ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ З ПОЗИЦІЇ ВІДСТРОЧЕННЯ ВТРАТ ВЛАСНИКІВ

В.Я. Нусінов, А.Б. Ярова

Анотація


Мета. Оцінити антикризове управління з врахуванням відтермінування втрат власників. Це пов’язано з тим, що під час антикризового управління, зокрема оцінки доцільності впровадження антикризових заходів потрібно враховувати можливість відтермінування настання моменту технічної неплатоспроможності внаслідок проведення відповідних заходів і, як наслідок, відтермінування втрат власників. За рахунок цього теперішня вартість майбутніх втрат підприємства та його власників буде зменшена, і таким чином підприємство отримає додатковий економічний ефект.

Методика. Здійснено оцінку ефективності антикризового управління з метою відстрочки настання моменту технічної неплатоспроможності та відтермінування втрат власників. Визначено порядок оцінки втрат власників в умовах технічної неплатоспроможності.

Результати. Фактор часу є визначальним як у ході вибору стратегії розвитку, так і в процесі оцінки ефективності реалізації розробленої стратегії. Поряд з цим як у вітчизняній, так і в закордонній економічній теорії методи врахування фактора часу в ході прийняття антикризових управлінських рішень не одержали достатнього розвитку. Загальноприйняті показники діагностики кризового стану не враховують часові обмеження, а лише вказують на ймовірність банкрутства в поточному періоді або найближчим часом, не визначають, наскільки швидко воно настане. У більшості випадків саме від часових обмежень повністю залежить вибір підприємством тих або інших антикризових заходів. Чим ближчий в часі момент технічної неплатоспроможності, тим менша величина запасу міцності економічного стану підприємства в одиницях часу, тим більш складним є кризовий стан підприємства. Таким чином, потрібно проводити діагностику кризового стану не лише на підставі вартісних показників, але й показників, виражених в одиницях часу.

Наукова новизна. Існуючі методи оцінки ефективності антикризових заходів враховують тільки їх прибутковість і вимагають вдосконалення з метою врахування часових обмежень. З цією метою пропонуємо використовувати показник, що визначає співвідношення різниці запасу міцності економічного стану підприємства в одиницях часу до і після впровадження антикризового заходу до початкового запасу міцності.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в тому, що антикризове управління може не тільки попередити, а й відстрочити момент настання технічної неплатоспроможності, що, у свою чергу, дає змогу відстрочити втрати власників, пов’язані з частковою або повною втратою бізнесу.

Ключові слова: антикризове управління, втрати власників, відстрочення настання моменту технічної неплатоспроможності, антикризові заходи, оцінка втрат власників.

Посилання


Лігоненко Л.О. Антикризове управління під¬приємством: теоретико-методологічні засади та практич-ний інструментарій / Л.О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 580 с.

Ligonenko, L.O. (2001), Antikrizove upravlinnya pidpriemstvom: teoretiko-metodologichni zasadi ta praktichniy instrumentariy [Anticrisis management: theoretical and methodological principles and practical tools], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Гончаров М.И. Консалтинг в антикризисном управлении. Теория и практика / М.И. Гончаров, Г.А. Лемзяков. – М.: Экономика, 2006. – 245 с.

Goncharov, M.I. (2006), Konsalting v antikrizisnom upravlenii. Teoriya i praktika [Consulting in crisis management. Theory and practice], Ekonomika, Moskva, Russia.

Вовк В.Я. Сутність і зміст антикризового управ¬ління діяльністю комерційного банку / В.Я. Вовк // Ком-мунальное хозяйство городов. Сер. Эконом. науки. – 2003. – Вып. 50. – С. 213-217.

Vovk, V.Ya. (2003), “The essence and meaning of crisis management activities of commercial banks”, Municipal economy: Scientific and technical collection, no.50, series “Ekonomic science”, Technique, Kyiv, pp. 213-217.

Голубєва Ю.Є. Проблемні питання проведення діагностики фінансового стану підприємства / Ю.Є. Голубєва // Економіка будівництва. Науко¬вий виробничо-економічний часопис. – 2005. – № 4 – С. 18-21.

Golubeva, Yu.Ye. (2005), “Problems diagnosing financial condition”, Economics of construction. Scientific Production and Economics Journal, no.4, pp. 18-21.

Дмитренко А.І. Особливості визначення прихованого, фіктивного та зумісного банкрутства / А.І. Дми-тренко // Збірник наук. праць ЧДТУ. Сер.: Економічні науки. – 2003. – Вип. 8. – С. 13-17.

Dmitrenko, A.I. (2003), “Features definition hidden fraudulent and intentional bankruptcy”, Scientific collection ChDTU. Series: “Ekonomic scien¬ce”, no.8, Cherkasy, pp. 13-17.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.

Tereshchenko, O.O. (2004), Antikrizove finansove upravlinnya na pidpriemstvi: Monografiya [Financial Anticrisis management in the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Чернявский А.Д. Безопасность предпринимательской деятельности / А.Д. Чернявский – К.: МАУП, 1998. – 230 с.

Chernyavskiy, A.D. (1998), Bezopasnost predprinimatelskoy deyatelnosti [Safety of entrepreneurial activity], MAUP, Kyiv, Ukraine.

Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. – К.: Ника-центр, 2006. – 663 с.

Blank, I.A. (2006), Antikrizisnoe finansovoe upravlenie predpriyatiem [Anticrisis financial business administration], Nika-centre, Kyiv, Ukraine.

Проскура Е.Ю. Особенности осуществления антикризисного управления предприятием / Е.Ю. Про-скура // Экономика: проблемы теории и практики. – 2002. – Вып. 133. – С. 3-8.

Proskura E.Yu. (2002), “Specific features of the enterprise anticrisis management”, Economy: problems of theory and practice: Scientific collection, no.133, DNU, Dnipropetrovsk, pp. 3-8.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон Укра¬їни від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ (зі змінами від 30.06.99) // Верховна Рада України. Офіційний вісник Украї-ни. – 1999. – № 33. – С. 1.

Law of Ukraine “On restoring the debtor's solvency or bankruptcy” no. 2343-ХІІ dated 14.05.1992 (amended dated 30.06.99), approved by the Supreme Rada of Ukraine (1999), Official Bulletin of Ukraine from 03.09.99, no.33, pp.1.