ДЕФІНІЦІЇ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

В. Козуб

Анотація


Мета. Визначити сутність моніторингу фінансових результатів, для чого дослідити характеристики моніторингу, виділити особливості фінансових результатів підприємства.

Методика. Визначено місце моніторингу в системі управління об’єктом, розглянуто завдання моніторингу та його цільові настанови, проаналізовано та розмежовано поняття «фінансові результати» та «прибуток підприємства».

Результати. Як основні сутнісні характеристики моніторингу фінансових результатів виділено завдання, цільові настанови та періодичність спостереження. Визначено, що моніторинг фінансових результатів на підприємстві реалізується через механізм визначення та порівняння фактичних і цільових значень показників доходів і витрат за результатами звітного періоду. Моніторинг здійснюється з метою обґрунтування управлінських рішень щодо формування та використання фінансових результатів у поточному періоді та довгостроковій перспективі.

Наукова новизна. Уточнено зміст поняття «моніторинг фінансових результатів підприємства», що подано як спостереження з визначеною періодичністю за формуванням і використанням фінансових результатів.

Практична значущість. Практична значущість одержаних результатів полягає у створенні підґрунтя для розробки системи моніторингу фінансових результатів на підприємстві.

Ключові слова: управління, моніторинг, результат, фінансовий результат.


Посилання


Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. Т. 2 / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. – 512 с.

Blank, I.A. (2001), Osnovy finansovogo menedj¬menta [Bases of financial management], (2 v. V. 2), textbook, Nika Centr: Elga, Kiev, Ukraine.

Власова Н.О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: монографія / Н.О. Власова, І.Ю. Мелушова. – Х.: ХДУХТ, 2008. – 259 с.

Vlasova, N.A. (2008), Efficiency of formation of financial results of the enterprises of retail trade. Mono-graph, KSUFT, Kharkov, Ukraine.

Галіцин В.К. Система моніторингу: монографія / В.К. Галіцин. – К.: КНЕУ, 2000. – 231 с.

Galicin, V.K. (2000), Monitoring system. Monograph, KNEU, Kiev, Ukraine.

Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 279 с.

Danilochkina, N.G. (2002), Kontroling, kak instrument upravleniay predpriytia [Controlling as instrument of business management], textbook, UNITI, Moscow, Russia.

Звіт про фінансові результати, зі змін. та доп. [Електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтер-ського обліку.  Режим доступу: .

The report about financial results with changes and additions: provision (standard) of accounting, electronic resource, mode of access: .

Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учеб. пособие / Б. Коллас. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

Kollas, B. (1997), Upravlenie finansovoy deyatelnoatiu predpriytia. Problem, konceptcii I metody [Enterprise financial management. Problems, concepts and methods], textbook, Finansy, UNITI, Moscow, Russia.

Пугачова М.В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств: монографія / М.В. Пугачова. – К.: Інформ.-анал. агентство, 2007. – 535 с.

Pugachova, M.V. (2007), Methodological principles of statistical monitoring of business activity of enter-prises, Monograph, DP “Inform.-anal. Agentstvo”, Kiev, Ukraine.

Тищенко А.Н. Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: монография / А.Н. Тищенко [и др.]. – Х.: ИНЖЕК, 2007. – 376 с.

Tishenko, A.N. (2007), Formirovanie konkurentnoy pocitcii predpriytia v uslovieah krizica [Formation of a competitive position of the enterprise in the conditions of crisis], Monograph, ID “INGEK”, Kharkov, Ukraine.