ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Н.І. Мельник к.п.н., доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine
  • М.А. Мельник магістрантка 6-го курсу Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine

Ключові слова:

діти старшого дошкільного віку, лідерські якості, впевненість, самооцінка, формування лідерських якостей.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз категорій пов’язаних з поняттями лідерства, лідерських якостей та впевненості. Авторами актуалізовано та обгрунтовано проблему формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку, проаналізовано наукові праці вітчизняних дослідників з питання важливості становлення впевненої в собі особистості з дошкільного дитинства. У статті визначено фактори впливу на формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку серед яких сімейне виховання; визначено перспективу дослідження проблеми у контексті професійної діяльності вихователів.

 

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь: ВТФ “Перунˮ, 2009. – 1736.

Венгер А. Л. Программа “Развитиеˮ / Александр Леонидович Венгер.– Москва : Просвещение, 1992. – 185 с.

Волкова И. В. Формирование социальной уверенности как качества становящейся личности посредством подвижных игр : дис. на соиск. учен. степ. кандидата педагогических наук: спец. 13.00.01 / Волкова Ирина Вячеславовна. – Нижний Новгород, 2006. – 261 с.

Іванова В. В. Проблеми лідерства в колективі дітей дошкільного віку / В. В. Іванова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Педагогіка, соціальна робота». Випуск 32. – С. 78-81.

Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – Київ : Рад. школа, 1980. – 327 с.

Мельник Н. І. Соціалізація дітей дошкільного віку на основі групової взаємодії в різновікових групах / Н. І. Мельник // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 5 (48). – травень, 2016. – С. 17-21.

Молостова Н. Ю. Формирование социальной уверенности как компонента образа “Яˮ у детей старшего дошкольного возраста : дис. на соиск. учен.степ. кандидата психологических наук : 19.00.07 / Молостова Наталья Юрьевна. – Москва, 2004. – 205 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: навчальний посібник / Л. Е. Орбан–Лембрик . – Київ : Академвидав, 2005. – 448 с.

Сиренко А. Е. Особенности формирования уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста // Воспитание подрастающего поколения в современных социокультурных условиях : проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно–практической конференции (22-23 октября 2013г.). – АСОУ, 2013. – С. 153-158.

Сіренко А. Є. Формування у старших дошкільників впевненості в собі у груповій діяльності: дис. …кан. п. наук: 13.00.08. / Сіренко Алла Євгенівна – Київ, 2016. – 293 с.

Щербаков Е. П. Уверенность как состояние, свойство и качество. – В кн.: психология личности и деятельности спортсмена / Е. П. Щербаков. – Москва, 1981. – 60 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-31