camisón, C., Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67 (1), 2891–2902. doi: http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.06.004

Kononenko, I. V., Rogovoy, A. I., Emel'yanova, E. V. (2004). Metodika upravleniya soderzhaniem tselevykh kompleksnykh programm. Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva, 3 (11), 84–88.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91. doi: http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

Chen, M.-R., Weng, J., Li, X. (2009). Multiobjective extremal optimization for portfolio optimization problem. 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems. Shanghai, 552–556. doi: http://doi.org/10.1109/icicisys.2009.5357781

Kononenko, I. V., Bukreeva, K. S. (2010). Model and optimization method of projects portfolios of the enterprise for the planning period. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (2 (43)), 9–11.

An'shin, V. M., Demkin, I. V., Nikonov, I. M., Tsar'ko, I. N. (2007). Modeli upravleniya portfelem proektov v usloviyakh neopredelennosti. Moscow: MATI, 117.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Yaroshenko, R. F. (2012). Model' garmonizatsii tsennostey programm razvitiya organizatsiy v usloviyakh turbulentnosti okruzheniya. Upravlіnnya rozvitkom skladnikh sistem, 10, 9–13.

Rudenko, S., Andrievska, V. (2016). Concept of project selection and its formalization in the absence of complete information. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (3 (80)), 4–10. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65618

Zadeh, L. (1978). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets and Systems, 1 (1), 3–28. doi: http://doi.org/10.1016/0165-0114(78)90029-5

Leonenkov, A. V. (2005). Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i fuzzyTECH. Saint Petersburg: BKHV Peterburr, 736.

Shtovba, S. D. Vvedenie v teoriyu nechetkikh mnozhestv i nechetkuyu logiku. Available at: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/


GOST Style Citations


Leont'eva A. I. Otsenka tsennosti proektov tekhnicheskogo razvitiya predpriyatiy // Vіsnik ONMU. 2017. Issue 4 (53). P. 239–250.

Strel'tsin Ya. S. Spetsifika upravleniya portfelem i programmoy investitsionnykh proektov v zhilishhnom stroitel'stve // Vestnik TGU. 2012. Issue 3 (107). P. 81–85.

Onyshchenko S. P., Arabadzhy E. S. Formation of the optimal enterprise development program // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2011. Vol. 6, Issue 3 (54). P. 60–66.

Onyshchenko S. P., Leont'eva A. I. Struktura i tseli programm tekhnicheskogo razvitiya konteynernykh terminalov morskikh torgovykh portov // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy. 2018. Issue 1 (1277). P. 39–43.

Onyshchenko S. P., Arabadzhi E. S. Struktura, tsel', produkt i tsennost' programm razvitiya predpriyatiy // Vіsnik Odes'kogo natsіonal'nogo mors'kogo unіversitetu. 2011. Issue 33. P. 175–186.

Arranz N., Arroyabe J. Technological cooperation: a new type of relations in the Progress of national innovation systems // The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 2009. Issue 14 (2). P. 1–11.

Camisón C., Villar-López A. Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance // Journal of Business Research. 2014. Vol. 67, Issue 1. P. 2891–2902. doi: http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.06.004 

Kononenko I. V., Rogovoy A. I., Emel'yanova E. V. Metodika upravleniya soderzhaniem tselevykh kompleksnykh programm // Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva. 2004. Issue 3 (11). P. 84–88.

Markowitz H. Portfolio selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7, Issue 1. P. 77–91. doi: http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x 

Chen M.-R., Weng J., Li X. Multiobjective extremal optimization for portfolio optimization problem // 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems. Shanghai, 2009. P. 552–556. doi: http://doi.org/10.1109/icicisys.2009.5357781 

Kononenko I. V., Bukreeva K. S. Model and optimization method of projects portfolios of the enterprise for the planning period // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2010. Vol. 1, Issue 2 (43). P. 9–11.

Modeli upravleniya portfelem proektov v usloviyakh neopredelennosti / An'shin V. M. et. al. Moscow: MATI, 2007. 117 p.

Bushuev S. D., Bushueva N. S., Yaroshenko R. F. Model' garmonizatsii tsennostey programm razvitiya organizatsiy v usloviyakh turbulentnosti okruzheniya // Upravlіnnya rozvitkom skladnikh sistem. 2012. Vol. 10. P. 9–13.

Rudenko S., Andrievska V. Concept of project selection and its formalization in the absence of complete information // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Vol. 2, Issue 3 (80). P. 4–10. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65618 

Zadeh L. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. 1978. Vol. 1, Issue 1. P. 3–28. doi: http://doi.org/10.1016/0165-0114(78)90029-5 

Leonenkov A. V. Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i fuzzyTECH. Saint Petersburg: BKHV Peterburr, 2005. 736 p.

Shtovba S. D. Vvedenie v teoriyu nechetkikh mnozhestv i nechetkuyu logiku. URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/Copyright (c) 2018 Svitlana Onyshсhenko, Anna Leontieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2226-3780, ISSN (on-line) 2312-8372