ОЦІНКА РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Ваганова

Анотація


Мета. Провести критичний огляд методів оцінки рівня техногенної складової економічної безпеки промислових підприємств з метою вибору та застосування найоптимальнішого з них при обґрунтуванні комплексної системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємств.

Методика. Проаналізовано визначення поняття «техногенна безпека підприємства» згідно з діючим законодавством, розглянуто суть та складові техногенного ризику. Визначено загальні методологічні підходи (інженерний, модельний, експертний, соціологічний) та спеціальні методи (феноменологічний, детерміністичний, імовірнісний) для виявлення причинно-наслідкових зв’язків оцінки ризику на потенційно небезпечних об’єктах. Обґрунтовано доцільність застосування методу індексних безрозмірних оцінок для визначення техногенного ризику промислових підприємств.

Результати. У статті здійснено критичний огляд методів оцінки рівня техногенної складової економічної безпеки промислових підприємств у розрізі визначення впливу техногенного ризику на рівень його техногенної безпеки на основі сучасних наукових підходів та діючого нормативно-правового законодавства України.

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність використання методу індексних безрозмірних оцінок для визначення техногенного ризику промислових підприємств з метою подальшого застосування у комплексній системі оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в дослідженні методу індексних безрозмірних оцінок для визначення техногенного ризику промислових підприємств та можливості його використання в комплексній системі оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств.

Ключові слова: техногенна безпека, техногенний ризик, індекс відносної небезпечності, індекс регіональної небезпечності, метод індексних безрозмірних оцінок.

Посилання


Акимов В.А. Надежность технических систем и техногенный риск / В.А. Акимов. – М.: Деловой экс-пресс, 2002. – 368 с.

Akimov, V.A. (2002), Nadezhnost tehnicheckih system i tehnogennyu risc [ZAOFYD «Business Express»], Moscow, Russia.

Вероятностный анализ безопасности атомных станций / В.В. Бегун [и др.]. – К.: КПІ, 2000. – 568 с.

Begyn, V.V., Gorbynov, O.V. and Kadenko, I.N. (2000), Veroyuatnuy ruzuku analiz bezopasnosti atomnuh stanziy risc [NTU of Ukraine «KPI»], Kyiv, Ukraine.

Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління: монографія / Г.В. Лисиченко, Ю.Л. Забулонов, Г.А. Хміль. – К.: Наукова думка, 2008. – 537 с.

Lysychenko, G.B., Zabulonov, Y.L. and Hmil, G.A. (2008), Prirodnuy, tehnogenuy ta ecologichnuy riziku: analiz, oczinka, ypravlinya [Naykova dymka], monograph, Kyiv, Ukraine.

Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

“Methods for assessing the risks and accepted levels for declaring security of high risk”, mode of access: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0637203-02.

Орлов А.И. Статистика объектов нечисловой природы и экспертные оценки / А.И. Орлов // Экспертные оценки. Вопросы кибернетики. – 2009. – Вып. 58. – С. 17-33.

Orlov, A.I. (2009), Statistics objects nymerical nature and esperts estimates [Naychnyu sovet AN SSS po kompleksnoyu probleme], no.58, pp. 17-33.

Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів: Наказ МНС України від 18 груд. 2000 р. № 338 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 4. – С. 345.

On approval of the certification of potentially hazardous objects: Ministry of Ukraine decree № 338 from 18.12.2000 (2001) [Official Bulletin of Ukraine], no. 4, pp.345.

Про затвердження «Тимчасової інструкції з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів господарювання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

On approval of the Interim guidelines for inspection and assessment of technological safety of potentially hazardous facilities management, mode of access: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ ed_1999_02_05/an/17/REG3443.html#17.

Статюха Г.А. Оценка экологической опасности промышленных систем / Г.А. Статюха, Т.В. Бойко, В.И. Бендюг // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-22: сб. тр. XХII Междунар. науч. конф. В 10 т. Т. 4. – Псков, 2009. – С. 36-38.

Statyuha, G.A., Boyko, T.V. and Bendyug, V.I. (2009), Evaluation of environmental hazards industry’s systems [Matematicheskyi metodu v tehniky i tehnologuyah MMTT -22], no.10, vol. 4, pp. 36-38.

Страховой бизнес: словарь-справочник / Сост. Р.Т. Юлдашев. – М.: Аникл, 2005. – 832 с.

Yuldashev, R.T. (2005), Strahovyu biznes: slovar-spravochnik [Anikl], Moscow, Russia

Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 18 с.

Tehnogenny hadzvuchayuni novunu. Terminu ta vuznachennyua osnovnuh ponyat (2008) [nazionalnyu stan-dart Ukrainu], Kyiv, Ukraine.