ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ АВІАКОМПАНІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Н.О. Коваленко

Анотація


Мета. Дослідження шляхів застосування елементів бізнес-планування як механізму управління інвестиційною привабливістю та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління комерційною діяльністю авіакомпаній України в сучасних ринкових умовах.

Методика. Проаналізовано причини невміння суб’єктів цивільної авіації України ефективно функціонувати в умовах міжконтинентальної інтеграції та жорсткої конкуренції, розглянуто основні чинники в розгорнутому виді, що спричиняють стан економічної кризи більшості вітчизняних авіакомпаній. Досліджено статистичні показники обсягів авіаперевезень, стану основних фондів – повітряних суден, комерційної привабливості повітряних ліній, динаміки інвестицій та капіталовкладень у розвиток авіапідприємств. Відокремлено генералізуючий аспект визначеної проблеми, а саме, відсутність чіткого механізму планування та управління перспективним розвитком, що призводить до відсутності у авіакомпанії чіткої магістралі діяльності у майбутньому, неможливості раціонального використання ресурсів та залучення інвестиційних коштів для удосконалення умов функціонування. Виділено принципово нові підходи до організації управління підприємницькою діяльністю суб’єктів цивільної авіації, особливу увагу у цьому процесі займає управління інвестиційною привабливістю з використанням бізнес-плану.

Результати. Доведено, що управління інвестиційною привабливістю авіакомпанії з допомогою елементів бізнес-плану дозволить координувати власну діяльність керівництву підприємства – удосконалення менеджменту, а також представити інформаційний доступ колу потенційних інвесторів й партнерів, що у свою чергу визначить магістраль подолання дефіциту коштів, зміни застарілого парку повітряних суден, забезпечення рівня конкурентоспроможності. Наголошено на необхідності подальших досліджень у напрямі визначення та обґрунтування принципів й методів управління інвестиційною привабливістю авіапідприємств цивільної авіації України відповідно до вимог представлених у бізнес-плані.

Наукова новизна. Встановлено, що в умовах дефіциту коштів, застарілого парку повітряних суден, недосконалому менеджменті, втраті авіакомпаніями можливості ефективно функціонувати, бізнес-планування є сучасним механізмом управління інвестиційною привабливістю суб’єктів цивільної авіації України та виведення авіапідприємств із динамічної кризи.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у представленні бізнес-плану як ефективного механізму, що дозволяє системно представити оцінку стану авіакомпанії, визначити основні проблемні аспекти та обґрунтувати перспективи її розвитку шляхом залучення інвестицій.

Ключові слова: авіакомпанія, бізнес-планування, управління, інвестиційна привабливість, менеджмент.

Посилання


Фабоцци Ф.Дж. Управление инвестициями / Ф.Дж. Фабоцци. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 931 с.

Fabotstsy, F.Dzh. (2011), Upravlіnnya іnvesticiyami [Investment management], INFRA-M, Moscow, Russia.

Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми / М.М. Алексєєва. – К.: Фінанси і статистика, 2010. – 248 с.

Alekseeva, N. (2010), Planuvannya diyalnosti firmy [Planning firm], Fіnansi i statistics, Kyiv, Ukraine.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – М.: ИТЕМ, 2011. – 448 с.

Blank, I.A. (2011), Investicionniy menedgment [Investment management], MP “ITEM”, Moscow, Russia.

Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю / О.О. Удалих. – К.: Фінанси і статистика, 2006. – 292 с.

Udalikh O.O. (2006), Upravlіnnya іnvestitsіynoyu dіyalnіstyu [Management of investment activity], Fіnansi i statistics, Kyiv, Ukraine.

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2011. – 160 с.

Bocharov, V.V. (2011) Investicionniy menedgment [Investment management], St. Petersburg, Russia.

Бізнес-план: вітчизняний і зарубіжний досвід / за ред. В.М. Попова. – Х.: Мрія, 2011. – 264 с.

Bisnes-plan: vitchiznyaniy i zarubizhniy dosvid (2010), [Business Plan: domestic and foreign tohis] / [Red. V.M. Popov], Mriya, Kharkov, Ukraine.

Касьянчик В.Д. Ефективність експлуатації міжнародних авіаліній / В.Д. Касьянчик, Є.А. Олесюк. – Л.: Брідж, 2011. – 216 с.

Kasyanchik, V.D., Olesuk, E.A. (2011), Efektivnіst ekspluatatsії mіzhnarodnih avіalіnіy [Operating efficiency of international airlines], Lviv, Ukraine.

Косиченко Є.Ф. Удосконалення управління транспортом в умовах економічної реформи: на прикладі цивільної авіації / Є.Ф. Косиченко. – К.: Транспорт, 2012. – 199 с.

Kosichenko, E.F. (2012), Udoskonalennya upravlіn¬nya transportom v umovakh ekonomіchnoї reformi: na prikladі tsivіlnoї avіatsії [Improvement of transport in economic reform: the case of civil aviation], Transport, Kyiv, Ukraine.