ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Л.О. Матлага

Анотація


Мета. Науково осмислити сутність банківського капіталу як економічної категорії, що зумовлено необхідністю ефективного управління банківським капіталом та визначення його достатнього рівня.

Методика. Проаналізовано та узагальнено основні підходи до визначення поняття «банківський капітал». Розкрито економічну природу, сутність та роль банківського капіталу. Висвітлено питання економічних відносин власності, а також визначено основні форми, в які може втілюватись капітал у процесі обігу.

Результати. Капітал банку, як економічна категорія, безумовно, є похідною від первинної категорії «капітал», сутність якої виражається у діалектичній єдності матеріально-речового і суспільно-економіч­ного аспектів. Існує два основних підходи до трактування сутності поняття «банківський капітал». Перший підхід, капітал банку трактує як усю сукупність матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що виражені у грошовій формі і які задіяні в діяльності банків з метою одержання прибутку. Другий підхід має вужче трактування, визначає поняття банківський капітал як частину ресурсів, яка належить його акціонерам, засновникам чи кооперативним власникам. Капітал є засобом стабільного і динаміч­ного розвитку економіки, але за умови, що він знаходиться в обігу та нагромаджується. Зро­стання капіталу кожного окремого індивіду та підприємства в країні призводить до виникнення національного багатства, забезпечення добробуту суспільства.

Наукова новизна. Визначено, що банківський капітал – це власні, залучені та запозичені грошові кошти, що є у розпорядженні банку, використовуються ним для проведення операцій з розміщення коштів та надання послуг з метою одержання прибутку, компенсації збитків внаслідок впливу банківських ризиків, утримання конкурентних позицій на ринку, а також для забезпечення довіри з боку населення. У цьому визначенні банківський капітал виступає як частина банківських ресурсів, що залучені банками в оборот і використовуються ними з метою одержання прибутку.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у дослідженні чіткого поняття банківського капіталу, достатній рівень якого дає змогу зберегти платоспроможність і вплинути на рівень надійності банківської установи.

Ключові слова: капітал, власний капітал банку, ресурси банку, банківський капітал, достатність капіталу.

Посилання


Про банки і банківську діяльність: Закон Укра¬їни від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІН // Законодав¬чі і нор-мативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 1. – С. 3-47.

Law of Ukraine “On Banks and Banking Activity” from 7.12.2000 № 2121-IN, Laws and regulations on banking, Off. Look, 2001, № 1, pp. 3-47.

Алексєєнко М.Д. Капітал банку питання теорії і практики: монографія / М.Д. Алексєєнко. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.

Alekseenko, M.D. (2002), Kapital banku: problemy teorii i praktiki [Capital bank: of theory and practice], Monograph, MBK, Kyiv.

Енциклопедія банківської справи України / під ред. В.С. Стельмаха [та ін.]. – К.: Молодь, 2001. – 680 с.

Stelmah, V.S. (2001) Enciklopedija bankivskoi spravy Ukrainy [Encyclopedia of Banking Ukra¬ine], Molod, Kyiv.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Л.: Центр Єв-ропи. – 1997. – 394 с.

Zagorodny, A.G. (1997), Finansovyi slovnik [Financial dictionary], Center of Europe, Lviv.

Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-сло¬варь / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, Л.А. Ратновский. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 640 с.

Lozovskiy, L.Sh., Rayzberg, B.A., Ratnovskyy, L.A. (1997) Universalnyi bisnes-slovar [Universal business-dictionary, INFRA-M, Moskow.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Кн. 2: Процесс обращения капитала / К. Маркс. – М.: Изд-во полит. л-ры, 1984. – 650 c.

Marx, K. (1984) Kapital. Kritika polytycheskoy ekonomyy [Capital. Critic of political economy], Vol. 2, Book. 2, Izd watered. literature, Moskow.

Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф.С. Мишкін; пер. з англ. С. Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

Myshkin, F.S. (1998) Ekonomika groshej, bankiv¬skoj spravy i finansovyh rynkiv [The Economics of Money, Banking and Financial Markets], Translated by S. Panchyshyn, Fundamentals, Kyiv.

Мочерний С.В. Політична економія: навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.В. Фомішин. – Херсон: Дніпро, 2002. – 794 с.

Mocherny, S.V. (2002) Politichna ekonomija [Political Economy], Dnipro, Kherson.

Розенберг Д. Словарь банковских терминов: [пер. с англ.] / Д. Розенберг. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 360 с.

Rosenberg, D. (1997), Slovar bankovskih terminov [Dictionary by the bank termynov], INFRA, Moscow.

Роуз П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз. – М.: Дело Лтд, 1995. – 768 с.

Rose, P.S. (1995) Bankovskij menedzhment [Ban¬king management], Case Co., Moskow.

Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Дж. Синки, мл.; пер. с англ. под. ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. – М.: Catallaxy, 1994. – 820 с.

Sinky, J., Jr. (1994), Upravlenie finansami v kommercheskih bankah [Finance Management in Commercial Bank] Transleted by Levyty R. J. and Pynskera B. S., Catallaxy, Moskow.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

Smith, A. (1962) Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Study at nature and causes of wealth of the peoples], Sotstkhyz, Moskow.

Ткачук Н. Капітал банку як економічна категорія / Н. Ткачук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 173-178.

Tkachuk, N. (2007), Capital Bank as an economic category, Actual problems of economy, no 11, pp.173-178.

Черкащина К.Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до європейського фінансового ринку / К.Ф. Черкащина // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 49-55.

Cherkashchina, K.F. (2008) Increased capitalization of banks as a precondition for integration into the European financial market, Actual problems of economy, no 3, pp. 49-55.