ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лариса Фролова, О. Роженко

Анотація


Мета. Розвиток теорії та методології інформаційного забез­печення економічної безпеки торговельного підприємства.

Методика. Розглянуто необхідність систем управління, які базуються на забезпеченні економічної безпеки підприємства як механізму по запобіганню, попередженню та захисту від загроз й по використанню можливостей та максимально повну реалізацію його економічних інтересів. Проаналізовано ринок роздрібної торгівлі України. Відокремлено проблему, що перешкоджає підвищенню економічного убезпечення торговельних підприємств в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища. Досліджено статистичні показники за тенденціями злочинності та їх структури та рівень тіньової економіки в Україні. Виділено варіанти виходу українськими підприємствами з-за межі небезпеки.

Результати. Від наявності надійної системи економічної безпеки торговельних підприємств Донецької області залежить стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу суб'єктів життєдіяльності на всіх рівнях (особистості, підприємства, регіону та держави). Система управління економічною безпекою торговельних підприємств – основа забезпечення безпечного функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, яка спрямована на попередження загроз його діяльності. Наголошено на необхідності подальших досліджень взаємозв'язку результатів діяльності підприємства від проведення заходів щодо інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства, формування бюджету цих заходів, створення ефективної системи економічної безпеки торговельного підприємства.

Наукова новизна. Встановлено, що засобом попередження загроз економічній діяльності торговельного підприємства насамперед є формування повного, достовірного та своєчасного інформаційного середовища, як найважливішого фактору забезпечення економічної безпеки підприємства. Сформульовано структуру інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у розробці заходів забезпечення економічної безпеки підприємства інформацією.

Ключові слова: безпека, економічна безпека підприємства, забезпечення, моніторинг загроз, інформація, інформаційне забезпечення.


Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Ірпінь, 2001.

The Great Dictionary of Modern Ukrainian (2001), Irpin, Kyiv, Ukraine.

Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: конспект лекцій / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко, Л.В. Яцина. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – 160 с.

Donets, L.I., Vashchenko, N.V. and Yatsyna L.V. (2007), Economic security of enterprise. Lecture notes for students of economic specialty, full and part time study, DonDUET, Donetsk, Ukraine.

Живко З.Б. Словник сучасних економічних термінів / З.Б. Живко, М.О. Живко, І.Ю. Живко. – Л.: Край, 2007. – 384 с.

Zhyvko, Z.B., Zhyvko, M.O. and Zhyvko, I. (2007), Dictionary of modern economic terms, Kray, Lviv, Ukraine.

Про інформацію: Закон України: [від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХІІ].

On information: Law of Ukraine October 2, 1992 № 2657-XII.

Соболєв В.О. Особливості розвитку різноманітних видів роздрібної торговельної мережі / В.О. Соболєв // Прометей. – 2011. – № 2 (35). – С. 95-97.

Soboliev, V. (2011), Development peculiarities of various types of retail network, Prometey, no. 2 (35), pp.95-97.

Цивільний кодекс України: [від 16 січ. 2003 р. № 435-ІV] // Нове законодавство України / уклад. Ю.П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.

Civil Code of Ukraine January 16, 2003 № 435-IV. New legislation in Ukraine, Makhaon, Kyiv, Ukraine.

Toffler A. War and antiwar / А. Toffler. – N.Y., 1996.

Toffler, A. (1996), War and antiwar. N.Y., USA.