ІСТОРИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Valentina Bezdrabko доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150414

Ключові слова:

історичне документознавство, історичне джерелознавство, документознавство, історичне джерело, документ

Анотація

Мета роботи – розглянути сучасний стан і перспективи розвитку історичного документознавства в Україні. Досягненню мети сприяло застосування методології системного, функційного підходів до документа як соціокомунікаційного феномену, щоб визначити об’єктно-предметну сферу, окреслити основні дослідні напрями й завдання, чинники їхнього формування,теоретичні засади дисципліни. Наукова новизна полягає в актуалізації проблемних історичних,теоретичних і прикладних питань історичного документознавства, узалежненого від міждисциплінарного впливу наук документально-комунікаційного циклу та спеціальних історичних дисциплін. Висновки. Студії, зосереджені на історії, теорії історичного документа, організації роботи з ним, середовищі його створення й побутування, виконані переважно в руслі спеціальних історичних дисциплін: джерелознавства, дипломатики, сфрагістики, філігранології, археографії, історії діловодства установ. Тематично виокремлюються такі напрями: 1) історія, теорія документа; 2) історія діловодства, інших сфер практичної роботи з документами та державних установ; 3) історія спеціальних видів документа, еволюція характеристик змісту і форми, систем документації.

Посилання

Бездрабко В. Діловодство у контексті державного управління Російської імперії ХІХ ст. як чинник становлення документознавства / В. Бездрабко // Іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 62–72.

Бездрабко В. Діловодство у переддень народження документознавства: особливості побутування та вплив на еволюцію науки про документ / В. Бездрабко // Наук. праці. Т. 88. Вип. 75.Історичні науки. – Миколаїв, 2008. – С. 156–165.

Бездрабко В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток/ Валентина Бездрабко. – Київ: Четверта хвиля, 2009. – С. 174–194.

Бездрабко В. Історія науки про документ, або Відкриття відомого / Валентина Бездрабко. – Київ: Четверта хвиля, 2011. – 296 с.

Бойко В.М. Джерела до історії державного управління та місцевого самоврядування України / В.М. Бойко. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – 60 с.

Бойко Х. Документальні, картографічні та супровідні рукописні матеріали ХІХ ст. і їхнє застосування у містознавчих дослідженнях Галичини / Х. Бойко // Історичне картознавство України: зб. наук. праць. – Львів; Київ; Нью-Йорк, 2004. – С. 318–329.

Бондаренко І.В. Проблеми вивчення і публікації топографічних описів України останньої чверті XVIII ст. у діяльності Археографічної комісії та Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / І.В. Бондаренко // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – 2001. – Т. 7. – С. 99–106.

Бондаренко І.В. Топографічний опис Волинської губернії 1798 р. (проблема атрибуції та інформативної репрезентативності джерела) / І.В. Бондаренко // Вісн. східноукраїнського університету. – 2000. – № 14. – С. 136–148.

Боянівська М.Б. Українська рукописна книга в XV – першій половині ХVII ст.: виробництво і поширення: автореф. дис. ... к. і. н. : 07.00.02 / М.Б. Боянівська / НАН України. – Львів, 1994. – 26 с.

Булатова С.О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII – сер. XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція: автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.08 / С.О. Булатова / НАН України; НБУВ. – Київ, 1999. – 17 с.

Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. Т. 1 / Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. – Київ: ДНВП «Картографія», 2006. – 208 с.;

Вавричин М. Україна на стародавніх картах. Т. 2: Середина ХVII – друга половина XVIII ст. / Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. – Київ: ДНВП «Картографія», 2009. – 224 с.

Венгерська В.О. Утворення та діяльність державних банківських установ на Правобережній Україні у другій половині ХІХ століття / В.О. Венгерська / НАН України; Ін-т історії України / В.Г. Сарбей (відп. ред.). – Київ, 1997. – 41 с.

Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория / Кондуфор Ю.Ю., Санцевич А.В., Румянцев В.В. и др.: редкол.: Ю.Ю. Кондуфор (отв. ред.) и др. – Киев: Наук. думка, 1988. – С. 110–129.

