Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра

Автор(и)

  • С. В. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Л. І. Моклячук Інститут агроекології і природокористування НААН України, Ukraine
  • К. Б. Уткіна Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0632-1273
  • К. Говард Центр екології і гідрології - Единбург, United Kingdom
  • М. A. Саттон Центр екології і гідрології - Единбург, United Kingdom

Ключові слова:

азотне навантаження, Дністер, дифузні джерела, біогенне забруднення, емісії, INMS, Чорне море, евтрофікація, біогеохімічний цикл азоту

Анотація

Мета. Провести аналіз проблем і обґрунтування створення системи оцінки азотного навантаження на водні екосистеми басейну Дністра як складової частини майбутньої міжнародної системи «управління азотом» (INMS), що має бути розроблена в рамках міжнародного проекту «Цільові дослідження для підвищення розуміння глобального циклу азоту в напрямку створення системи управління азотом» (Towards INMS). Результати. Проаналізовані пробіли в знаннях, пов’язаних з дифузними джерелами забруднення, і виявлені значні недоліки моніторингу точкових джерел забруднення, які розташовані в басейні р. Дністер. Охарактеризовані основні джерела та стоки азотних сполук, проілюстровано взаємозв’язок азотного навантаження і його вплив на складові єдиної басейнової системи. Висновки. Отримання нових знань про азотне навантаження на екосистему дельтової частини р. Дністер та його вплив на прибережні райони Чорного моря дасть змогу створити наукову основу розробки загальних схем біогеохімічного циклу і балансу азоту в регіоні та дозволить розробити та впровадити в Україні рекомендації щодо створення національної системи оцінки і раціонального «управління азотом», яка спрямована на пом’якшення наслідків азотного забруднення на екосистеми та людину згідно водної рамкової директиви (ВРД) та нітратної директиви (НД).

Біографії авторів

С. В. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д-р прир. наук

В. І. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.

Л. І. Моклячук, Інститут агроекології і природокористування НААН України

д-р сіл.-госп. наук, проф.

К. Б. Уткіна, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

канд. геогр. наук, доц.

К. Говард, Центр екології і гідрології - Единбург

д-р філософії

М. A. Саттон, Центр екології і гідрології - Единбург

д-р філософії

Посилання

The European Nitrogen Assessment: Sources. Effects and Policy Perspectives / Eds. M.A. Sutton, C.M. Howard, J.W. Erisman et al. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 664 p.

Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC). – European Commission, 1991. – 8 p. - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&qid=1487779135312&from=en.

Водна рамкова директива ЄС 2000/60/ЕС. – Київ, 2006. – 240 с.

UNEP-GEF Project International Nitrogen Management System (INMS) [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://www.inms.international/.

Мединец C.В. Результаты атмосферно-химических исследований парникових газов N2O и CH4. // Вісник одеського національного університету. Сер.: Географічні та геологічні науки. - 2014. – T. 19, № 3 (22). – C. 79-87.

Medinets S. The impact of management and climate on soil nitric oxide fluxes from arable land in the Southern Ukraine / S. Medinets, R. Gasche, U. Skiba et al. // Atmospheric Environment. - 2016. - № 137. – P. 113-126.

Медінець С.В. Оцінка та складові річкового стоку сполук азоту та фосфору до Дністровського лиману / С.В. Медінець, В.М. Морозов, В.М. Бойко, С.С. Котогура, А.П. Мілева, І.Л. Грузова // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 439-443.

Medinets S. Rate of atmospheric bulk N deposition in natural and agricultural areas in the Southern Ukraine / S. Medinets, S. Kotogura, I. Gruzova et al. // Proceedings of the ÉCLAIRE 4th Project Meeting and Open Science Conference “Integrating impacts of air pollution and climate change on ecosystems” (September 29th – October 3rd 2014, Budapest, Hungary). – Budapest: CEH, 2014. – S1_12.

TACIS. Technical assistance for the Lower Dniester river basin management planning. EuropeAid/120944/C/SV/UA. Project Completion report. – Odessa: TACIS, 2007, - 73 p.

Днестр без границ. Результаты проекта «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление в басейне реки Днестр: фаза III – Реализация программы действий» («ДНЕСТР-III»). - Кишинев: Ваитэ, 2013. - 172 с.

Бюйс П. Трансграничный мониторинг реки Днестр. Анализ и оценка («Днестр – III») / П. Бюйс. – Кишинев: Ваитэ, 2010. – 78 с.

Дослідження cтану та процесів самовідновлення екосистем дельтової частини Дністра та Дністровського лиману: звіт НДР 341 (заключний) / ОНУ ім. І.І. Мечникова; Керівник Медінець В.І. - №ДР 0103U003803; Інв.№ 0206U005393. – Одеса, 2005. - 120 с.: ил. – Відпов.виконав. Н.В. Ковальова.

