АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІУМ МОЛОДІ З ВАДАМИ ЗОРУ В РАКУРСІ БІОПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

Ключові слова:

юнацтво, молодь з вадами зору, слабозорі, незрячі, самореалізація, адаптація, інтеграція в соціум.

Анотація

У статті розглянуто проблему інтеграції в соціум молоді з вадами зору в контексті біопсихосоціального підходу, який є синтезом природничо-наукової і гуманістичної парадигм розуміння людини як багаторівневої системи, що перебуває у стані постійного взаємообміну з навколишнім середовищем. Доведено багатофакторність природи наявних порушень та їх впливу на ефективність інтеграційного процесу. Визначено біологічні, психологічні та соціальні особливості молодих осіб з вадами зору в ракурсі їх впливу на інтеграцію в соціум даної категорії молоді.

Аргументовано важливість налагодження взаємодії різних реабілітаційних впливів, що зумовлено необхідністю врахування усіх факторів, які впливають на ефективність інтеграції в соціум осіб з глибокими порушеннями зору.

 

Біографія автора

Ольга Клопота, КВНЗ «Хортицька навчально-реабілітаційна академія»

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної педагогіки

Посилання

Синьова Є.П. Тифлопсихологія: навчальний посібник / Євгенія Синьова. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. -213 с.

Інтеграція молоді з обмеженими фізичними можливостями в суспільство: громадсько-правові, соціально-психологічні та інформаційно-технологічні аспекти: методичний посібник / Є.А. Клопота, В.Г. Бондаренко, О.А. Клопота та ін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008.- 114 с.

Абульханова-Славская К.А. Стратегии жизни: монографія / Ксения Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. - 301 с.

Никулина Г. В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушени¬ями зрения: Теоретико-экспериментальное исследование / Галина Никулина. - СПб.: КАРО, 2006. - 400 с.

Гудонис В.П. Основы и перспективы социальной адаптации лиц с нарушенным зрением: монографія / Витаутас Гудонис .- М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 288 с.

Феоктистова В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей: монография / Валентина Феоктистова. - СПб.: Речь, 2005. - 128 с.

Выготский Л.С. Полное собрание сочинений: В 6 т. / Лев Выготский. - М.: Педагогика, 1983 - Т.5: Основы дефектологии. - 1983. - 368 с.

Денисова О. А. Комплексное многоуровневое психолого-педагогичекское пространство как условие социокультурной интеграции лиц с сенсорными нарушениями: автореф. дис. на соискание ученой степени докт. пед. наук: спец. 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / О. А. Денисова. – М., 2007. – 47 с.

Зайцев Д.В. Основи коррекционной педагогики: Учебно-методический пособие / Д.В. Зайцев, Н.В. Зайцева. - Саратов: Педагогический институт СГУ им. Н.Г. Чернышевського, 1999. - 110 с.

Суславичус А.И. Влияние социальных условий на формирование социальных установок и установок к себе лиц со зрительными дефектами: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. псих. наук: 09.00.10 / А.И. Суславичус. – Л., 1978. – 16 с.

Hunt N., Marshall K. Exceptional Children and Youth /An Introduction to Special Education. - New York: Houghton Mifflin Company, 2005. - 516 р.

Феномен эгоцентризма у подростков-инвалидов / Л.Ф. Обухова, Т.В. Рябова, М.Н. Гуслова, Т.К. Стуре // Вопросы психологии. – 2001. – №3. – С.40-48.

Єрмаков В. П. Профессиональная ориентация учащихся с нарушениями зрения: Медицина, психология, педагогика: пособие для учителя / В. П. Єрмаков; под ред. В. И. Селиверстова. – М : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 176 с. (Коррекционная педагогика).

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-20