Гальченко О. Історичні форми книги / О. Гальченко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. наук. зб. – 2001. – Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. – С. 124–142.

Гаращук Т.С. Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець XVIII – початок XX ст.): автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Гаращук Т.С. ; Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2012. – 20 с.

Глизь Ю.І. Київська міська дума: структура, склад гласних, діяльність (1871–1914 рр.): автореф. дис. ... к. і. н. : 07.00.01 / Глизь Ю.І. ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2016. – 20 с.

Гнатенко Л.А. Слов’янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: каталог / Л.А. Гнатенко. – Київ, 2003. – 274 с.

Головко Ю.І. Зберігання службової документації в архівах митних установ Південної України (1776–1819 рр.) / Ю.І. Головко // Записки наук.-дослідн. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту: Південна Україна XVIII–XIX ст. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 7. – С. 209–215.

Головко Ю.І. Особливості створення та різновиди документів митних установ Південної України другої половини XVIII – першої половини XIX ст. / Ю.І. Головко // Записки наук.-дослідн. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту: Південна Україна XVIII–XIX ст. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 6. – С. 139–150 та ін.

Грецькі рукописи у зібраннях Києва: каталог / упоряд. Є. Чернухін. – Київ, Вашингтон, 2000. – 384 с.

Гречило А.Б. Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках = Towns & Cities: Arms, Flags and Seals / А.Б. Гречило / Українське геральдичне товариство; НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення / А. Гречило (відп. ред.). – Львів, 2003. – 294 с.

Гузенков С. Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. … к. і. н. 07.00.06 / С. Гузенков / Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 20 с.

Гуньовський І.М. Картографічні матеріали в архівах Львова / І.М. Гуньовський // Укр. іст. журн. – 1991. – № 3. – С. 108–111.

Долинська М.Л. Українська дільниця Львова у ХVІ–ХІХ ст. (соціотопографічна характеристика): автореф. дис. … к. і. н.: 07.00.01 / Л.М. Долинська / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 24 с.

Дубровіна Л.А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л.А. Дубровіна. – Київ, 1992. – 312 с.

Ємельянова Т. Аудіовізуальні документи в державних архівах України : організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930−2007 рр.) : автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Т. О. Ємельянова ; Держкомархів України, УНДІАСД. – Київ, 2010. – 18 с.

Загорецька О. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у 1950–1980-х рр. / О. Загорецька // Студії за арх. справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 177–182.

Загорецька О. Організація діловодних служб Державного сенату Української держави / О. Загорецька // Студії за арх. справи та документознавства. – 1999. – Т. 5. – С. 113–115.

Зиновьева Н.Б. Документоведение: учебно-методическое пособие / Н.Б. Зиновьева. – Москва: Профиздат, 2001. – 208 с.

Іваннікова М.К. Кирилична світська книга XVII ст. в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: історико-кодикологічний опис: автореф. дис...к. і. н.: 07.00.08 / М.К. Іваннікова / НАН України; НБУВ. – Київ, 2003. – 18 с.

Іваннікова М.К. Рукописна кирилична книга XVI–XVII ст.: основні принципи атрибуції / Іваннікова М.К., Іванова О.А. // Арх. України. – 2002. – № 4/6. – С. 169–178.

Іванова О.А. До питання датування рукописних книг (за матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / О.А. Іванова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2002.– Вип. 7. – С. 204–216.

Іванова О.А. Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Іванова О.А., Дубровіна Л.А. // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2003. – Вип. 8. – С. 71–79.

Ігнатенко Л.А. Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі голосних конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. / Ігнатенко Л.А. // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1996. – Вип. 3. – С. 39–57.

Ільків-Свидницький М.М. Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця ХІV – першої половини ХVI ст.: автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.06 / Ільків-Свидницький М.М.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 18 с.

Капраль М.М. Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії: автореф. дис. … к. і. н. 07.00.06 / М.М. Капраль / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1996. – 23 с.

