Нові підходи до екологічної освіти в Україні

Автор(и)

  • І. Б. Койнова Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

екологічна освіта, екологічна культура, освіта для сталого розвитку

Анотація

Мета – обґрунтувати нові підходи до екологізації освіти на різних етапах навчання. Використані методи аналізу та синтезу, порівняння, педагогічний. Результати досліджень свідчать про необхідність поєднання формальних та неформальних методів екологічної освіти для всіх вікових категорій. Для збільшення ефективності екологічної освіти впровадити предмет Екологічна культура. У ВУЗах для  неприродничих спеціальностей замість предмету Екологія доцільно вивчати Екологічну культуру або Сталий розвиток, що формують особисту відповідальність за стан довкілля, знання і практичні навички раціонального природокористування і охорони природи у професійній діяльності та повсякденному житті. Екоосвіту дорослого населення потрібно проводити, залучаючи до активних дій спільними зусиллями дирекцій НПП, священиків, ЗМІ. Висновки. Нові підходи дозволять підвищити ефективність екологічної освіти, сформувати екологічну культуру населення, що має знання, навички, мотивацію і обов’язок працювати над вирішенням існуючих екологічних проблем та запобіганням нових.

Біографія автора

І. Б. Койнова, Львівський національний університет імені Івана Франка

канд. геогр. наук, доц

Посилання

Екологія Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту та академічний) URL: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/ 1349869542/

Койнова І. Б., Рожко І. Значення еколого-освітньої діяльності для функціонування національних природних парків // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє: матеріали міжн. науково-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького НПП (квітень, 2014). К., 2014. С. 521- 528.

Некос А. Н., Цехмістрова Ю. В. Компетентнісний підхід особисто-орієнтованого напряму при викладанні екології в середніх навчальних закладах // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2 (25), 2016. С.88-93.

Освіта для сталого розвитку. Національна доповідь за 2012 рік – URL: http://dea.gov.ua/chapter/osvita_dlya_stalogo_rozvitku

Рожко І., Койнова І. Робота студентського екологічного гуртка географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка як приклад ефективної екологічної освіти та виховання молоді // Географічна наука і практика: виклики епохи: мат. міжн. наук. конф. – Львів: вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Том 3. С. 22-24.

Encyclikal letter Caritas in veritate of the supreme pontiff Benedict XVI – URL: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals.

##submission.downloads##