СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ТА ДИНАМІКА ЗАЙНЯТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Єльзара Абдулхаїрова

Анотація


Мета. Аналіз стану аграрного ринку праці й розробка заходів ефективного його функціонування, визначення основних напрямків удосконалювання трудових відносин.

Методика. Проаналізовано сучасне становище аграрного ринку праці та зайнятість, безробіття, потребу в працівниках сільської місцевості, а також основні тенденції розвитку ринку праці в Автономній Республіці Крим. Досліджено статистичні показники динаміки населення АР Крим за 2001-2011 рік. Розглянуто тенденції, які властиві розвитку ринку праці в Автономній Республіці Крим. Виділено кількість зайнятості населення за видами економічної діяльності, у структурі зайнятості населення за видами економічної діяльності за останні п'ять років відбулися зміни: значно скоротилася кількість зайнятих у виробничих галузях і, відповідно, відбулося збільшення зайнятих у сфері послуг, насамперед торгівлі, операціях з нерухомістю.

Результати. Ринок праці в Україні й зокрема АР Крим характеризується негативною тенденцією розвитку, що є закономірним процесом в умовах розвитку НТП у сфері послуг і формування конкурентоспроможної ринкової економіки. Дослідження сучасного стану ринку праці й формування трудових відносин дозволяють визначити основні напрямки нової стратегії розвитку персоналу й трудових відносин в умовах ринкових відносин: відмова від масового використання вузькоспеціалізованих працівників; співробітництво підприємств із університетами, коледжами, академіями; використання системи безперервного навчання й підвищення кваліфікації кадрів усередині підприємства; облік багатьох факторів зі складними взаємозв'язками; перехід від «наукового» керування до ситуаційного підходу. Основні напрямки вдосконалювання політики зайнятості населення повинні бути спрямовані на: збереження ефективних і створення нових робочих місць; сприяння самостійній зайнятості населення, розвитку підприємництва; підвищення якості робочої сили.

Наукова новизна. Встановлено, що використання територіальних підходів до розширення зайнятості сільського населення скорочує масштаби бідності.

Практична значущість. Підвищення ефективності праці має природне середовище, умови праці, якісні характеристики трудового потенціалу. Кількість працюючих у національному господарстві країни постійно змінюється у зв'язку зі звільненням за об'єктивними причинами, пересуванням у середині структурних підрозділів і прийняття нових робітників замість вибулих або при розширенні виробництва.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, трудові ресурси, економічно активне населення, аграрний сектор економіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богиня Д.П. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці й заробітної плати / Д.П Бо-гиня [та ін.]. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2001. – 300 с.

Boginia D.P., Kulikov G.T., Shamota V.M., Lysogor L.S. (2001), “Socialno-ekonomichnyi mekhanizm reguliuvannia rynku pratsi i zarobitnoi platy” [Socio-economic mechanism of adjusting of labour market and wages], Instytut ekonomiky NANU, Kyiv.

Васильченко B.C. Державне регулювання зайнятості / В.С. Васильченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

Vasilchenko, V.S. (2003), Derzhavne reguliyvannia zainiatosti” [Goverment adjusting of employment], KNEU, Kyiv.

Держкомстат України. Головне управління статистики в АРК. Сільське господарство Криму. – Сімфе-рополь, 2010. – С. 5-8.

Derzhkomstat Ukrainy. Golovne upravlinnia statystyky v ARK. Silske gospodarstvo Krymu [SSC of Ukraine. Department of Statistics of Autono¬mous Republic of Crimea. Agriculture of Crimea], (2010), Simferopol, pp. 5-8.

Держкомстат України. Головне управління статистики в АРК. Сільське господарство Криму. – Сімферополь, 2009. – С. 4-8.

Derzhkomstat Ukrainy. Golovne upravlinnia sta¬tystyky v ARK. Silske gospodarstvo Krymu [SSC of Ukraine. Department of Statistics of Autono¬mous Republic of Crimea. Agriculture of Crimea], Simferopol, (2009), pp.4-8.

Державний комітет статистики України. Головне управління статистики в Автономній республіки Крим. Ринок праці в Автономній республіці Крим в 1 півріччі 2011 року. Статистичний огляд. – Сім-ферополь. – 2011. – С. 3-30.

Derzhavnyi komitet statystyku Ukrainy. Golovne upravlinnia statystyky v avtonomnii respublitsi Krym. Rynok pratsi v ARKv 1 pivrichchia 2011 roku. Statystychnuy ogliad [State statistic committee of Ukraine. Department of Statistics of Autonomous Republic of Crimea. Labour market of ARC at

half-year 2011. Statistical review.], Simferopol, (2011), pp. 3-30.

Жибак М.М. Розвиток трудового потенціалу села західного регіону України: монографія / М.М. Жи-бак. – Тернопіль: Астон, 2010. – 336 с.

Zhybak, M.M. (2010), “Rozvytok trudovogo potentsialu sela zakhidnogo regionu Ukrainy” [Development of labour potential of village of western region of Ukraine], Aston, Ternopil.

Латинін М.А. Аграрний сектор єкономіки України: механізм державного регулювання: монографія / М.А. Латинін. – Х.: Магістр, 2006. – 320 с.

Latynin, M.A. (2006), “Agrarnyi sector ekonomiky Ukrainy: mekhanizm derzhavnogo reguliuvannia” [Agrarian sector of economici Ukraine: mechanism of the state adjusting], KharRI NADU «Magistr», Kharkiv.

Майстро С.В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: монографія / С.В. Майстро. – Х.: Магістр, 2009. – 240 с.

Maistro, S.V. (2009), “Natsionalnyi agrarnyi rynok v umovakh globalizatsii: mekhanizm derzhavnogo re¬guliuvannia” [National agrarian market in the conditions of globalization: mechanism of the state adjusting], KharRI NADU “Magistr”, Kharkiv.

Статистичний збірник. Праця в автономній Республіці Крим в 2010 році. – Сімферополь, 2010. – С. 7-23.

Statystychnyi zbirnyk. Pratsia v avtonomnii Res¬publitsi Krym v 2010 rotsi [Statistical collection. Labour in autonomous Republic Crimea in 2010], (2010), Simpferopol, pp.7-23.

Статистичний збірник. Економічна активність населення АР Крим в 2010 році. – Сімферополь, 2010. – С. 11-132.

Statystychnyi zbirnyk. Ekonomichna aktyvnist naselennia AR Krym v 2010 rotsi [Statistical collection. Economic activity of population AR Crimea in 2010], (2010), Simpferopol, pp.11-132.