Каталог арабских рукописей из ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР / сост. А.В. Савченко. – Киев, 1988.– 67 с.

Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інститут рукопису (1615–1817) / археогр. опрацювання Т.В. Міцан. – Київ, 2003. – 479 с.

Клименко Е.С. Музичні знаменні рукописи поморської традиції у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Клименко Е.С. // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2007. – Вип. 11. – С. 200–213.

Клименко Е.С. Специфіка кодикологічних досліджень півчих кириличних рукописних книг (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Клименко Е.С. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 64–69.

Клименко О.З. Друкований буквар в Україні ХVІ – початку ХХ ст.: історико-книгознавче дослідження: автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.08 / О.З. Клименко / НАН України; НБУВ. – Київ, 2001. – 16 с.

Ковальчук Г.І. Теорія і практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття: автореф. дис. … д. і. н. 07.00.08 / Г.І. Ковальчук / НАН України; НБУВ. – Київ, 2004. – 40 с.

Колосовська О.М. Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець ХVІІІ – перша половина ХХ ст.): автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.08 / О.М. Колосовська / НАН України. – Київ, 1998. – 17 с.

Кондратюк Ю. Церковнопарафіяльне діловодство Волинської єпархії кінця XVIII – початку XX століть : монографія / Ю. Кондратюк ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 210 с.

Константінова В.М. Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII –1853 р.: автореф. дис. … к. і. н. 07.00.06 / В.М. Константінова / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 21 с.

Корнєєва Г.В. Українська дитяча книжка Східної Галичини: історико-книгознавчий аспект (друга половина XIX ст. – 1939 р.): автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.08 / Г.В. Корнєєва / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 18 с.

Корній Л.П. Гурійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні / Корній Л.П., Дубровіна Л.А. // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1994. – Вип. 2. – С. 22–30.

Кришталович У. Найдавніші рукописні карти Галичини (сс. Підтемне, Кугаїв, м-ко Раковець) / Уляна Кришталович // Історичне картознавство України: зб. наук. праць. – Львів; Київ; Нью-Йорк, 2004. – С. 187–194.

Кришталович У. Рукописні карти XVI–XIX ст. З фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Львів / У. Кришталович. – Київ: ДНВП «Картографія», 2011. – 216 с.

Кришталович У. Рукописні карти Галичини XVIII століття / У. Кришталович // Записки НТШ. – Т. CCXL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних дисциплін). – Львів, 2002. – С. 416–434.

Кришталович У. Рукописні карти Галичини XVII–XVIII ст. / У. Кришталович // Картографія та історія України: зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 218–228.

Кулешов С. З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920– 1930-х роках / С. Кулешов // Студії з арх. справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 164–167.

Кулешов С.Г. Документознавство: історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – Київ: ДАКККіМ, 2000. – 167 с.

Кулешов С.Г. Загальне документознавство: навч. посіб. / С.Г. Кулешов / Укрдержархів; УНДІАСД. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – С. 57.

Купчинський О.А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти / Олег Антонович Купчинський / Наукове тов-во імені Шевченка. – Львів, 2004. – 1282 с.

Купчинський О.А. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова / О.А. Купчинський / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсь- кого. – Київ, 1998. – 98 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – Киев: Знання, 2006. – 459 с. – (Высшее образование ХХІ века)

Леміш Н.О. Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802– 1856 рр.) : автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Леміш Н.О. ; Держ. комітет арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ, 2009. – 17 с.

Лісовська Є. Кадастрові карти як джерело до історії Галича XIX ст. / Є. Лісовська // Картографія та історія України. – Львів; Київ; Нью-Йорк, 2000. – С. 245–251.

Лукашевич А.А. Развитие губернской делопроизводственной документации 70–90-х гг. XVIII в. : автореф. дис. ... к. и. н. : 05.25.02 / Лукашевич А.А. – Москва, 1995. – 24 с.

