СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЧИННИКІВ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

Д. Беленко, А. Денисова

Анотація


Мета. Якісний аналіз чинників попиту та пропозиції на ринку праці з точки зору системного підходу та виявлення найбільш вагомих з них.

Методика. На основі аналізу літератури дано узагальнене визначення ринку праці. Розглянуто механізм функціонування ринку праці, а також існуючі підходи до визначення чинників формування попиту та пропозиції робочої сили. Виявлено загальну сукупність чинників та проведено їх групування відносно їх природи та сфери впливу. Проаналізовано зв’язки між чинниками, на підставі чого виділено основні з них.

Результати. Основними результатами взаємодії попиту і пропозиції на ринку праці є заробітна плата та безробіття. Ці показники мають важливі соціально-економічні наслідки, тому виникає необхідність у регулюванні функціонування ринку праці за допомогою управлінських впливів як на роботодавців щодо попиту на працю, так і на населення відносно пропозиції праці з метою забезпечення їх збалансування. Схему, що було розроблено в ході дослідження, може бути використано для кількісної оцінки впливу чинників на формування попиту та пропозиції на ринку праці за допомогою кореляційно-регресійного аналізу, що дозволить визначити ефективність заходів з регулювання цих чинників.

Наукова новизна. Встановлено, що для регулювання кон’юнктури ринку праці не обов’язково впливати на всю сукупність чинників попиту та пропозиції робочої сили, а достатньо зосередити увагу на основних із них.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в якісному дослідженні чинників попиту та пропозиції робочої сили як передумови кількісного аналізу впливу вказаних чинників та пошуку шляхів регулювання попиту та пропозиції на ринку праці.

Ключові слова: ринок праці, робоча сила, попит і пропозиція, системний підхід.


Посилання


Рощин С.Ю. Теория рынка труда: учеб.-метод. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова. – М.: МГУ; ТЕИС, 1999. – 192 с.

Roshin, S.Yu. and Razumova, T.O. (1999), Teoriya rynka truda [Theory of labor market], textbook, TEIS, Moscow, Russia.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

Reigning Statistics Service of Ukraine, [E resource], Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Менкью Н.Г. Макроэкономика / Н.Г. Менкью. – М.: Экономика, 1994. – 513 с.

Menke, N.G. (1994), Macroeconomica [Macroeconomics], textbook, Economics, Moscow, Russia.

Газиева Г.М. Факторы формирования спроса на рабочую силу и проблемы его прогнозирования в экономике переходного периода: дис. … д-ра. экон. наук / Г.М. Газиева . – Уфа, 2000. – 178 с.

Gazieva, G.M. (2000), Factory formirovaniya spro¬sa na rabotchuyu silu I problemy ego prognozirovania v perekhodnoi economike [Factors of the demand for labor and the problems of his prediction in a transitional economy], Dissertation, Ufa, Russia.

Туленков М.В. Ринок праці в інституціональному вимірі / М.В. Туленков, А.В. Зарицька // Економіка ринку праці та проблеми зайнятості. – 2011. – № 11. – С. 56-70.

Tulenkov, M.V. and Zaritskaya, A.V. (2011), “Labor market in the industrial measurement” Ekono¬mіka Rinku pratsі ta problemy zaynyatostі, no.11, pp.56-70.

Михнева С.Г. Рынок труда: методологические и теоретические основы познания (системно-эволюционный подход): монография [Электронный ресурс] / С.Г. Михнева // Кот ученый. – Режим доступа: .

Mikhneva, S.G. Rynok truda: metodologicheskie i teoreticheskie osnovy poznaniya (sistemno-evoluci¬onnyi podkhod) [Labor market: methodological and theoretical foundations of knowledge (system-evolutionary ap-proach)], Monograph [E resource], Kot uchenyi, Mode of access: http://www.smartcat. ru/Person-nel/LaborMarketA.shtml.

Зенькова И.В. Системный подход в изучении рынка труда [Электронный ресурс] / И.В. Зенькова, Е.А. Жингель, А.В. Полоцкий // Государственный университет, Республика Беларусь. – Режим доступа: .

Zenkova, I.V., Zhingel, E.A. and Polotskyi, A.V. Sistemnyi podkhod v izuchenii rynka truda [The systems ap-proach to the study of the labor market], State University, Republic of Belarus [E resource], Mode of access: http://www.rusnauka.com/18_ DNI_2011.