ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТА ІННОВАЦІЙНІЙ АКТИВНОСТІ МСП

Т.О. Скрипко

Анотація


Мета. Визначити та проаналізувати основні економічні ризики, що супроводжують інвестиційну та інноваційну діяльність підприємств малого бізнесу.

Методика. Систематизовані загрози малому та середньому підприємництву. Розглянуті основні ризики, які супроводжують інвестиційно-інноваційну діяльність малого бізнесу.

Результати. В умовах трансформаційної економіки державні методи формування інноваційної моделі розвитку сектора МСП є недосконалими, спричиняючи при цьому ризики мега-, макро- та мікроекономічного характеру, обмеження державного фінансування наукових напрямів та низьку привабливість співпраці для зовнішнього інвестора, що обмежує можливість запозичення світового досвіду та фінансування функціональних систем інноваційного розвитку. Наголошено на необхідності подальших досліджень у напрямі встановлення механізмів адекватного реагування, оскільки інноваційно-інвестиційна активність чутлива до збурень національної економіки. Аналіз загроз за масштабами наслідків та джерелами виникнення залишається на сьогодні практично єдиним дієвим інструментом виявлення внутрішніх резервів протидії з використанням можливостей, закладених у загрозах, для зміцнення ресурсного, наукового і виробничо-технічного потенціалу підприємств сектору МСП.

Наукова новизна. Запропоновано класифікацію ризиків інвестиційної активності підприємництва.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у дослідженні найважливіших груп ризиків, які впливають на інноваційно-інвестиційну активність малого бізнесу.

Ключові слова: мале та середнє підприємництво, економічна безпека держави, інвестиційна та інноваційна активність.


Посилання


Бланк И.А. Управление финансовой безопас¬ностью предприятия / И.А. Бланк. – К.: Эльга, 2009. – 776 с.

Blank, I.A. (2009), Upravlenie finansovoj bezopas¬nostju predprijatija [Management of financial se¬curity company], Jel'ga, Kyiv.

Варналій З.С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: моног-рафія / З.С. Варналій; за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 820 с.

Varnalіj, Z.S. (2007), Derzhavna regіonal'na polі¬tika Ukraїni: osoblivostі ta strategіchnі prіoriteti [State Regional Policy in Ukraine: characteristics and stra¬tegic priorities]. Monograph, NІSD, Kyiv.

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи те¬орії і практики / З.С. Варналій. – К.: Знання, КОО, 2008. – 302 с.

Varnalіj, Z.S. (2008), Male pіdpriеmnictvo: osnovy teorії і praktiki [Small business: theory and prac¬tice], Znannja, Kyiv.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: моно-графія / Т.Г. Васильців. – Л.: Арал, 2008. – 386 с.

Vasilcіv, T.G. (2008), Ekonomіchna bezpeka pіd¬pri¬¬єm¬nictva Ukraїni: strategіja ta mehanіzmi zmіc¬nen¬nja [Economic security of Ukraine Entreprene¬urship: Strategies and mechanisms for strengthe¬ning]. Monograph, Aral, Lvіv.

Васильців Т.Г. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підпри¬ємництва: монографія / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, А.М. Гуменюк. – Л.: Вид-во Львів. комер. ака-демії. – 2009. – 248 с.

Vasilcіv, T.G., Voloshin, V.І., Gumenjuk, A.M. (2009), Prіoriteti ta zasobi zmіcnennja ekonomіch¬noi bez¬peki malogo і seredn'ogo pіdpriєmnictva [Pri¬orities and means to strengthen the economic security of small and medium enterprises]. Mono¬graph, Vidav¬nictvo Lvіvskoi komercіjnoi akademіi, Lvіv.

Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпе-чення / Н.І. Чухрай. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2002. – 316 с.

Chuhraj, N.І. (2002), Formuvannja іnnovacіjnogo potencіalu pіdpriєmstva: marketingove ta logіs¬tich¬ne zabezpechennja [Formation of the innova¬tive potential of enterprises: marketing and logis¬tics], Vidavnictvo Nacіonalnogo unіversitetu “Lvіv¬¬s¬ka Polіtehnіka”, Lvіv.