ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • В.В. Лаппо кафедра педагогіки і психології Коломийського інституту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

Ключові слова:

читацька культура, студентська аудиторія, навчальний процес, методичне забезпечення, позааудиторна виховна робота, форми організації виховної роботи.

Анотація

 

Стаття присвячена проблемам занепаду читацької культури як одного з провідних чинників духовного самоствердження особистості. Узагальнено основні підходи до означеного питання в сучасній психолого-педагогічній науці. Визначено особливості підвищення читацької культури в освітньому процесі сучасного ВНЗ. Автором запропоновано низку заходів спрямованих на розвиток читацької компетентності студентів. Розглянуто завдання і зміст виховної роботи в позааудиторний час. Наголошено на важливості урізноманітнення форм організації читацької діяльності студентів в осередку академічної групи. 

Біографія автора

В.В. Лаппо, кафедра педагогіки і психології Коломийського інституту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Андрущенко В.П. Національна доктрина розвитку системи освіти України в ХХI ст. / В. П. Андрущенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2003. – Вип. 5. – С. 26–29.

Бабічев О. І. Мистецтво та становлення особистості студента (естетичний аспект) : Метод. посібник / О. І. Бабічев, В. М. Швирка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 124 с.

Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: Автореферат дисертації доктора пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 41 с.

Медведева С.Ю. К проблеме восприятия художественного текста / С.Ю. Медведева // Речевое общение: проблемы и перспективы: сб. науч.-анал. обзоров. – М.: Наука, 1983. – С.160 - 186.

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алґоритмічними приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

Рубакін Н.А. Библиологическая психология: Монографія / Рубакін Н.А. – М.: Академический Проект; Трикста, 2006. – 800 с.

Чепелєва Н.В. Технології читання: Монографія / Н.В. Чепелєва. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-25