Малиновська Н.Л. Українська книга другої половини ХІХ – першої чверті ХХ століття на півдні України: історико-книгознавчий і бібліографознавчий аспекти: автореф. дис. к. і. н. … 07.00.08 / Н.Л. Малиновська / НАН України; НБУВ. – Київ, 2005. – 19 с.

Маркітан Л. Інформаційний потенціал кінофотовідеодокументів як історичного джерела / Л. Маркітан // Укр. іст. журн. – 2002. − № 5. – С. 34–49.

Маркітан Л. Кінофотодокументи як історичне джерело (теоретичний аспект) / Л. Маркітан // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. праць та спогадів / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 171–184.

Маркітан Л. Фонодокументи : джерелознавчий аспект / Л. Маркітан // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. праць та спогадів / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1998. – Вип. 2. – С. 119–128.

Мацюк О. Про спільне видання «Покажчик до кадастрових карт» / Орест Мацюк // Картографія та історія України. – Львів; Київ; Нью-Йорк, 2000. – С. 242–244.

Мацюк О. Історія паперу в Україні та його філіграні (джерелознавче дослідження): доповідь про друков. праці д-ра іст. наук: 07.00.09 / Мацюк Орест Ярославович ; НАН України, Ін-т укр. Археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 1995. – 48 с.

Мацюк О. Історія українського паперу / Орест Мацюк. – Київ, 1994. – 186 с.

Мацюк О. Філіграні архівних документів України ХVІІІ–ХХ ст. / О. Мацюк. – Київ : Наук. думка, 1992. – 352 с.

Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития / К.Г. Митяев // Вопр. архивоведения. – 1964. – №2. – С. 27–37.

Міцан Т.В. Києво-Могилянська академія (1615–1817) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: документознавчий аналіз: автореф. дис. … к. і. н. 07.00.08 / Т.В. Міцан / НАН України; НБУВ. – Київ, 2003. – 19 c.

Молчанов В.Б. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. / Молчанов В.Б. / НАН України; Ін-т історії України. – Київ, 2007. – 113 с.

Мяскова Т.Є. Історія комплектування та сучасний склад колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (1834–1927): автореф. к. і. н. … 07.00.08 / Т.Є. Мяскова / НАН України; НБУВ. – Київ, 2001. – 17 с.

Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / П.І. Надолішній. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 126 с.

Однороженко О.А. Козацька територіальна геральдика кінця XVI – XVIII ст. / О.А. Однороженко. – Харків, 2009. – 415 с. – (Monumenta rutheniae heraldica; vol. 3) та ін.

Однороженко О.А. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV–XVI ст. / Однороженко О.А. – Харків: Харк. обл. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта», 2009. – 311 с. : іл. – (Monumenta ruthensae heraldica; vol. 1).

Однороженко О.А. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ – XVI ст. / Однороженко О.А. – Харків: Просвіта, 2009. – 319 с.

Олененко А.Г. Азовська губернська канцелярія: історія установи та її документації / А.Г. Олененко. – Київ, 2013. – 304 с.

Олуйко В.М. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і сучасність / Олуйко В.М., Слободянюк П.Я., Баюк М.І. / В.А. Смолій (ред.). – Хмельницький, 2005. – 400 с.

Отамась І.Г. Організація діловодства у регіонах УСРР–УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону): автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Отамась І.Г. ; Держ. арх. Служба України, УНДІАСД. – Київ, 2015. – 18 с.

Палеха Ю. До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917–1918 рр. / Палеха Ю. // Студії з арх. справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 132–136 та ін.

Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII–XVIII ст.) / В.В. Панашенко / НАН України; Ін-т історії України. – Київ, 1997. – 74 с.

Папакін Г. Історія державних установ України. Урядуючі інституції ІХ – початку ХХ ст. : лекції / Г. Папакін. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2010. – 240 с.

Пасічник Л.П. Інновації у сфері охорони промислової власності: нові види патентів / Л.П. Пасічник // Наук. праці НБУВ / НАН України; НБУВ; АБУ. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 237–243.

Пасічник Л.П. Особливості патентних документів та форм інформаційного обслуговування ними // Наук. праці НБУВ / Л.П. Пасічник / НАН України; НБУВ; АБУ. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 150–160.

