МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ ДЕРИВАТИВІВ ЯК МЕТОДУ ХЕДЖУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Л.О. Гаряга

Анотація


Мета. Дослідити та систематизувати підходи щодо визначення і класифікації кредитних деривативів та теоретично обґрунтувати можливості використання даних похідних фінансових інструментів в Україні як методу хеджування кредитного ризику у банках.

Методика. Розглянуто підходи щодо визначення кредитних деривативів з організаційно-правової, економічної та фінансової точок зору. Систематизовано класифікацію кредитних деривативів за наступними класифікаційними ознаками: вид базисного активу, що лежить в основі угоди; кредитна подія, що приводить до виконання зобов’язань за кредитним деривативом; характер грошових виплат за кредитним деривативом; тип похідних фінансових інструментів. Наведено приклади використання окремих видів кредитних деривативів у світовій практиці. Проаналізовано структурні та функціональні особливості обігу та перспективи використання деривативів в Україні. Досліджено нормативно-правове регулювання деривативів в Україні та обґрунтовано необхідність удосконалення законодавства щодо кредитних деривативів.

Результати. Наголошено на необхідності подальших досліджень у напрямку адаптації українського законодавства до міжнародних вимог, що дозволить використання кредитних деривативів для хеджування кредитного ризику на вітчизняному фінансовому ринку. Гармонізація української законодавства зі стандартизованою документацією Міжнародної асоціації дилерів по свопах і деривативах дозволить повноцінне використання кредитних деривативів при дотриманні певних умов, а саме:

–  формування відповідної інфраструктури ринку (розвиток ринку похідних фінансових інструментів в цілому, ефективне функціонування бюро кредитних історій, створення рейтингових агентств);

–  підготовка висококваліфікованих спеціалістів зі знаннями як фінансових, так і юридичних особливостей не тільки вітчизняного, а й міжнародного ринку похідних фінансових інструментів;

–  ринок базових активів (кредитний та боргових цінних паперів) має бути достатньо розвиненим;

–  розуміння контрагентами реальних переваг та недоліків використання кредитних деривативів для перерозподілу кредитного ризику.

Наукова новизна. Досліджено, що використання кредитних деривативів в Україні стане можливим лише після удосконалення законодавчого забезпечення функціонування похідних фінансових інструментів в Україні. Встановлено необхідність виділення у нормативно-правових документах окремого виду деривативу – кредитний дериватив, оскільки він має відмінний від інших похідних фінансових інструментів базовий актив та особливості застосування при хеджуванні кредитного ризику.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у систематизації підходів щодо визначення та класифікації кредитних деривативів, що може сприяти удосконаленню та розробці вітчизняної законодавчої бази стосовно кредитних похідних фінансових інструментів.

Ключові слова: кредитний ризик, кредитний дериватив, кредитний дефолтний своп, своп на сукупний дохід, форвард на кредитний спред, опціон на кредитний спред, кредитна нота.

Посилання


Ситникова Н.Ю. Управление кредитным риском с помощью кредитных деривативов / Н.Ю. Сит¬никова // Банковские услуги. – 2004. – № 2. – С. 21-26.

Sitnikova, N.Y. (2004) Management of credit risk through credit derivatives, Banking, no. 2, pp. 21-26.

Masters B. Credit Derivatives and the Management of Credit Risk / B. Masters // Net Exposure (The Electronic Journal of Financial Risk). – 1998. – Vol. 1. – № 2. – March/April. – P. 7.

Masters, B. (1998) Credit Derivatives and the Management of Credit Risk, Net Exposure (The Electronic Journal of Financial Risk), Vol. 1, no. 2, March/April, p. 7, March/April, p. 7.

Ковалев А. Классификация производных / А. Ко¬валев // Банковская практика за рубежом. – 2006. – № 7 (91). – С. 46-57.

Kovalev, A. (2006) Classification Derivatives, Banking practice abroad, no. 7 (91), pp. 46-57.

Шапран В. Кредитні деривативи / В. Шапран, Н. Шапран // Цінні папери України. – 2003. – № 20 (258). – С. 16-17.

Shapran, B., Shapran N. (2003) Credit derivatives, Securities Ukraine, no. 20 (258), pp. 16-17.

Мираков Б.В. Кредитные деривативы в российском риск-менеджменте / Б.В. Мираков // Проб¬лемы управления банковскими корпоративными рисками: научный альманах фундаментальных и приклад-ных исследований. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 308-318.

Mirakov, B.V. (2005) Credit derivatives in Russia's risk management, Control of banking Corporate risk: a scientific almanac of fundamental and applied research, Finance and Statistics, Moscow, pp. 308-318.

Едвардес У. Ключові фінансові інструменти: [пер. з англ.] / У. Едвардес. – К.: Всеувито; Наукова дум-ка, 2003. – 255 с.

Edvardes, W. (2003) Key financial instruments [Translated from English], Vseuvyto, Naukova Dumka, Kyiv, 255 p.

Webb A. Latin Learn Virtue Of Credit Swaps / A. Webb // Euromoney. – 1997. – August. – P. 31.

Webb, A. (1997) Latin Learn Virtue Of Credit Swaps, Euromoney, August, P. 31.

Кононов А. Деривативами по рисках [Элект¬ронный ресурс] / А. Кононов // Финансовые рынки. – 2005. – № 2 (92). – Режим доступа: .

Kononov, A. (2005) Derivatives by dashes [Electronic resource], Financial Markets, no. 2 (92). – Mode of access: .

Чесноков В.Л. Фінансові інструменти: навч. по¬сіб. / В.Л. Чесноков. – К.: ЦУЛ, 2008. – 288 с.

Chesnokov, V.L. (2008) Financial Instruments, TSUL, Kyiv, 288 p.

Финансовые инструменты / под ред. Ф. Фабоц¬ци; пер. с англ. Е. Востриковой, Д. Ковалевського, М. Орлова. – М.: Эксмо, 2010. – 864 с.

Fabozzi, F. (2010) Financial instruments [Translated from English Vostrikova E., Kovalevskiy D., Orlova M.], EKSMO, Moscow, 864 p.