ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ»)

Автор(и)

  • О.А. Слободиська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine

Ключові слова:

масовий відкритий онлайн курс (МВОК), завдання до самостійної роботи з соціології, навчально-методичні розробки.

Анотація

Переформатування системи національної освіти потребує активних пошуків нових педагогічних технологій підготовки майбутніх фахівців, зорієнтованих на розвиток самостійності та пізнавальної активності. В статті аналізується використання окремих форм самостійної роботи студентів на прикладі викладання курсу «Соціологія» для студентів економічних спеціальностей, а саме: використання у навчальному процесі навчально-методичних розробок та масового відкритого онлайн курсу. Проаналізовано позитивні аспекти та недоліки і обмеження у їх використанні.

Біографія автора

О.А. Слободиська, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

доцент кафедри права

Посилання

Богдан О. Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо»!: масовий відкритий онлайн-курс / Олена Богдан, Ірина Бекешкіна (електронний ресурс) - Режим доступу https://prometheus.org.ua/about-us/

Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених / Олена Богдан; консультант-рецензент Володимир Паніотто. – К.: Дух і Літера, 2015. – 380 с.

Кузьменко Г.М. Масові відкриті онлайн-курси у контексті євроінтеграції вищої освіти України / Кузьменко Г.М., Хорольський О.В. (електронний ресурс) // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка). – 2015. – С.167-171. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4348

Онучак Л.В. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Онучак. – К., 2002. - 21 с.

Орел Л.О. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів у контексті реформування вищої освіти України / Орел Л.О.// Нові технології навчання. – 2013. – N 76. – С. 265-270.

Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / Пометун О.І. – К. АПН, 2007. – 144 с.

Слободиська О.А. Самостійна робота студентів у контексті особистісно-орієнтованого навчання (на матеріалі вивчення соціології) / Слободиська О.А. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Вип. 34. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 430-434.

Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в сучасному соціумі: монографія / Н. Є. Завацька, О. О. Левченко, Н. В. Провоторова, О. О. Гамага, та інші. МОНМС України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 310 с.

Якубовська О.М. Самостійна робота у контексті особистісно-орієнтованого навчання/ Якубовська О.М.// Організація самостійної роботи слухачів в умовах інформаційного суспільства: матеріали науково-методичної конференції. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С.211-215.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-08