МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Наталя Григорська

Анотація


Мета. Дослідити методики оцінювання економічної стійкості підприємства для визначення результатів управління економічною стійкістю в сучасних умовах динамічного ринкового середовища.

Методика. Проаналізовано основні методи до оцінювання економічної стійкості підприємства. Досліджено необхідність проведення оцінювання ЕСП в сучасних умовах динамічного розвитку економіки. Запропоновано виділяти виробничу, економічну та управлінську компоненти економічної стійкості промислового підприємства як виробничо-економічної системи. В свою чергу до економічної відносимо наступні складові: фінансова, маркетингова, ділова, інноваційна та соціальна. Запропоновано етапи визначення результатів управління економічною стійкістю промислового підприємства.

Результати. Запропонований методичний підхід до оцінювання результатів управління економічною стійкістю машинобудівних підприємств враховує вплив факторів динамічного ринкового середовища та дозволяє визначити рівень економічної стійкості підприємства, проблемні сфери виробничо-господар­ької діяльності підприємств, які потребують прийняття управлінських рішень і, найголовніше, дозволяє оцінити управлінські аспекти даного питання – ідентифікацію ефекту від управлінської дії забезпечення економічної стійкості та виявлення позитивного та негативного впливу управлінських дій на економічну стійкість підприємства.

Наукова новизна. Запропоновано етапи визначення результатів управління економічною стійкістю підприємства, що дозволить виявити проблеми і резерви підвищення стабільності роботи і розробити відповідні управлінські рішення.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у визначенні необхідності оцінювання результатів управління економічної стійкості машинобудівних підприємств.

Ключові слова: економічна стійкість підприємства, методичні підходи, оцінювання результатів управління.

Посилання


Барташевська Ю.М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи / Ю.М. Барта-шевська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1. – С. 19-25.

Bartashevska, Y.M. (2010) “Development of engineering Ukraine: status, problems and prospects”, European vector of economic development, no.1, pp.19-25.

Езерская С.Г. Экономическая устойчивость про¬мышленного предприятия: методологические аспекты и методы оценки: автореф. дис. ... канд. єкон. наук / С.Г. Езерская. – Иваново, 2004. – 20 с.

Ezerskaya, S.G. (2004), “Economic stability industrial enterprises: methodological aspects and methods for assessing”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics, Ivanovo, Russia.

Зайцев О.Н. Оценка экономической устойчивости промышленных предприятий (на примере промыш-ленности строительных материалов): автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управле-ние народным хозяйством» / О.Н. Зайцев. – Хабаровск, 2007. – 23 с.

Zaitsev, A.N. (2007), “Assessment of the economic stability of the industrial enterprises (for example building materials)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the economy, Khabarovsk, Russia.

Кононова І.В. Методичний інструментарій оцінки стійкості функціонування підприємства [Електро-нний ресурс] / І.В. Кононова // Інноваційна економіка – Режим доступу: .

Kononova, I.V. (2010), Teacher evaluation tools sustainability of enterprises, Innovative Economy, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/inek/texts.html.

Поліщук О.А. Теоретико-методологічні основи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / О.А. Поліщук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Вип. 225, т. 2. – C. 367-374.

Polishchuk, O.A. (2007), “Theoretical and methodological basis for assessing the economic sustainability of farms”, Economy: problems of theory and practice, no.225, pp. 367-374.

Тарасова О.О. Розробка системи показників для оцінки фінансово-економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / О.О. Тарасова, Ю.С. Цямрюк – Режим доступу: .

Tarasova, O.A., Tsyamryuk, Y.S. (2009), Develop¬ment of indicators to assess the financial and economic vi-ability, available at: http://www.nbuv. gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Cymruk_ 209.htm.

Іванов В.Л. Забезпечення організаційно-еконо¬мічної стійкості промислового підприємства [Електронний ресурс] / В.Л. Іванов, В.А. Малов. – Режим доступу: .

Ivanov, V.L., Malov, V.A. (2010), Providing orga¬nizational and economic sustainability of industrial enter-prises, available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Emp/2010_22_1/ 4IvanMal.htm.

Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: монография / В.А. Василенко. – К.: Центр учеб. лит-ры, 2005. – 648 с.

Vasilenko, V.A. (2005), Menedgment ustojchivogo razvitija predprijatiy [Management of sustainable devel-opment of enterprises], Monograph, Kyiv, Ukraine.

Ячменьова В.М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: монографія / В.М. Ячменьова. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2007. – 384 с.

Yachmenova, V.M. (2007), Identifikacija stijkosti dijalnosti promyslovyh pidpriemstv [Identifying sustainabil-ity of industrial activities], Monograph, Simferopol, Ukraine.

Костырко Л.А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: моно-графия / Л.А. Костырко. – 2-е изд. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.

Kostyrko, L.A. (2008), Diagnostika potenciala finansovo-ekonomicheskoj ustojchivosti predprijatija [Diagno-sis of potential financial and economic sustainability of the enterprise], Monograph, Kharkov, Ukraine.