КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

О.В. Манжура

Анотація


Мета. Визначення особливостей формування капіталу кредитних спілок на основі кількісної і якісної оцінки його окремих елементів.

Методика. Узагальнення і критичний аналіз нормативно-правових актів, які визначають порядок ведення бухгалтерського обліку, встановлюють фінансові нормативи діяльності кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, визначають критерії якості системи управління. Оцінка пасиву зведеного балансу кредитних спілок України.

Результати. Охарактеризовано призначення і джерела формування капіталу кредитних спілок. Проаналізовано показники складу, руху і структури сукупного капіталу кредитних спілок. Установлено, що сукупний капітал кредитних спілок характеризується: збитковим використанням; скороченням в кризових умовах; незначним обсягом порівняно з банківським сектором. Основу сукупного капіталу кредитних спілок становить залучений капітал, який формується за рахунок депозитів, переважно короткострокових. Вироблено рекомендації з перетворення кредитних спілок у кооперативні банки.

Наукова новизна. Уточнено призначення, джерело утворення капіталу і порядок відображення в бухгалтерському обліку окремих елементів власного капіталу: пайового капіталу, резервного капіталу, додаткового капіталу, залишку нерозподіленого доходу. Розвинуто класифікацію джерел формування капіталу кредитної спілки: за власністю (членів кредитної спілки та інші); за обов'язковістю (обов'язкові і необов'язкові); за зворотністю (зворотні і незворотні); за можливістю розподілу доходу / нарахування плати (процентів) на внески членів (з обов’язковим нарахуванням; з необов’язковим нарахуванням; внески, по яких проценти не нараховуються).

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у визначенні рекомендацій із перетворення кредитних спілок у кооперативні банки як поступового, ітераційного процесу, який повинен супроводжуватися нарощуванням їх капіталу і добровільним об’єднанням.

Ключові слова: кредитні спілки, сукупний, капітал, формування, кооперативні банки.

Посилання


Семеног А.Ю. Діяльність небанківських фінансових установ у контексті економічного зростання / А.Ю. Семеног // Вісник Запорізького національного університету. Серія Економічні науки. – 2011. – № 1 (1). – С. 139-148.

Sеmеnоg, А.Yu. (2011), “Activity of unbank financial institutions in the context of economic increase”, Bulletin of the Zaporizhzhya National University, Series are Economic sciences, no. 1(1), pp. 139-148.

Гриценко О. І. Критеріальні показники діяльності кредитної спілки / О.І. Гриценко // Держава та регіо-ни. Економіка та підприємництво. – 2005. – № 1. – С. 75-82.

Grytsеnkо, О.І. (2005), “Criterion performance of credit union”, The State and Regions. Economy and Enterprise, no. 1, pp. 75-82.

Гриценко О. І. Організація бухгалтерського об¬ліку власного капіталу в кредитних спілках / О.І. Грице-нко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 109-113.

Grytsеnkо, О.І., Bаshnianyi, B.І., Аpоpіi, V.V., Vоvchаk, О.D. (2011), “Organization of record-keeping of property asset in the credit unions”, Bulletin of the Lviv commercial academy, Lviv commercial academy, no. 36, pp. 109-113, Lviv.

Мєшко О.І. Аналіз активів неприбуткових фінан¬сових установ: методика та організація: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.І. Мєш¬ко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату Украї-ни. – К., 2008. – 21 с.

Meshko, O.I. (2008), Analysis of assets of unprofitable monetary institutions: methodology and organization, Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, Analysis and Audit. State academy of statistics, accounting and audit, Kyiv, Ukraine.

Пожар А.А. Фінансові аспекти функціонування кредитних спілок / А.А. Пожар // Проблеми і перспек-тиви розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2007. – Т. 20. – C. 335-344.

Pоzhаr, А.А. (2007), “Financial aspects of functioning of credit unions”, Problem and prospect of development of the banking system of Ukraine, DVNZ «UАBS of NBU», Sumy, Vol. 20, pp. 335-344.

Славова Н.О. Господарсько-правовий статус кредитних спілок: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Н. О. Славова; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. – Донецьк, 2010. – 18 с.

Slavova, N.O. (2010), The Legal Status of credit unions, Abstract of Ph.D. dissertation, Institute of Economic and legal Researches of National Science Academy of Ukraine, Donetsk, Ukraine.

Похилюк В. В. Кредитні спілки: їх місце і роль у трансформації банківської системи в умовах дотри-мання економічної безпеки фінансових структур / В.В. Похилюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Вип. 23. – С. 317-322.

Pоkhylіuk, V.V. (2008), “Credit unions: their place and role in transformation of the banking system in the conditions of observance of economic security of financial structures”, Problem and prospect of development of the banking system of Ukraine, DVNZ «UАBS of NBU», Sumy, No. 23, pp. 317-322.

Про затвердження Методичних рекомендацій що¬до ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою [Елект¬ронний ресурс]: Розпорядження Державної ко¬місії з регулю-вання ринків фінансових послуг від 18 грудня 2003 р. № 171. – Режим доступу: .

State commission on adjusting of markets of financial services (2003), Methodical recommendations in relation to the conduct of record-keeping by a credit union and incorporated credit union, № 171 from 18.12.2003, available at: www.ukrcu.kiev.ua/ dfp/com 181203.htm.

Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управ-ління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок [Елект¬ронний ресурс]: Розпорядження Держа-вної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 16.01.2004 р. № 7. – Режим доступу:

State commission on adjusting of markets of financial services (2004), Statute about the financial norms of activity and criteria of quality of control system of credit unions and incorporated credit unions, № 7 of the from 16.01.2004, available at: http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-04.