МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Олег Одінцов

Анотація


Мета. Дослідити мотиви поглиблення інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки, що сприяють об'єднанню процесів виробництва сировини і кінцевої продукції та стимулюванню інвестування виробничих процесів. При створенні таких формувань виявляється ряд принципових підходів та напрямів агропромислової кооперації і інтеграції, встановлення раціональних виробничих зв'язків, розробки механізмів спільної діяльності підприємств агропромислового комплексу.

Методика. Проаналізовано сучасний рівень інтеграційних процесів регіонального агропромислового комплексу та можливість розвитку об'єднань кластерного типу, цільовим началом яких є інноваційний характер діяльності. Інноваційна основа агропромислових кластерів дозволяє забезпечувати стійкий розвиток підприємств агропромислового комплексу. На основі інвестиційної привабливості агропромислового комплексу Черкаської області, яких формує біля 18% валового регіонального продукту, доведена важливість організації інтеграційних формувань кластерного типу, як важливого інструмента підвищення конкурентоспроможності аграрних регіонів. Доведено, що для забезпечення стійкості інтеграційних аграрних формувань і можливості їх розвитку в довготривалій перспективі необхідна підтримка діяльності кластерних формувань місцевими органами влади через механізм державного регулювання або пряма участь державних структур в складі інтегрованих формувань.

Результати. Пропонована модель управління інноваційними процесами в агропромисловому комплексі спрямована на створення сприятливих правових, організаційно-економічних і фінансових умов діяльності підприємств АПК. Якщо раніше інтеграція сприяла лише згладжуванню недосконалості ринкового механізму, то агропромислові кластери сприяють:

–  розвитку інфраструктури регіонального ринку продуктів харчування населення;

–  організації конкурсної системи закупівлі продукції для національної і регіональної потреби;

–  інформаційному забезпеченню наявності продуктів за видами, поточних і прогнозних цінах.

Наукова новизна. Встановлено, що в межах агропромислових кластерів з'являється можливість координації зусиль і фінансових ресурсів для впровадження прогресивних технологій виробництва, стабільного функціонування на ринку.

Практична значущість. Практична значущість полягає у дослідженні основних факторів формування територіально галузевих агропромислових кластерів.

 Ключові слова: економічний процес, конкурентоспроможність, інтегра­ція, іннова­ція, кооперація, агропромисловий кластер.


Посилання


Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; пер. с англ. Б. Пинскера. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 192 с.

Kous, R. (1993), “Firm, market and right”, Trans. from Engl. B. Pynsker, Business. LTD, Moscow, Russia.

Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс, 2002. – 496 с.

Porter, M. (2002), “Complition”,. Thelane with. English, Willions, Moscow, Russia.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

Shumpeter, Ei.A. (1982), “Theory economic development”, Progress, Moscow, Russia.

Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М.П. Войнаренко // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 29-33.

Voynarenko, M.P. (2000), “Conception of clusters is a way to the revival of production of regional level”, Economist, no. 1, pp. 29-33.

Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромис-лового виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 3-13.

Kropyvko, M.F. (2010), “The conceptual geing is near cluster organization and management development of agroindustrial production”, Economik APK, no. 11, pp. 3-13.

Соколенко С.І. Стратегія конкурентоспроможності економіки України на основі інтеграційних систем-кластерів / С.І. Соколенко // Кластеризація – шлях до підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів: Матер. загальноукраїнська конф., 2006, 23-25 трав., м. Севастополь, – Севастополь: Рібест, 2006.

Sokolenko, S.I. (2006), “Strategy of competitiveness of economy of Ukraine is on the basis of integration systems clusters”, “A clusterization is a nay to the inerease of competitivenese of eco¬nomy of regions”, Ukraine conference city Sevasto¬pol, 23-25 May 2006, S.L.L. Ribest, Sevastopol, Ukraine.

Конкурентный ромб М. Портера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .

Competition of M. Porter, available at: http:/macro-economic.ru/content/31/18/