Дослідити вплив біогенного забруднення на якість водного середовища дельтової частини Дністра: звіт НДР 389 (заключний) / ОНУ ім. І.І. Мечникова; Керівник Медінець В.І. - №ДР 0106U001693; Інв.№ 0209U002709. – Одеса, 2008. - 231 с.: ил. – Відпов.виконав. Н.В. Ковальова.

Комплексні дослідження та визначення умов виникнення евтрофікаційних явищ в дельтовії частині Дністра: звіт НДР 425 (заключний) / ОНУ ім. І.І. Мечникова; Керівник Медінець В.І. - №ДР 0109U000910; Інв.№ 0211U002581. – Одеса, 2010. - 321 с.: ил. – Відпов.виконав. Н.В. Ковальова.

Вивчити склад та внесок атмосферних потоків в баланс біогенних сполук в річковому басейні на прикладі нижнього Дністра: звіт за НДР 480 (заключний) / ОНУ ім. І.І. Мечникова; Керівник Медінець В.І. - №ДР 0111U001384; Інв.№ 0713U003584. – Одеса, 2012. - 553 с.: ил. – Відпов.виконав. Н.В. Ковальова.

Оцінити вплив агропромислової діяль-ності та пожеж на екосистеми Нижнього Дністра та емісію парникових газів в атмосферу: звіт НДР 505 (заключний)/ ОНУ ім. І.І. Мечникова; Керівник Медінець В.І. - №ДР0113U003074; Інв.№0715U003287. Одеса, 2014. 960 с.: ил. – Відпов.виконав. Н.В. Ковальова.

Effects of Climate Change on Air Pollution Impacts and Response Strategies for European Ecosystems / M. A. Sutton, C. M. Howard, E. Nemitz et al. // European Commission. 2015. 212 p. URL:

http://cordis.europa.eu/docs/results/282/282910/final1-eclaire_final_report_one_file.pdf.

Enabling Transboundary Cooperation and Integrated Water Resources Management in the Dniester River Basin [Electronic resource]. – Режим доступу: https://www.thegef.org/project/enabling-transboundary-cooperation-and-integrated-water-resources-management-dniester-river

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. – Європейська комісія, 2014. 282 с. URL:

http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_%28body%29.pdf.

Fowler D. Atmospheric composition change: Ecosystems - Atmosphere interactions / D. Fowler, K. Pilegaard, M.A. Sutton et al. // Atmospheric Environment. – 2009. - № 43. – P. 5193-5267.

Schmidt I. K. Soil solution chemistry and element fluxes in three European heathlands and their responses to warming and drought / I. K. Schmidt, B. A. Emmett, A. Tietema et al. // Ecosystems. – 2004. – 7. – P. 638 – 649.

Agriculture, forestry and other land use. In: 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories / Eds. H.S. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa et al. – Hayama: IGES, 2007.

Medinets S. , Skiba U., Rennenberg H., Butterbach-Bahl K. A review of soil NO transformation: associated processes and possible physiological significance on organisms / S. Medinets // Soil Biology and Biochemistry. 2015. № 80. P. 92-117.

Atmospheric Ammonia. Detecting emission changes and environmental impacts / Eds. M.A. Sutton, S. Reis, S.M.H. Baker. – Amsterdam: Springer Science + Business Media B.V., 2009. – 464 p.

Framework code for good agricultural practice for reducing ammonia emissions. UNECE [Electronic resource]. – United Nations Economic Commission for Europe, 2015. – 32 p. - Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/Ammonia_SR136_28-4_HR.pdf.

Статистичний щорічник України за 2015 рік / Під ред. І. М. Жук. – К.: Державне служба статистики України, 2016. – 575 с.

Основные показатели сельского хозяйства. Национальное бюро статистики Республики Молдова [Електронный ресурс]. URL: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=315&id=2278

River basin management plan for Prut pilot basin in the territories of Ukraine and Moldova. River basin analysis. Environmental Protection of International River Basins (EPIRB). – European Commission, 2013. 144 p.

Карта сміттєзвалищ. Міністерство екології і природних ресурсів України [Електронний ресурс]. - URL: http://www.menr.gov.ua/international/258-international7/maps/5108-map.

Інтерактивна мапа. Міністерство екології і природних ресурсів України. URL: https://ecomapa.gov.ua/.

Medinets S. The Black Sea Nitrogen Budget Revision in Accordance with Recent Atmospheric Deposition Study// Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2014. № 14. P. 981-992.

Medinets S. , Medinets V. Investigations of Atmospheric Wet and Dry Nutrient Deposition to Marine Surface in Western Part of the Black Sea // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2012. № 12. P. 497-505.

Convention on long-range transboundary air pollution [Electronic resource]. – United Nation Economic Commission for Europe, 1979. 7 p. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/ 1979.CLRTAP.e.pdf

Мединец В.И., Роженко Н.В., Павлик Т.В.Оценка площадей и экономического ущерба пожаров в дельте Днестра в 2011-2014 гг. // Мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», (1-3 жовтня 2014 р., Одеса). – Одеса: ТЕС, 2014. – С. 105-108.

##submission.downloads##