Пасічник Л.П. Особливості прайсів як спецвидів технічних документів / Л.П. Пасічник // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 10. – С. 20–21.

Паславський Т.Б. Актуальні питання «бібліографічного джерелознавства» в галузі історичної картографії України / Т.Б. Паславський // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомч. зб. наук. праць – Київ, 2002. – Вип. 5. Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – С. 249–260.

Паславський Т.Б. Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і змісту об’єкта / Т.Б. Паславський // Бібліотечний вісн. – 2001. – № 6. – С. 19–24.

Паславський Т.Б. Історична карта та історична картографія: проблема співвідношення понять з погляду завдань ретроспективної бібліографії / Т.Б. Паславський // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9 / 10. – С. 376–390.

Перкун В.П. Особливості емблематичного ряду та легенд печаток парафіяльних костьолів Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезії (1800–1916 рр.) / Перкун В.П. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Ч. 4. – 2000. – Частина 1. – С. 159–196.

Перкун В.П. Печатки православних інституцій та духівництва (за матеріалами Державного архіву Вінницької області ХІХ – першої третини ХХ ст.) / Перкун В.П. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Ч. 5. – 2000. – Частина 1. – С. 153–168.

Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе / Е.А. Плешкевич / Рос. гос. б-ка. – Москва: Пашков дом, 2011. – 96 с.

Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и библиографоведении: этапы формирования и направления развития / Е.А. Плешкевич. – Москва, 2012. – 308 с.

Привалко Т.В. Обліково-статистичні джерела з історії дворянства Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. … к. і. н. 07.00.06 / Т.В. Привалко / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 18 с.

Репина Л. «Вызов и ответ»: перспективы исторической науки в начале нового тысячелетия / Л. Репина // Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 3. – Ч. І. – Київ, 2008. – С. 13.

Римарович І.О. Родові книгозбірні Правобережної України XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: історія та бібліографічна реконструкція: автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.08 / І.О. Римарович / НАН України; НБУВ. – Київ, 2001. – 17 с.

Романюк М. Українське пресознавство на порозі ХХІ століття / М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : [б.в.], 2000. – 110 с.

Русакова Ю.М. Невтентичні документа Києво-Печерського монастиря XVI–XVII ст.: текстологія та поземельний аспект побутування: автореф. … к. і. н.: 07.00.06 / Ю.М. Русакова / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – 20 с.

Сальникова Н.В. Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920–1930-х роках : автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Сальнікова Н.В. ; Держ. арх. служба України, УНДІАСД. – Київ, 2012. – 24 с.

Самарський В. Історія формування колекції карт і планів відділу давніх актів ЦДІА України у Львові / В. Самарський // Картографія та історія України: зб. наук. праць. – Львів, 2000. – С. 215–217.

Свердлик З.М. Організація діловодства в Думі та Управі м. Києва (1870–1917 роки): автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Свердлик З.М. ; НАН України, НБУВ. – Київ, 2016. – 20 с.

Сергєєва І. Матеріали журналу «Еврейский мир» (Петербург, 1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України / І. Сергєєва // Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 111–116.

Синєокий О.В. Фонодокумент у світовому комунікаційному просторі : еволюція, сучасний стан, напрями трансформацій : автореф. дис. ... д. н. із соц. комунікацій: 27.00.02 / О. Є. Синєокий ; Мін-во освіти і науки України ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 45 с.

Синяк І.Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734–1775): автореф. дис. … к. і. н. 07.00.06 / І.Л. Синяк / НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2006. – 20 с.

Ситий І.М. Герб і печатка Івана Мазепи / І.М. Ситий // Сіверянський літопис. – 2001. – № 5. – С. 38–49.

Ситий І.М. Печатки сотенної старшини, товаришів та канцеляристів / І.М. Ситий // Спеціальні історичні дисципліни і питання теорії методики: збірка наук. праць та спогадів. – 2000. – Ч. 4. – Частина І. – С. 214–260.

