Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище

Автор(и)

  • Л. В. Баскакова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • Н. Б. Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • О. О. Сафонова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ключові слова:

забруднення, атмосферне повітря, водне середовище, рослинність, природоохоронні заходи, економічна ефективність

Анотація

Мета. Дослідження впливу діяльності багатопрофільного підприємства  машинобудівної галузі ПАТ «НКМЗ» на атмосферне повітря, водойми та рослинне покриття. Методи. Польовий, атомно-абсорбційної спектрофотометрії,  математичний та аналітичний методи обробки інформації. Результати. У атмосферне повітря за обсягом переважають викиди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, твердих частинок, легких органічних сполук, сірки діоксиду, заліза та фтористого водню, хоча ці обсяги зменшуються у порівняння з попереднім роком. Зменшуються також і обсяги накопичення відходів. Дослідження проб ґрунту, води та рослин на території заводу та в межах і поза меж СЗЗ визначили, що санітарно-захисна зона підприємства виконує свої функції. Виконано порівняльний аналіз збитків від забруднення атмосферного повітря та екологічних податків за викиди підприємства, розраховано ефективність природоохоронних заходів підприємства. Висновки. ПАТ «НКМЗ» є одним з основних забруднювачів атмосферного повітря. Санітарно-захисна зона підприємства виконує свої функції. Розрахунки ефективності природоохоронних заходів підприємства свідчать про доцільність їх впровадження.

Посилання

Лозовська Н.М. Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 136-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_2_17

Маслова О. В., Малюкова А. В.Вплив промислового підприємства на стан атмосфери (на прикладі ВАТ „ Запорізький абразивний комбінат ”). Вісник Запорізького національного університету . 2008, « 2. С.129-135 URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/bio_2008_2/2008-26-06/maslova2.pdf

Кравченко Н. Б., Мільченко А. А. Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. №1-2(21). С.106-111.

Карачка В. В. Вплив викидів хімічного заводу на забруднення грунту важкими металами. Вісник аграрної науки.2005. № 6. C. 81-83

Екологічний паспорт Донецької області 2016 р. URL: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЕКОЛОГІЧНИЙ-ПАСПОРТ-ДОНЕЦЬКОЇ-ОБЛАСТІ-ЗА-2016-рік.docx

Екологічний паспорт Донецької області 2014 р. URL: http://old.menr.gov.ua/docs/protection1/donetska/Donetska_ekopasport_2014.doc

Екологічний паспорт Донецької області 2015 р. URL: http://old.menr.gov.ua/docs/protection1/donetska/Donetska_ekopasport_2015.doc

Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення: ГОСТ 17.4.1.02-83. – М.: 2006. – 4 с. – (Міждержавний стандарт).

Тимчасова типова методика визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оці-нки економічних збитків, спричинених народному господарству забрудненням навколишнього сере-довища. М.: 1986. 140 с

Податковий Кодекс України . URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Звіт про вплив ПАТ «НКМЗ» на навколишнє середовище у 2016 р. Д.:2017. 55 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29