Скочиляс І.Б. Богородичні сюжети в парафіяльних печатках Перемишльської єпархії ХІХ – початку ХХ століття / І.Б. Скочиляс // Укр. археографічний щорічник. – 2002. – Вип. 7. – С. 151–173 та ін.

Скочиляс І.Б. Фонди Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / І.Б. Скочиляс // Історія релігій в Україні: праці ХIII міжнародної наукової конференції, Львів, 20–22 травня 2003 року. – Львів: Логос, 2003. – С. 512–521.

Скрипник А.Ю. Діяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793–1914 рр.): автореф. дис. ... к. і. н.: 07.00.01 / А.Ю. Скрипник / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – 20 с.

Слончак Н. Відеодокументалістика як історичне джерело / Ніна Слончак // Спеціальні історичні джерела: питання теорії та практики. Збірка наук. праць на пошану академіка Валерія Андрійовича Смолія (з нагоди 25-річчя наук. діяльності та 50-річчя від дня народження). – Київ, 2000. – Ч. 5. У 2-х ч. Ч. 1. – С. 322–325.

Сокур Л.А. Державна політика України у сфері діловодства (1917–2010): основні риси й напрями : автореф. дис. ... к. і. н. : 27.00.02 / Сокур Л.А. ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 19 с.

Сосса Р.І. Дослідження з історії картографії України / Р.І. Сосса // Укр. іст. журн. – 2008. – № 3. – С. 176–202.

Сосса Р.І. Картографічні твори на території України (1945–2000 рр.): бібліогр. покажчик / Р. І. Сосса; Державна служба геодезії, картографії та кадастру. – Київ: ДНВП «Картографія», 2002. – 400 с. – (Серія «Українська картографія: історія, стан, перспективи»)

Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р.: бібліографічний покажчик / Р.І. Сосса. – Київ: Ін-т історії України НАН України; Книжкова палата України, 2007. – 240 с.

Сосса Р.І. Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920 р.: короткий нарис / Р. І. Сосса. – Київ: Наукова думка, 2000. – 247 с.

Специальные исторические дисциплины: учеб. пособие / под общ. ред. В.А. Замлинского, М.Ф. Дмитриенко и др. – Киев: НМК ВО, 1992. – С. 119–123.

Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська (кер.), В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко [та ін.]. – Київ: Либідь, 2008. – С. 211–218.

Столяров Ю.Н. Документология: учеб. пособие / Ю.Н. Столяров / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Орловск. гос. ин-т искусств и культуры. – Орёл: Горизонт, 2013. – 370 с.

Страшко В. Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України XVI–XVII століть / В. Страшко / Держкомархів України, ЦДІАК України. – Київ, 2002. – 100 с.

Тупчієнко-Кадирова Л.Г. Музичний документ: аспекти визначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації / Л.Г. Тупчієнко-Кадирова / Студії з арх. справи та документознавства. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 148–155.

Тупчієнко-Кадирова Л.Г. Співвідношення понять «музична інформація» та «музичний документ» / Л.Г. Тупчієнко-Кадирова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 23–35.

Українська архівна енциклопедія / Держархів України; Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. – Київ, 2008.

Хамрай О.О. Практика графічного аналізу почерку в кодикологічному опису рукописів / О.О. Хамрай // Сходознавство. – 2000. – № 9/10. – С. 45–66.

Чернухін Є.К. Грецька рукописна спадщина в Києві: історіографія та огляд матеріалів IV–XX ст. / Є.К. Чернухін. – Київ, 2002. – 326 с.

Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ століття / В.С. Шандра. – Київ, 2005. – 427 с.

Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802–1856: функції, структура, архів / В.С. Шандра. – Київ: Держ. ком. архівів України, 2001. – 356 с.

Швецова-Водка Г.Н. Документ в свете ноокоммуникологии: науч.-практич. пособие / Г.Н. Швецова-Водка. – Москва: Литера, 2010. – 384 с.

Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие / Г.Н. Швецова-Водка. – Москва: Рыбари; Киев: Знання, 2009. – 487 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті